Panteobligation

15 Januar 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


21.

Stempel 30 Øre.

Udsl 1/2 1898 No 12

Panteobligation.

Jeg underskrevne Stenhugger Hans Peter Jensen af Maglebrænde erkender herved, at jeg ved modtaget kontant Laan er bleven skyldig til Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn den Sum 200 Kr siger To Hundrede Kroner.
Denne Kapital forpligter jeg mig til skadesløst at tilbagebetale efter ½ Aars Opsigelse i en 11 Juni eller 11 December Termin og saalænge den hos mig indestaar at forrente samme med Fem p Ct pro anno, der erlægges med Halvdelen i hver ordinær Termin inden den 18 i Terminsmaanederne paa Sparekassen Kontor uden speciel Anfordring forud for det kommende Halvaar.
Saafremt ..... v. Fol 5 ..... giver jeg herved Prioritet og Panteret med Oprykningsret næstefter oprindelig 800 Kr til samme Kreditor til 5% p. A. i den mig ifølge Skøde, tinglæst den 10 Januar 1893, tilhørende Ejendom Matr. Nr 33 af Maglebrænde By og Sogn med Tilliggende af Hartkorn 2¾ Alb, uden Gammelskat saa og i Ejendommens Bygninger, mur- og nagelfaste Appertinentier, deriblandt Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kedler, Bygningernes m. V.s Assurancesum, Leje og al anden Interesse
Til bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vidner med Tilføjende, at den forudprioriterede Gæld er nedbragt til 760 Kr, hvilket dog ikke ses af Pantebøgerne.
Paa min Gæld ifølge nærværende Obligation betaler jeg aarlig i Afdrag 10 Kr med Halvdelen 5 Kr hver Juni og December Termin første Gang i Juni Termin 1895. Udebliver et Afdrag nogensinde over Forfaldstid er hele Kapitalen eller hvad deraf staar til Rest, straks forfalden til skadesløs Betaling, om Kreditor fordrer det.

Maglebrænde men skrevet i Stubbekjøbing den 14 Janr. 1895.
Hans Peter Jensen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
E Munk. H Munk

Læst inden Stb Herreds Ret den 15 Janr 1895.

P M Anker (LS)