Panteobligation

15 Januar 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


20.

Stempel Kr 1,05.

Udslettet 16/1 1900 No 29.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Maren Hansen Enke efter Gaardejer Jørgen Rasmussen af Alkestrup erkender herved, at jeg ved modtaget kontant Laan er bleven skyldig til Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn den Sum 650 Kr siger Seks Hundrede Halvtredsindstyve Kroner.
Denne Kapital forpligter jeg mig til skadesløst at tilbagebetale efter ½ Aars Opsigelse i en 11 Juni eller 11 December Termin og saalænge den hos mig indestaar at forrente samme med Fem p Ct pro anno, der erlægges med Halvdelen i hver ordinær Termin inden den 18de i Terminsmaanederne paa Sparekassen Kontor uden speciel Anfordring forud for det kommende Halvaar.
Saafremt ..... v. Fol 5 ..... giver jeg herved Prioritet og Panteret med Oprykningsret efter aarlig Bygafgift 5 Td. 7 Skp 1 Fdk og Gæld til Østifternes Kreditforenings 2den Serie oprindlig 5000 Kr (ifølge 2 Obligationer) nu nedbragt uden at dette dog kan ses af Pantebøgerne, til - , i den mig ifølge Adkomst, der tinglæses samtidig hermed tilhørende Ejendom Matr Nr 3b af Alkestrup By, Maglebrænde Sogn med Tilliggende af Hartkorn 1 Td 7 Skp 3 Fdk 0¼ Alb, Glskat Kr 26,25 tilligemed Ejendommens Konge- og Kirketiende saa og i Ejendommens ----- Interesse
Til bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vidner med Tilføjende, at Adkomstdokumenter forinden Tinglæsningen skulle forevises paa Corselitze Godskontor, at der paa Ejendommen hviler Vejservitut til Tørvelodderne, da der paa Maglebrænde Sogns Kirketiende hviler Kapital 1100 Kr, der dog skal være betalt hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken, at der paa Maglebrænde Sogns Kongetiende hviler Kapital 1300 Kr og aarlig Refison stor 10 Td Rug, 11 Td. Byg og 3 Td Havre, samt at Retsanmærning frafaldes om, at der med Prioritet efter Kreditforeningsgæld, nedbragt til 4000 Kr, og Skiftekstrakt for 1400 Kr hviler Arv til Rasmus Jørgen-

Tingdagen den 15 Januar 1895.

sen m. Fl for 2701 Kr 53 Øre.
I Afdrag paa Kapitalen betaler jeg aarlig 10 Kr med Halvdelen 5 Kr hver Juni og December Termin, første Gang i Juni Termin 1895. Udebliver at Afdrag nogensinde over Forfaldstid, er hele Kapitalen, eller hvad deraf staar til Rest, straks forfalden til skadesløs Betaling, om Kreditor fordrer det.

Skrevet i Stubbekjøbing den 19 December 1894.
Maren Hansen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
H Albert. H Munk

Læst inden Stb Herreds Ret den 15 Januar 1895.

P M Anker (LS)