Panteobligation

15 November 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


11.

Stempel 70 Øre.

Udsl. 12/1 1892 No 28

Panteobligation.

Jeg underskrevne Husmand Hans Christian Frederiksen af Maglebrænde erkjender herved, at jeg ved modtaget kontant Laan et bleven skyldig til Spare- og Laanekassen for Falsters Landbostand den Sum 425 Kr. siger Fire Hundrede Tyve og Fem Kroner. Denne Kapital forpligter jeg mig skadesløst at tilbagebetale efter ½ Aars Opsigelse i en 11 Juni eller 11 December Termin og saalænge den hos mig indestaar at forrente samme med 4½% p. a. der erlægges med Halvdelen i hver ordinær Termin inden d. 18de i Terminsmaanederne paa Creditors Bopæl uden speciel Anfordring fra 11 Decbr.1887 at regne.
Saafremt jeg ..... vide Pag 9 ..... 1ste Prioritets Panteret i den mig tilhørende Ejendom af Maglebrænde By og Sogn skyldsat under
Matr. Nr. 23b for Hartkorn 0¼ Alb., Gammelskat 4 Ør.
- - 21b - ¨ - do- - - - do - 4 -
- - 22a - ¨ - do- - - - do - 4 -
saa og i Ejendommens Bygninger, mur- og nagelfaste Appertinentier, Besætning og Inventarium, Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd i Hus eller paa Mark samt Gjødning, Bygningernes m. Vs. Assurancesum, Leje og al anden Interesse.
Til bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vidner med Tilføjende, at enhver af Parcellerne er indbefattet i Sikkerheden for den Gaardmændene tilkommende aarlige Afgift af 4 Kr af hver af de samlede Matr. Nr. 23, 21 og 22, men denne Afgift udredes ikke af de ved nærværende Obligation pantsatta Parceller, at Ejendommene henhøre ud-

Tingdagen 15 November 1887.

der Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemærkes at de ej maa afhændes til fremmede eller ubekjendte uden Godsadministrationens Samtykke.
Paa Kapitalen forpligter jeg mig til aarlig at afdrage 40 Kr, der erlægges med Halvdelen i hver Juni og December Termin første Gang i Juni Termin 1888. I December Termin d. A. erlægges dernæst et extraordinært Afdrag af 25 Kr, skriver Fem og Tyve Kroner. Dersom at Afdrag nogensinde udebliver over Forfaldstid, er hele Restgjælden strax forfalden til Betaling.

Skrevet i Stubbekjøbing d. 3 November 1887.
H. C. Frederiksen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
Østergaard. H. Munk.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 15 November 1887
En tidligere Ejers Adkomst paa Matr. Nr. 22a har været mangelfuld.

Madsen
kst.