Panteobligation

15 November 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


12.

Stempel 1 Kr. 50 Øre.

Udsl. 23/6 1891 Nr 28

Panteobligation.

Underskrevne Musikus Johan Peter Panthon i Maglebrænde tilstaar herved at have modtaget til Laans af Sparekassen for Aastrup og Omegn den Kapital Ni Hundrede Kroner, hvilke 900 Kr. ..... vide Pag 8 ..... forventes meddelt. - Paa den laante Kapital forpligter jeg mig til at afdrage 10 Kr: paa 11 Juni og 11 December.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter og mulige Omkostninger pantsætter jeg herved med Prioritet efter nedennævnte Hæftelser, den mig ifølge Skjøde tinglæst 13 Marts 1883 i Maglebrænde By og Sogn tilhørende Ejendom Matr. Nr. 23b af Hartkorn ½ Alb; Glskat 8 Øre med de til Ejendommen hørende Bygninger samt i Ildebrandstilfælde disses Assurancesum - Forud for nærværende Gjæld hæfter paa den pantsatte Ejendom : Intet. - Ejendommens Præste-

Tingdagen d. 15 November 1887.

tiende svares med 0¼ Fdk. Byg aarlig. Det er Kreditor bekejndt, at Ejendommen i Forbindelse med Matr. Nr. 23a hæfter for en aarlig Afgift til Gaardmændene stor 4 Kr, hvilket Beløb det dog paahviler Ejeren af Matr. Nr. 23a at udrede.
Saafremt Renter ..... vide Pag 8 ..... 29 Octbr. 1887 29 Marts 1873 § 15.

Maglebrænde men skrevet i Aastrup d. 29 Octbr. 1887
J. P. Panthon.

Til Vitterlighed.
L. P. Jacobsen. C. H. G. Jørgensen.

I Stedet for det ved foranstaaende Obligation stillede Pant giver jeg Johan Peter Panthon herved 1ste Prioritets Panteret i nedennævnte mig ifølge Adkomster, tinglæst 13 Marts 1883 og samtidig hermed tilhørende Ejendomme i Maglebrænde By og Sogn.
Matr. Nr. 23a af Hartkorn 0¼ Alb., Gammelskat 4 Ør.
- - 21d - ¨ - do- - - - do - 4 -
- - 22a - ¨ - do- - - - do - 4 -
tillgemed disse Ejendommes Bygninger, disses mur og nagelfaste Appertinentier derunder Kakkelovne og Komfur, Bygningernes Assurancesummer, Leje og al anden Interesse.
Det bemærkes, at Ejendommen i Forbindelse med andre Matr. Nrr. hæfte for en aarlig Afgift til Gaardmændene stor 4 Kr af hver Ejendom, men denne Afgift udredes ikke af de ved nærværende Obligation pantsatte Parceller. Ejendommene henhøre under Stangerup Gods og maa ikke afhændes til fremmede eller ubekjendte uden Godsadministrationens Samtykke.

Skrevet i Stubbekjøbing d. 3de November 1887.
J. P. Panthon.

Til Vitterlighed.
Østergaard. H. Munk.

Sparekassen samtykker herved i den for modstaaende Paategning af 3d d. skete Forandring i Pantsætningen.

Aastrup Sparekasse d 7 Novbr 1887.
C. H. G. Jørgensen

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 15 November 1887.

En tidligere Ejers Adkomst paa Matr. Nr. 22c har været mangelfuld.

Madsen
kst.