Panteobligation

15 November 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


4.

Aflæst Obligation, stor 300 Kr., læst 9 Marts 1875, prot. 9-807, fra Møllersvend Niels Petersen til Gaardejer Morten Gammel, kvitteret saalydende :
Foranstaaende Obligation er indfriet og kvitteres herved til Udslettelse af Pantebogen.

p. t. Aastrup d. 28 October 1887.

Paa min Svigerfaders Morten Gammels Vegne
Hans Christiansen Gammel.

Fuldmagt.

Jeg underskrevne Gaardejer Morten Gammel af Tommerup bemyndiger herved min Svigersøn Gaardejer Hans Christiansen Gammel til at mod-

Tingdagen d: 15 November 1887.

tage mit Tilgodehavende ifølge Panteobligation fra Møllersvend Niels Petersen stor 300 Kr, med Pant i Matr. Nr 23b i Maglebrænde, dateret 6te Februar 1875 tinglæst 9 Marts s. A. og ratihaberer, at bemeldte min Svigersøn har kvitteret Obligationen.

Tommerup d. 8 Novbr 1887.
Morten Gammel.

Til Vitterlighed ogsaa efter D. L. 5-1-7.
L. P. Clausen. J. Pedersen.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 15d November 1887 og i Pantebogen udslettet. - Fuldmagten protk.

Madsen
kst.