Panteobligation

21 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


17.

Stempel Kr 1,65.

Udsl. 19/6 1894 Nr. 13.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Rasmus Peter Hansen i Maglebrænde By og Sogn paa Falster tilstaar og herved vitterliglgjør at være skyldig til offentlige Midler under Stiftsøvrighedens umiddelbare Bestyrelse 1000 Kr skriver Et Tusinde Kroner hidrørende fra, at jeg er bleven Ejer af nedennævnte Ejendom, hvori ifølge den tidligere Ejers Obligation Capitalen, som tilhører Conto No 3 Stubbekjøbing - Maglebrænde Sognekald, som Restkjøbesum i Henhold til Bestemmelserne i Lov af 24¨ April 1860 var indestaaende, og hvori den efter Loven ogsaa hos mig maa forblive indestaaende. Medens jeg efter samme Lov forbeholder mig Ret til Udstykning efter § 7 og Ret til Opsigelse efter § 5 kan, Capitalen, naar Opsigelsesretten for det Offentlige indtræder, løskyndiges med et Fjerdingaars Opsigelse fra Creditors Side at udbetale i hvilken 11¨ Juni eller 11¨ December Termin, hvorpaa Opsigelsen maatte lejde, og saalænge Kapitalen hos mig er indestaaende, svarer jeg deraf i Rente 4% p. a. regnet fra 11 Juni d. A., at erlægge i formeldte Terminer, hvergang med Halvdelen; dog underkaster jeg mig, om saadant forlanges, at udbetale Kapitalen saavelsom at erløgge Renterne til andre Terminer efter Lov af 28¨ Februar 1874 om Forandring i de gjældende Regler om de lovbestemte Betalingsterminer.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Capital, Renter og Omkostninger pantsætter jeg herved med Prioritet næstefter den paa Ejendommen hvilende Afgift af 3 Tdr 3⅔ Fdk Skp Byg aarlig til ovennævnte Sognekald den mig ifølge Adkomst af 14¨ Maj d. A. der tinglæses samtidig hermed, nærværende Obligation, tilhørende Ejendom Matr. No 4d i Maglebrænde By og Sogn af Hartkorn 0 Tdr 7 Skp 1 Fdk 2¾ Alb, Glskat Kr 17,59 med derpaa værende Bygninger samt disses mur- og nagelfaste Tilbehør. Under Pantsætningen er indbefattet den til enhver Tid paa Ejendommen værende Gjødning og Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd, Ejendommens Besætning og Inventarium, de nævnte Gjenstandes Brandassurancesum, samt endelig den Sum, hvorfor Bygningerne ere blive forsikrede imod Brandskade.
Creditor er bekjendt med, at tidligere Ejere have manglet tinglæste Adkomst paa Ejendommen.
Skulde Renten ikke til rette Forfaldstid blive betalt, eller Pantet paadrages Restance af Skatter og Afgifter, eller ikke blive forsvarligen vedligeholdt, skal Kapitalen strax og uden Opsigelse være forfalden til Udbetaling og Inddrivelse paa lovlig Maade, og skal det i saa Tilfælde, som og naar Kapitalen efter Opsigelse maatte være forfalden, være Kreditor overladt, at iværksætte Inddrivelsen enten efter Frd. af 25¨ Januar 1828 eller Lov af 28¨ Marts 1873 § 15, om Udlæg uden Grundlag af Dom eller Forlig, uden at der, ligesaalidt under det første som under det andet Alternativ, af mig eller andre, som træde istedetfor mig med Hensyn til min I heraf flydende Omkostninger Forpligtelser derom kan fordres andet Valg Varsel - til Opsigelse derunder indbefattet - end det er den som for Hjemmehørende i Jurisdiktionen maatte være sket paa dem eller ikke, ligesom ogsaa jeg saavelsom de skulle være underkastede at lide Tilfælde og Dom ved den faste Ejendoms Værnething.

Til Bekræftelse udstedes og underskrives denne Obligation af mig i Vitterlighedsvidners Overværelse.

Maglebrænde men skrevet i Stubbekjøbing d 13 Juni 1887.
R. P. Hansen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
Gjern. H. Munk.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d 21 Juni 1887.

Oxenbøll. (L. S.)