Panteobligation

4 Oktober 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


3.

Stempel 1 Kr.

Aflyst 5/3-30

Panteobligation.

Undertegnede Parcellist Niels P. Andersen, Maglebrænde erkjender herved, at jeg ved at have modtaget et kontant Laan er bleven skyldig til Spare= og Laanekassen for Falsters Landbostand den Sum 600 Kr., skriver Seks Hundrede Kroner.
Denne Gjæld forpligter jeg mig til at forrente med 5 pr. Ct. skriver fem procent pro anno fra Dato, hvilken Renten erlægges hver 11¨ December og 11¨ Juni, første Gang førstkommende 11¨ Decbr. for det da forløbne Tidsrum.
Kapitalen forbliver indestaaende i nedennævnte Ejendom saaledes, at den med ½ Aars Varsel fra en af Siderne kan opsiges til Udbetaling i en 11¨ Juni og 11¨ December Termin.
Kapital, Renter og eventuelle Afdrag blive stedse at erlægge protofrit paa Kreditors Bopæl, eller hvilket andet Sted heri Riget, han maatte forlange.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter og alle i Tilfælde af Opsigelse og sammes Forkyndelse eller Retsforfølgninger flydende Omkostninger gives herved Kreditor oprykkende Rente end 4% p. a. i den mig i Følge tinglæst Adkomst tilhørende Ejendom i Maglebrænde By og Sogn, bestaaende af :
Matr. No 12g af Hartkorn 4 Skp. 2 Fdg. ½ Alb. Glskat 6 Kr 54 Øre
- - 13c - Do 2 - 1 - 0½ - - Do- 3 - 00 -
med tilhørende Andel i Sognets Konge= og Kirketiende og bemærkes, at den forudprioriterede Gjæld indestaar til Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter med solidariske og andre statutmæssige Forpligtelser.
Iøvrigt pantsættes Ejendommen tilligemed alle dertil hørende Bygninger ..... vide Pag. 18 ..... eller de øvrige ovennævnte pantsatte Gjenstande senere maatte undergaa.
Udebliver jeg med Betalingen af forefaldne Renter over 8 Dage fra Forfaldsdagen ..... med Varsel som til Indenherredsboende kan forkyndes paa den pantsatte Ejendom med samme Retsvirkning som paa min Bopæl.
Kreditor har Ret til i de i Lov af 29´ Marts 1873 § 15 nævnte Tilfælde at gjøre Exekution i Pantet uden Lovmaal og Dom, hvilken Ret ogsaa skal kunne gjøres gjældende i Tilfælde af Udeblivelse med Renter.

Udstedt i Stubbekjøbing den 27de September 1887.
Niels Peter Andersen.

Til Vitterlighed ogsaa om rigtig Datering.
Lars Jørgensen. H. Munk.

Læst

Tingdagen den 4 Oktober 1887.

inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 4 Oktober 1887.

Debitors Adkomst paa Kongetienden af Matr. No 13c er mangelfuld; paa hele Sognets Konge= og Kirketiende hviler Pantegjæld og Refusion, hvorhos endelig bemærkes, at Ejendommene som henhørende under Stangerup Gods ere behæftede med de paa dette hvilende almindelige Forhæftelser.

Madsen
kst. (L. S.)