Panteobligation

29 Januar 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


20.

Stempel Kr 1,65.

Udslettet. 18/6 1912. No 35

Panteobligation.

Jeg underskrevne Gaardejer Peder Pedersen (Madsen) i Maglebrænde erkender herved at være skyldig til Sparekassen i Nykjøbing paa Falster 1000 Kr, hvilke Tusinde Kroner jeg forpligter mig til fra Dags Dato at regne i Medfør af forventet Bevilling at forrente med 4½ - fire og en halv - Procent pro anno, saaledes at Renten erlægges hver 11 Juni og hver 11 December, første Gang 11 Juni 1895 og til skadesløst at betale den 11 Juni eller 11 December til hvilken Kapitalen med et Fjerdingaars Varsel fra Kreditors eller et halvt Aars Varsel fra min Side opsiges til Udbetaling.
I intet Tilfælde skal der kunne være Spøgsmaal om Løbedage ved Indfrielsen.
Saafremt Renter ..... v. Fol 742 ..... Forligskommissionen for Stubbekjøbing Forligskreds og Stubbekjøbing Herreds Ret efter Varsel som til indenherreds Mand ..... giver jeg herved Kreditor oprykkende Panteret næstefter 10000 Kr til samme Kreditor til højere Rente end 4% p. a. i den mig ifølge tinglæst Adkomst tilhørende Ejendom Matr. Nr. 16a og 37f i Maglebrænde By og Sogn, med Bygninger og Jorder, af Hartkorn henholdsvis 3 Td 1 Skp 3 Fdk 1½ Alb og 2 Fdk 2 Alb, Glskat samlet Kr 50,75, Areal resp. 26 1830/14000 Tdr Land og 1 2950/14000 Tdr Land med Andel i Sognets Konge- og Kirketiende, bygningernes mur- og sømfaste Ting (Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kedler herunder indbefattede) samt Assurance, Besætning og Inventarium, den

Tingdagen den 29 Januar 1895

til enhver Tid paa Ejendommen værende Gødning og Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd, de pantsatte løse Genstandes Brandforsikringssummer og al af Ejendommen gaaende Leje eller anden Interesse. Alt med Reservation af, at Matr. Nr. 16a og 37f er en Hovedparcel, at Ejendommen hører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemærkes, at der paa hver af Gaardene hæfter Kr 83,62, hvorfor Parcellerne ere solidarisk ansvarlige, og at der til Stangerup Hospital og Forskellige svares aarlige Refusioner til Beløb 193 Kr 88 Øre, foruden Naturalier, der ikke ere anslaaede i Penge, at der paa Maglebrænde Sogns Kirketiende hæfter 1100 Kr, der dog formenes at være betalte, samt at der er forbeholdt Sognefolkene i Fjendstrup fri Stolestader i Kirken, og at der paa Maglebrænde Sogns Kongetiende hæfter kgl Kapital 1300 Kr samt aarlig Refusion til Nykjøbing Latinskole 10 Td Rug, 11 Td Byg og 3 Td Havre

Maglebrænde, men skrevet i Nykjøbing p F den 28 Januar 1895
P Pedersen Madsen

Til Vitterlighed, ogsaa om rigtig Datering
J P Rasmussen Høyer

Læst inden Stb Herreds Ret den 29 Januar 1895

P M Anker (LS).