Panteobligation

21 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


5.

Læst Paategning paa Obligation, stor 4000 Kr, læst 29/6 80, prot. No 12-813 fra R. D. Staal til Landbostandens Sparekasse, saalydende :
Vi underskrevne, Kjøbmand P. W. Wulff i Stubbekjøbing, Gd. Søren Simonsen, Rasmus Peter Henriksen Stæhr og Johan Petersen, alle af Maglebrænde indestaa herved som Kautionister og Selvskyldnere En for Alle og Alle for En for skadesløs Betaling af nærværende Panteobligations Paalydende efter at Parcellen Matr. No 5b er udgaaet af Pantet, idet vi underkaste os den Debitor ifølge Obligationen paahvilende Forpligtelse til at taale Søgsmaal efter Frd. af 25 Januar 1828. Vi erkjende, at Obligationens Paalydende er forfalden til skadesløs Betaling i 11¨ Juni Termin 1886.

Stubbekjøbing d. 25¨ J December 1885.

P. W. Wulff. R. H. P. P. H. Stæhr. S. Simonsen. Johan Petersen.

Til Vitterlighed ogsaa om rigtig Datering
J Rasmussen. L. Ravnsgaard.

Tingdagen den 21¨ Juni 1887.

Under forudsætning af fornævnte Kautionisters Samtykke samtykker Sparekassen herved i, at der forud for Sparekassens Panteret i M. No 17 i Maglebrænde istedetfor 20000 Kr maa prioriteres 20500 Kr Kreditkassemidler med solidariske og andre statutmæssige Forpligtelser deriblandt højre Rente end 4% p. a.

Spare- og Laanekassen for Falsters Landbostand, Nykjøbing d 18¨ Juni 1887.
C. Gustavsen. Chr. Olsen.

Vi samtykke herved i, at der forud for Sparekassens Panteret i M. No 17 i Maglebrænde maa prioriteres - istedet for 20000 Kr - 20500 Kr Kreditkassemidler (og andre Midler) med solidariske og andre statutmæssige Forpligtelser deriblandt højere Rente end 4% p. a.

p. t. Stubbekjøbing d 20¨ Juni 1887.
for Kbmd. P. W. Wulff. R. P. H. Stæhr. S. Simonsen. Johan Petersen.

Fuldmagt af 13¨ Juni 1887.
Jul. Hansen.

Til Vitterlighed
L. Ravnsgaard. Jens Bjerre.

Foranstaaende Paategninger læste inden Stubbekjøbing Herreds Ret d 21¨ Juni 1887.

Fuldmagten prot. No 16 - Fol 725.

Oxenbøll.
(L. S.)