Panteobligation

21 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


13.

Stempel Kr 11,30.

Udslettet 14/12 1909 N. 25.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Gd. Hans Peter Nielsen af Stangerup erkjender herved at være skyldig til Sparekasse for Stubbekjøbing og Omegn den Kapital 6800 Kr, siger Sex Tusinde Otte Hundrede Kroner, hvilken Kapital jeg forpligter mig til ..... vide Pag 304 ..... gived jeg herved bemeldte Sparekasse Prioritets Panteret med Oprykningsret efter Gjæld til Østifternes Kreditforening, oprindelig 2400 Kr, nu nedbragt til 1665 Kr, hvorom dog intet er aflæst i Pantebogen, i den mig ifølge Skjøde tinglæst 15¨ Februar 1887 tilhørende Ejendom M. No 5e af Stangerup By, Maglebrænde Sogn af Hartkorn 2 Tdr 4 Skp 2 fdk ¾ Alb, Glskat Kr 30,31 med Konge- og Kirketiende. ~ Ejendommen hengører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemærkes, at paa hver hel Gaard under Godset hviler Kapital Kr 83,62, hvorfor udstykkede Parceller ere solidarisk ansvarlige, ligesom der paa hele Godset hæffter aarlige Refusioner til Beløb Kr 193,88 foruden en Del Naturalier, at der paa Sognets Kongetiende hviler Kapital 1300 Kr og aarlig Refusion 10 Tdr Rug, 11 Tdr Byg og 3 Tdr Havre, at der paa Sognets Kirketiende hviler Kapital 1100 Kr, der dog skal være betalt, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken, at der ifølge Deklaration, tinglæst 1¨ Juli 1852, er paalagt den samlede Gaard M. No 5a og 5b, hvoraf M. No 5e udgjør en Parcel, Forpligtelse til at vedligeholde 38 Fv. Vej af den fra Stangerup til Rodemark førende Bivej, der føres over Gaardens Jorder.
Fornævnte Prioritet gives saa og i ..... i Overværelse af Vidner.

Stubbekjøbing d 17¨ Juni 1887.
Hans Peter Nielsen.

Til Vitterlighed for Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
P. Skytte. Nyholm.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d 21 Juni 1887.

Oxenbøll.
(L. S.)