Panteobligation

8 Januar 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


36.

Stempel 65 Øre

24/10 1905 nr. 7 læst Paategn.

Udslettet 14/9 1909 Nr 4.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Husejer Lars Peter Jensen af Maglebrænde erkender herved, at jeg er bleven skyldig til Maglebrænde Sogns Alderdoms- og Understøttelsesforening den Sum 400 Kr siger Fire Hundrede Kroner.
Denne Kapital forpligter jeg mig til skadesløst at til-

Tingdagen den 8de Januar 1894.

bagebetale efter ½ Aars Opsigelse i en 11 Juni eller 11 Decbr Termin og saalænge den hos mig indestaar at forrente samme med Fire p Ct pro anno, der erlægges med Halvdelen i hver ordinær Termin inden den 18de i Terminsmaanederne paa Kreditors Bopæl uden speciel Anfordring fra 11 Decbr 1894 at regne.
Saafremt ..... v. Fol 5 ..... giver jeg herved 1ste Prioritets Panteret i den mig ifølge Skøde, der tinglæses samtidig hermed tilhørende Ejendom Matr. Nr 26b af Maglebrænde By og Sogn af Hartkorn 0½ Alb, Glskat 6 Øre og oprykkende Prioritets Panteret næstefter Gæld til Aastrup Sparekasse oprindelig 200 Kr til 5% Rente p. A., nu nedbragt betydeligt, uden at dette kan ses af Pantebøgerne i den mig ifølge Adkomst tinglæst den 4 November 1879, tilhørende Ejendom Matr. Nr 26d af Maglebrænde By og Sogn med Tilliggende af Hartk 0½ Alb, Gammelskat 6 Øre. saa og i Ejendommenes Bygninger, mur- og nagelfaste Appertinentier, deriblandt Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kedler, Bygningernes m. V.s Assurancesum, Leje og al anden Interesse.

Til bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vidner med Tilføjende, at Ejeren af Matr. Nr. 25b har Adgang til Brønden paa den pantsatte Ejendom Matr. Nr. 26b.

Skrevet i Stubbekjøbing den 30 December 1894.
L. P. Jensen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
E. Munk. H. Munk.

Læst inden Stb Herreds Ret den 8 Januar 1895.

P. M. Anker (L S)