Panteobligation

21 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


10.

Stempel 30 Kr.

Retsanm. annulleret 28/6 87.

Udsl. 16/9 90 Nr 2

Panteobligation.

Undertegnede Gaardejer Rasmus Peter Henriksen Stæhr, Gaardejer Søren Simonsen, Gaardejer Johan Petersen i Maglebrænde og Kjøbmand P. W. Wulff i Stubbekjøbing erkjende herved at vi ved at indtræde som Medlemmer

Tingdagen den 21¨ Juni 1887.

i den 3¨ Serie af Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne have modtaget tillaans af bemeldte Kreditkasse den Sum 18000 Kr, hvilke Atten Tusinde Kroner ere os udbetalte paa statutmæssig Maade i Obligationer, udstedte af Kreditkassen til det nævnte Beløb.
I Forhold til denne Gjæld blive vi saaledes, En for alle og Alle for En, overensstemmende med Creditkassens Statuter, solidarisk ansvarlige med Kassens øvrige nuværende eller tilkommende Debitorer af dens 3¨ Serie for alle af denne Serie indgaaede Forpligtelser samt endvidere midlertidige ansvarlige tilligemed Debitorerne af den 2den Serie for de af denne indgaaede Forpligtelser, ligesom ogsaa eventuelt efter 3¨ Series Afslutning midlertidig medansvarlig med Debitorerne af den følgende Serie. Alt indtil vi paa statutmæssig Maade ere udtraadte af Serien og vort Mellemværende med Foreningen er blevet fuldkommen berigtiget.
Af det nævnte Beløb erlægge vi aarlig 4½ pCt; heraf tilfalder ⅕ pCt Seriens Reserve- og Administrationsfond; af de tilbageblivende 4 1/13 pCt ere 4 pCt af den til enhver.
Tid skyldige Kapital Rente, og det Øvrige afskrives som Afdrag paa Gjælden.
Disse Ydelser erlægges halvaarlige med 1/12 maanedlig af den aarlige Ydelses Beløb.
Saalænge denne Betalign prompte præsteres og de øvrige i denne Obligation stipulerede Forpligtelser nøjagtigen efterkommes, er Gjælden uopsigelig fra Kreditkassens Side, saalænge den nedenfor pantsatte Ejendom vedbliver at tilhøre os, hvorimod det, naar Ejendommen gaar over til en ny Ejer, beror paa Kreditkassens Side Bestyrelse, om den, eventuelt efterat Ejendommen er bleven underkastet en ny Taxation, vilo lade den nye Ejer indtræde i vort Forhold til Kassen mod at udstede en ny Forskrivning. I Tilfælde af Udparcellering forholdes der efter Statuternes § 16, 1¨ og 2¨ Passus. Derimod staar det os eller vore Arvinger frit for, efter 6 Maaneders Varsel Opsigelse saavel i de ovennævnte Terminer som udenfor disse at afbetale enten hele Restgjælden eller hvilketsomhelst større eller mindre Beløb af samme, der er et Multiplum af 100 Kroner.
Ogsaa uden Varsel kunne vi til enhver Tid afbetale hele vor Restgjæld eller et overordentligt Afdrag paa samme, naar Betalingen findes Sted med de af Kreditkassen udstedte 4 pCt rentebærende Obligationer af 3¨ Serie, der modtages til deres paalydende Beløb. Alle Indbetalinger skulle erlægges portofrit paa Kassens Hovedkontor i Kjøbenhavn eller paa det os nærmere Kontor, hvortil vi maatte være henviste.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Alt, hvad vi efter denne Obligation til enhver Tid maatte være Foreningen skyldig, være sig Kapital, Renter, Bidrag til Reserve- og Administrationfonden eller mulige Omkostninger i Anledning af Fordringens Sikrelse og Inddrivelse saavelsom overhovedet for Opfyldelsen af vor Forpligtelser som Medlemmer af Foreningen, pantsætte vi herved med Prioritet efter Bankhæftelsen den os ifølge Skjøde, tinglæst 12te Januar 1886 tilhørende Ejendom Matr No 17 i Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt med tilhørende Andel i Maglebrænde Sogns Konge- og Kirketiende, skyldsat for Hartkorn 6 Tdr. 1 Skp 1 Fdk 0¾ Alb med Gammelskat Kr 88,23, bestaaende af 50 10450/14000 Td. LAnd, tilligemed alle dertil hørende Bygninger, deri værende mug og nagelfaste Appertinentier, Kakkelovne derunder indbefattede Bygningernes Assurancesum, Besætning og Inventarium, saaledes som samme i Taxationsforretningen findes beskrevne, Sæd og Afgrøde paa Marken og eller i Husene, samt Gjødningen og Assurancen paa alt dette med videre af Ejendommen faldende Indtægt og Interesse - hvilken Ejendom ved en i Henhold til Lov af 19¨ Marts 1869 d 31te Marts 1887 afholdt og herhos beskrevet vedhæftet Taxationsforretning er ansat til en Værdi i Handel og Vandel af 40000 Kr og hvis Bygninger for Tiden ere forsikrede i Brandkassen for 8020 Kr.

Tingdagen d 21¨ Juni 1887.

Forsaavidt noget af de Pantet tilhørende Indtægter, Natural- eller Arbejdspræstationer, som ere medregnede ved Ejendommens Taxation, maate blive afløst i den Tid, hvori Gjældsforholdet vedvarer, da skal den Afløsningssum, der maatte blive erlagt for en slig Revenue, umiddelbart indbetales i Kassen som extraordinært Afdrag paa Gjælden. Dersom vi er udeblive længer end til Udgangen af respektive Juni eller December Maaned med nogen Del af, hvad vi efter denne Obligation have at indbetale til Foreningen i nogen af de anførte Terminer, eller det ved Omtaxation af Pantet viser sig, at dette paa Grund af Forringelse ikke længere yder statutmæssig Sikkerhed, eller vi tilegne os Afløsningssummen for nogen af de Ejendommen tilhørende Indtægter eller Natural- og Arbejdspræstationer, eller vi undlade at holde Bygningerne, Besætningen, Inventariet eller Produktbeholdningen assurerede mog Ildsvaade til deres Værdi, eller vi paadrage Pantet Restance af Skatter, offentlige Afgifter eller Tiender, eller Restance med Hensyn til de Præstationer eller Behæftelser, som maatte være prioriterede i Ejendommen forud for Foreningens Fordring, da er Kapitalen eller hvad deraf til enhver Tid maatte staa til Rest, tilligemed Alt, hvad videre vi skylde efter denne Obligation, i hvert enkelt af de anførte Tilfælde strax forfalden til Betaling, og Foreningens Bestyrelse berettiget til uden foregaaende Forligsmægling, Rettergang eller Dom ved Fogden at gjøre Udlæg i Pantet eller en saadan Del deraf, som Bestyrelsen maatte finde fornøden, og lade samme bortsælge ved offentlig Auktion eller i fornødent Fald udlægge Foreningen til Ejendom, Alt til skadesløs Dækning af Foreningens Fordring med Rente og Rentes Rente, beregnet fra Forfaldsdagen og uden at det gjorte Udlæg eller den derefter berammede Auktion skal kunne standses eller underkjendes ved nogen Paaankning til højere Ret, naar Auktionen er afholdt i Overensstemmelse med Pl. af 22¨ April 1817 og Fr. af 11¨ September 1833, hvorimod det dog skal staa os frit for, hvis vi anse os forurettede, at anlægge Regressøgsmaal til at erholde Erstatning af Foreningen. Kreditkassens Bestyrelse, eller hvem denne dertil bemyndiges, skal til enhver Tid være berettiget til at undersøge Pantets Tilstand, og vi derhos pligtige til at meddele de Oplysninger, som i saa Henseende forlanges, ligesom vi og, naar forlanges, inden tilstrækkeligt Bevis for, at ingen Restance i nogen Henseende paahviler Pantet, og at Bygninger, Produktbeholdning, Besætning og Inventarium ere forsikrede mod Ildsvaade.
Iøvrigt underkaste vi os de Bestemmelser, som indeholdes i Kreditkassens af Regjeringen approberede Statuter, tilligemed de Forandringer, som disse paa statutmæssig Maade maatte undergaa, ligesom vi, hvis der i nogetsomhelst Tilfælde maatte opstaa Søgsmaal i Anledning af nærværende Gjældsforhold, er underkastet den hurtige Retsforfølgning, som Frd. af 25 Januar 1828 foreskriver.
Det bemærkes 1) at paa hele Maglebrænde Sogns Kongetiende hæfter Kgl. Kapital 1300 Kr. og Refusion til Nykjøbing Latinskole aarlig 10 Tdr Rug, 11 Tdr Byg og 3 Tdr Havre. 2) at paa hele samme Sogns Kirketiende hæfter kgl. Kapital 1100 Kr, hvorforhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken. 3) at den herved pantsatte Ejendom henhører under under Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemærkes a) paa hver hel Gaard under Godset hæfter 8 Kr 83,62 med solidarisk Forpligtelse for udstykkede Parceller b) paa hele Stangerup Gods hvile aarlige Refusioner til Beløb Kr 193,88 foruden en Del Naturalpræstationer, der ikke ere anslaaede i Penge. 4) at der 3¨ Oktober 1882 er tinglæst Deklaration fra R. D. Staal angaaende Forpligtelse til at afse Grund til en Vejrmølle og Vej til samme. 5) at følgende Tiender ere konstaterede : Præstetiende, der svares med 1 Td Hvede, Rug, Havre

Tingdagen d 21¨ Juni 1887.

og Ærter (af hver Sort) og 2 Tdr Byg; Smaaredsel til Præsten 3 Skp 1 Fdk Byg og Kvægtiende til Samme 1 3/16 Fdk Byg.

Ved Nærværelse i Stubbekjøbing d 20¨ Juni 1887.
for Kbmd P. W. Wulff ifølge Fuldmagt af 13¨ Juni 1887.
Jul. Hansen.
R. P. H. Stæhr. S. Simonsen. Johan Petersen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
L Ravnsgaard. Jens Bjerre
Overretssagfører Commis
- Stubbekjøbing.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d 21¨ Juni 1887 dels som Pantebrev for 18000 Kr dels med Hensyn til det Debitorernes i Forhold til dette Beløb paahvilende solidariske og statutmæssige Ansvar.

Protokolleret tilligemed Fuldmagten.

Det bemærkes, at der hæfter fra Ejendommen med 1¨ Prioritet Pantebrev til Lehnsgreve Schaffalikky de Muchadell for 17500 Kr tinglæst 29¨ Juni 1880.

Oxenbøll
(L. S.)

Stempel 1 Krone.

Fuldmagt.

Underskrevne Kjøbmand P. W. Wulff i Stubbekjøbing, befuldmægtiger herved Hr. Commis Julius Hansen sammesteds til paa mine Vegne og med for mig forbindende Kraft, at underskrive den Panteobligation, hvilken jeg i Forening med mine Medejere af Gaarden M. No 17 i Maglebrænde By og Sogn vil have at udstede i Anledning af Ombytningen af den i bemeldte Ejendom indestaaende 1¨ Prioritet, stor 17500 Kr - Sytten Tusinde Fem Hundrede Kroner -, fra Lehnsgreve E. E. Scaffalitsky de Muckadell med et andet 1¨ Prioritetslaan, større eller mindre end det nuværende og af hvilketsomhelst Pengeinstituts eller private Midler endog og til højere Rente end 4% p. a. Endvidere skal nævnte min Befuldmægtigede være bemyndiget til at underskrive de Erklæringer, Kvitteringer og Paategninger, være sig paa sekundære Hæftelsesdokumenter i bemeldte Ejendom eller andetsteds, der maatte udkræves eller være ønskelige i Anledning af Ordningen af hint 1¨ Prioritetslaan - alt med for mig i enhver Henseende forbindende Kraft.

Til Bekræftelse underskriver jeg denne Fuldmagt i Overværelse af Notarius publicus.

Stubbekjøbing d 13¨ Juni 1887.
P. W. Wulff.

1887 d 13 Juni indfandt Notarius publicus for Stubbekjøbing Kjøbstad sig i eget Forfald paa Grund af andre Embedsforretninger ved Fuldmægtig exam. juris H. Munk med Vidnerne Overretssagfører Ravnsgaard og Commis J. Bjerre, begge af Stubbekjøbing paa Kjøbmand P. W. Wulff´s Bopæl sammesteds, hvor denne Mand, der er Notarius og Vidner personlig bekjendt, egenhændig underskrev foranstaaende Fuldmagt, med hvis Indhold han erklærede sig bekjendt.

Dette bliver herved notarialiter attesteret under Haand og Embeds Segl.
D. u. s.
H. Munk
Fm (L. S.)

Vidner
L Ravnsgaard. Jens Bjerre.

Gebyr Kr 4,55

Gjenpartens Rigtighed bekræfter
L. Ravnsgaard
Overretssagfører.