Panteobligation

6 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


5.

Stempel 20 Kr. 30 Øre.

Udslettet 3/7 1900 N: 25

Panteobligation.

Jeg underskrevne Gaardejer Peter Olsen af Stangerup erkjender herved, at jeg ved Kjøbet af den nedenfor pantsatte Ejendom er bleven skyldig til min Svigerfader forhenværende Gaardejer Rasmus Johannesen af Stensby den Sum 12200 Kr siger Tolv Tusinde To Hundrede Kroner.
Denne Kapital forpligter jeg mig til skadesløst at tilbagebetale efter ½ Aars Opsigelse i en 11 Juni eller 11 December Termin og saa længe den hos mig indestaar at forrente samme med Fire p. C. p. a, der erlægges med Halvdelen i hver ordinær Termin inden d. 18de i Terminsmaanederne paa Creditors Bopæl uden speciel Anfordring fra 11te December 1886 at regne. Saafremt jeg ..... vide Pag 9 ..... giver jeg herved Prioritet og Penteret med Oprykningsret næstefter Kreditforeningsgjæld, oprindelig 10000 Kr. nedbragt - uden at dette dog kan ses af Pantebøgerne - til Kr 6385,57 med solidariske og andre statutmæssige Forpligtelser, der iblandt aarlig Ydelse af 5% i Forhold til det oprindelige Laan og anden Gjæld til 2200,00, der forrentes med 5% p. a i den mig ifølge Skjøde, der tinglæses hermed tilhørende Ejendom af Stangerup By, Maglebrænde Sogn skyldsat under :
Matr. Nr. 5a (forh. priviligeret) for Hartk. 2 Td. 4 Skp 1 Fdk. 2 Alb { Glskat.
- - 5b ( ¨ upriviligeret) ¨ do- - 2 - 0 - 0 - - { Kr. 57,50.
med Konge- og Kirketiende saa og i Ejendommens Bygninger, mur- og nagelfaste Appertinentier, besætning og Inventarium, Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd i Hus eller

Tingdagen d: 6 December 1887.

paa mark samt Gjødning, Bygningernes m. d. s. Assurancesum, Leje og al anden Interesse.
Til bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vidner med Tilføjende, at Ejendommen henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende fremhæves, at der paa hver hel Gaard under Godset hvile Kapital Kr 83,62 for hvilket Beløb udstykkede Parceller ere solidarisk ansvarlige ligesom der paa hele Godset hviler aarlige Refusioner til Beløb Kr. 193,88 foruden en Del Naturalpræstationer, der ikke ere anslaaede til Penge, at der paa Sognets Kongetiende hæfter Kapital Kr. 1300 og Refusion til Nykjøbing Latinskole stor 10 Td. Rug, 11 Td. Byg og 3 Td. Havre, at der paa Sognets Kirketiende hviler Kapital Kr. 1100, der dog skal være betalt, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup har fri Stolestader i Maglebrænde Kirke, at der er tinglæst Deklaration om Vedligeholdelse af en over Ejendommen førende Vej, og at der for Tiende af det priviligerede Hartkorn i Stangerup By svares aarlig til Kirken og Præsten Kr. 29,35 til hver og til Degnen Kr. 3,30.
Kapitalen er fra Kreditors Side uopsigelig saa længe mine Svigerforældre ovennænte Rasmus Johannesen og Hustru Ellen Jensdatter begger eller en af dem lever dog forbeholder Kreditors Ret efter Obligationen 3de Afvist.
Forinden Underskriften tilføjes, at Prioriteten bliver med Oprykningsret efter et Laan i Østifternes Kreditforenings 5 Serie 2d Afdeling stort Kr. 9500 med solidariske og statutmæssige Forpligtelser i Forhold til denne Sum.

Skrevet i Stubbekjøbing 20 August 1887.
Peter Olsen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
S. Petersen. H. Munk.

I Henhold til Fr. af 28 Juli 1841 ratihaberer jeg herved min Underskrift paa foranstaaende Obligation.

Skrevet i Stubbekjøbing d. 28 November 1887.
Peter Olsen

Til Vitterlighed om

Tingdagen d: 6 December 1887.

om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
Østergaard. H. Munk.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 6 Decbr 1887.

Den herved prioriterede Pantegjæld andrager efter Pantebøgerne 19,043 Kr. 68 Øre.

Madsen
kst.