Panteobligation

8 Januar 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


37.

Stempel Kr 1,65

Udslettet 11/6 1912 N. 10.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Smed Peder Hansen af Maglebrænde erkender herved, at jeg ved modtaget kontant Laan er bleven skyldig til Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn den Sum 1000 Kr siger Et Tusinde Kroner.
Denne Kapital forpligter jeg mig til skadesløst at tilbagebetale efter ½ Aars Opsigelse i en 11 Juni eller 11 Decbr Termin og saalænge den hos mig indestaar at forrente samme med Fem p Ct pro anno, der erlægges med Halvdelen i hver ordinær Termin inden den 18de i Terminsmaanederne paa Sparekassens Kontor uden speciel Anfordring forud for det kommende Halvaar.
Saafremt ..... v. Fol 5 ..... giver jeg herved Prioritet og Panteret med Oprykningsret næstefter 700 Kr til samme Kreditor til 5% Rente p A; i den mig ifølge Skøde, tinglæst den 12 August 1893, tilhørende Ejendom Matr. Nr. 14e af Maglebrænde By og Sogn med Tilliggende af Hartkorn 1¾ Alb, Gammelskat 25 Øre, saa og i Ejendommens Bygninger, mur- og nagelfaste Appertinentier, deriblandt Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kedler, Bygningernes m. V.s Assurancesum, Leje og al anden Interesse.

Tingdagen den 8 Januar 1895.

Til bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vidner med Tilføjende, at Ejendommen henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemærkes, at paa hver hel Gaard under Godset hviler Kapital Kr 83,62 for hvilket Beløb udstykkede Parceller ere solidarisk ansvarligem ligesom der paa hele Godset hviler aarlige Refusioner til Beløb Kr 193,88 foruden en Del Naturalpræstationer, der ikke ere anslaaede til Penge.
I Afdrag paa Kapitalen betaler jeg aarlig 20 Kr med Halvdelen 10 Kr hver Juni og Decbr Termin, første Gang i Juni Termin 1895. Udebliver et Afdrag nogensinde over Forfaldstid, er hele Kapitalen eller hvad deraf staar til Rest strax forfalden til skadesløs Betaling, om Kreditor fordrer det.
Det reserveres, at Morten Petersen i følge Pantebøgerne har Ret til en Grisesti paa den pantsatte Ejendom.

Maglebrænde men skrevet i Stubbekjøbing den 15 December 1894
Smed Peder Hansen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
O Sørensen. H. Munk.

Læst inden Stb Herreds Ret den 8de Januar 1895.

P. M. Anker (L S)