Panteobligation

6 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


4.

Stempel Kr. 15,80.

Retsanm anulleret 10/1 1888.

Udslettet 29/6 1911 N 46.

Panteobligation.

Undertegnede Gaardejer Peter Olsen erkjender herved, at jeg ved at indtræde som Medlem af 5 Series 2d Afdeling i Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter er bleven skyldig til bemeldte Forening - 9500 Kr, nemlig ved Overførelse fra 2d Serie af Laanet P. D. 22, fol 72 .................................................................................................................. 6100 Kr.
og ved Optagelse af nyt Laan stort ......................................................................... 3400 -
- __________
- ialt ....... 9500 Kr

hvilke Ni Tusinde og Fem Hundrede Kroner ere mig udbetalte paa statumæssig Maade. I Forhold til denne Gjæld bliver jeg saaledes ifølge Foreningens Statuter solidarisk ansvarlig med de øvrige nuværende eller tilkommende Medlemmer af begge Seiers Afdelinger for alle af denne Serie indgaaede Forpligtelser, indtil jeg statutmæssig har afgjort mit Mellemværende med Foreningen efter denne Obligation. Af den nævnte Kapital erlægger jeg aarlig fra 11te December 1887 at regne og indtil Gjælden er betalt 4 er fire Procent eller 380 Kr., hvoraf Halvdelen eller 2 Procent erlægges i hver 11te Juni og ligeledes Halvdelen eller 2% i hver 11 Decbr: Termin ..... vide Pag 1167 ..... med første Prioritet den i Taxationsforretning

Tingdagen d: 6 December 1887.

af 1ste August 1887 af Foreningens Taxationsmænd beskrevne og og mig ifølge Adkomst, som tinglæses samtidig hermed, tilhørende Ejendom, Gaarden Matr. Nr 5a og 5b i Stangerup By, Maglebrænde Sogn under Stubbekjøbing Herreds Jurisdiktion i Maribo Amt med tilliggende Jorder skyldsat :
under Matr. Nr. 5a (forh: priviligeret) for Hartk. 2 Td 4 Skp 1 Fdk 2 Alb
- - 5b ( ¨ upriviligeret) ¨ do- - 2 - 0 - 0 -
- ___________________________
- ialt Hartkorn ....... 4 Td 4 Skp 2 Fdk 1½ Alb
Gammelskat 57 Kr. 50 Øre samt med tilhørende Andel i Sognets Konge- og Kirketiende med de paa Ejendommen til .... vide Pag 1167 ..... af 24d Jan 1828 foreskriver.
Det bemærkes, at paa hele Sognets Kongetiende hæfter kgl. Kapital 1300 Kr. og Refusion til Nykjøbing Latinskole aarlig 10 Td. Rug, 11 Td. Byg og 3 Td. Havre. Paa hele Sognets Kirketiende hæfter kgl. Kapital 1100 Kr;, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup har fri Stolestade i Kirken. Ejendommen henhører under Stangerup Gods i hvilken Henseende bemærkes: a/ paa hver hel Gaard under Godset hæfter 83 Kr 62 Øre med solidarisk Forpligtelse for udstykkede Parceller. b/ paa hele Stangerup Gods hviler aarlige Refusioner til Beløb 193 kr 88 Øre foruden en Del Naturalpræstationer, der ikke ere anslaaede i Pange. - Deklaration betræffende Anlæggelsen og Vedligeholdelse af en Vej over Ejendommen fra Stangerup til Rodemark er læst 1ste Juli 1852.
Der paahviler Matr Nr 5b Præstetiende og Matr Nr 5a og 5b Smaaredsel og Kvægtiende til Præsten, men der findes ikke noget tinglæst om, at den indløselige Del af.
Bankhæftelsen paahviler Pantet.

Stubbekjøbing d: 28 November 1887.
Peter Olsen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigrighed.
Østergaard. M. Munk.
forhenv. Politibetj: By og Herredsfuldm.
- Stubbekjøbing.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 6 Decbr 1887.

Tingdagen d: 6 December 1887.

dels som Pantebrev for 9500 Kr, dels med Hensyn til det Debitor i Forhold til dette Beløb paahvilende solidariske Ansvar for Foreningens Gjæld samt hans Forpligtelse til eventuelt at svare overordentlige Bidrag til Reserve- og Administrationsfonden.
Ejendommen er forud behæftet med Pantegjæld til samme Kreditor til beløb Kr. 9543,68 ifølge Panteobligation læst 11 Februar 1868.

P. Th. Madsen
kst.