Panteobligation

28 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


18.

Stempel 1 Kr. 65 Øre.

Læst Paategn. 24/1 88 No 16

Udslettet 29 Mai 1906 nr. 1.

Panteobligation.

Undertegnede Gaardejer Joh. Petersen i Maglebrænde erkjender herved, at jeg ved at have modtaget et kontant Laan er bleven skyldig til Spare= og Laanekassen for Faslters Landbostand den Sum 7000 Kr. skriver Syv Tusinde Kroner.
Denne Gjæld forpligter jeg mig til at forrente med 5 pCt., skriver fem pro cent pro anno fra 11 d. M., hvilken Rente erlægges hver 11 Juni og 11 December, første Gang førstkommende 11 December for det da forløbne Tidsrum.

Tingdagen den 28 Juni 1887.

Kapitalen forbliver indestaaende i nedennævnte Ejendom saaledes, at den med 3 Maaneders Varsel fra en af Siderne kan opsiges til en 11 Juni eller 11 December Termin til Udbetaling.
Kapital, Renter og eventuelle Afdra blive stedse at erlægge portofrit paa Kreditors Bopæl, eller hvilket andet Sted her i Riget, han maatte forlange.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter og alle i Tilfælde af Opsigelse og sammes Forkyndelse eller Retsforfølgninger flydende Omkostninger giver jeg herved Kreditor Prioritet og Panteret med Opryknngsret for 2000 Kr. næst 8000 Lr. og for Resten næst 12000 Kr. endog til højere Rente end 4% p. a. i den mig ifølge Skjøde af 10 December 1875 læst 25 Januar 1876 tilhørende Ejendom i Maglebrænde By og Sogn.
Matr. Nr. 11a af Hartkorn 3 Td. 5 Skp. 2 Fd. 1¼ Alb. } Glskat 54 Kr. 62 Øre
- - 37d - Do - 0 - 0 - 1 - ¾ - }
med Kirketiende og reserveres at Ejendommen henhører under Stangerup Gods, af hvilket svares aarlig Refusion 193 Kr. 88 Øre foruden Naturalier, der ikke ere anslaaede til Penge, og paa hver hel Gaard hviler Kapital 83 Kr. 62 Øre, og hvorfor Parcellerne ere solidarisk ansvarlige, at der paa Sognets Kirketiende hviler Kapital 1100 Kr., hvilken dog skal være betalt og Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken.
Iøvrigt pantsættes Ejendommen tilligemed alle dertil hørende Bygninger med deres mur= og nagelfaste Appertinentier (derunder Kakkelovne), Bygningernes Assurancesum, Besætningen og inventarium, den til enhver Tid paa Ejendommen værende Gjødning og Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd, og Assurancen paa alt dette med al af Ejendommen faldende Leje og Interesse, samt i enhver Forøgelse og Forbedring, som Ejendommen eller de øvrige ovennævnte pantsatte Gjenstande senere maatte undergaa.
Udebliver jeg med Betalingen af forfaldne Renter over 8 Dage fra Forfaldsdagen, hvis jeg lader Pantet forringe eller paadrager det Restancer af Skatter og Afgifter eller af andre Præstationer og Behæftelser, som ere prioriterede forud for nærværende Fordring, eller ikke paa Anfordring dokumenterer, at ingen saadanne Restancer findes, eller hvis jeg undlader at holde Bygningerne, Besætningen, Inventariet og Produktbeholdningerne ets. assurerede mod Ildsvaade til deres Værdi, hvis mit Bo kommer under Skiftebehandling, eller hvis jeg i Øvrigt undlader nøjagtigt at opfylde mine For-

Tingdagen den 28 Juni 1887.

pligtelser efter nærværende Obligation, da er min hele Gjæld efter samme strax og uden Opsigelse forfalden til skadesløs Betaling, hvis Kreditor fordrer det.
Ligesaa forfalder Kapitalen strax og uden Opsigelse til Betaling, safremt jeg ved Kjøbekontrakt, Skjøde eller andet Dokument afhænder den pantsatte Ejendom.
Naar Kreditor maatte forlange saadant, er jeg pligtig at godtgjøre, at det Pantsatte er behørig assureret.
I Søgsmaalstilfælde i Anledning af nærværende Gjældsforhold er jeg og mine Arvinger - der hæfte en for alle og alle for en for mine Forpligtelser efter denne Obligation - underkastede den ved Forordningen af 25 Janura 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning og pligtige at give Møde for Stubbekjøbing Forligskreds, Forligskommission og Stubbekjøbing Herreds Jurisdiktion som første Instants. Forligsindkaldelse, Stævning og Dom med Varsel som til indenherredsboende kan forkyndes paa den pantsatte Ejendom med samme Retsvirkning som paa min Bopæl.
Kreditor har Ret til i de i Lov af 29de Marts 1873 § 15 nævnte Tilfælde at gjøre Exekution i Pantet uden Lovmaal og Dom, hvilken Ret ogsaa skal kunne gjøres gjældende i Tilfælde af Udeblivelse med Renter.
Derhos paatage vi underskrevne Gaardejere Peter Petersen Palle af Elkenøre, Mads Petersen Vægter af Byskov, Søren Simonsen og R. P. H. Stæhr af Maglebrænde os som Selvskyldnerkautionister in solidum at indestaa for skadesløs Opfyldelse af foranstaaende Obligation og underkaste os i Søgsmaalstilfælde foranstaaende for Debitor givne Bestemmelser, og skal den Panteret, der gives Sparekassen, eventuelt komme Kautionisterne tilgode for hvad disse mulig maatte komme til at udrede af Gjælden.

Udstedt i Nykjøbing p. F. den 17 Juni 1887.
Johan Petersen.

Som Selvskyldnerkautionister in solidum.
P. Pedersen Palle. Mads Vægter. S. Simonsen. R. P. H. Stæhr.

Til Vitterlighed ogsaa om rigtig Datering.
C. Gustavsen. J. E. Schwensen.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 28¨ Juni 1887.

Det attesteres, at der samtidig hermed under No 17 er aflæst og udslettet en Obligation stor 6000 Kr. fra samme Debitor og

Tingdagen den 28 Juni 1887.

med Pant i samme Ejendomme som i nærværende Dokument, hvorfor dette i Henhold til Konverteringsloven af 1 April 1887 kun er stempelpligtigt for et Beløb af 1000 Kr., ligesom der ogsaa kun vil være at svare Tinglæsningsgebyr af dette Beløb.

Oxenbøll.
(L. S.)