Panteobligation

13 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


73.

Stempel 15 Kr.

Udslettet 18 Juni 1907 nr. 18.

Panteobligation.

Undertegnede Gaardejer Lars Rasmussen Buch erkjender herved, at jeg ved at indtræde som Medlem af 5te Serie 2 Afdeling i Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter har modtaget tillaans af bemeldte Forening 9000 Kr. hvilke Ni Tusinde Kroner ere mig udbetalte paa ..... vide Pag 1167 ..... erlægger jeg aarlig fra 1 December 1887 at regne og indtil Gjælden er betalt 4 er fire Procent eller 360 Kr, hvoraf Halvdelen eller ..... Pag. 1167 ..... jeg herved med første Prioritet den i Taxationsforretning af 31 Octbr 1887 af Foreningens Taxationsmænd beskrevne og mig ifølge Adkomst, som tinglæses samtidig hermed, tilhørende Ejendom Matr Nr 4a og 4b i Stangerup By, i Maglebrænde Sogn, under Stubbekjøbing Herreds Jurisdiktion i Maribo Amt, ifølge Indenrigsministeriets Udstykningsforretning Approbation af 26 Octbr 1887, skyldsat under
Matr. Nr. 4a for Hartk. 1 Td: 7 Skpr 2 Fdk 0¾ Alb
- - 4b ¨ - do - 1 - 2 - 3 - ¾ -
_______________________________________
- - ialt Hartk. 3 Td: 2 Skp 1 Fdk. 1½ Alb og Glsk 41 Kr. 97 Øre.
samt med tilhørende Andel i Sognets Konge- og Kirketiende med de ..... Pag 1167 ..... 1828 foreskriver.
Det bemærkes, at paa hele Sognets Kongetienden hviler kgl. Kapital 1300 Kr og Refusion til Nykjøbing Latinskole aarlig : 10 Td. Rug, 11 Td. Byg og 3 Td. Havre, paa hele Sognets Kirketiende hviler kgl. Kapital 1100 Kr, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken, Ejendommen henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemærkes, a/ paa hver hel Gaard under Godset hæfter Kr. 83,62 med solidarisk Forpligtelse for udstykkede Parceller, b/ paa hele Stangerup Gods hviler aarlige Refusioner til Beløb Kr 193,88 foruden en Del Naturalpræstationer, der ikke ere anslaaede til Penge. - Der paahviler Matr 4b Præstetiende og Matr 4a og 4b Smaaredsel og Kvægtiende til Præsten men der findes ikke noget tinglæst om, at den ind-

Tingdagen d: 13 December 1887.

løselige Del af Bankhæftelsen paahviler Pantet.

Skrevet i Stubbekjøbing d. 12 December 1887.
Lars Rasmussen Buch.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
Østergaard H. Munk.
forhenv. Politibetj By- og Herredsfuldm.
- Stubbekjøbing

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 13 December 1887 dels som Panteobligation for 9000 Kr dels med Hensyn til det Debitor paahvilende i Forhold til dette Beløb solidariske Ansvar for Foreningens Gjæld samt hans Forpligtelser til evntuelt at svare overordentlige Bidrag til Reserve- og Administrationsfonden

P. Th. Madsen
kst.