Panteobligation

18 Juni 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


39.

Aftægt 4/1-32

Panteobligation.

Undertegnede Stenhugger Hans Nielsen erkender herved, at jeg ved at indtræde som Medlem i "Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Østifterne" har modtaget tillaans af bemeldte Forening Kr 1200, hvilke et Tusinde og to Hundrede Kroner ere mig udbetalte paa statutmæssig Maade. I Forhold til denne Gæld bliver jeg saaledes i Følge Foreningens Statuter solidarisk ansvarlig med dens øvrige nuværende eller tilkommende Debitorer for alle af Foreningen indgaaede Forpligtelser, indtil jeg

Tingdagen den 18 Juni 1895.

statutmæssig er udtraadt af den. Af den nævnte Gæld erlægger jeg aarlig 4⅘, er : fire og fire Femtedele, pCt eller 57 Kroner 60 Øre, hvoraf Halvdelen eller 28 Kroner 80 Øre erlægges den 11 Juni 1895 og 11 December. Det første halvaarlige Bidrag erlægges den 11 Juni 1895 med 4 Kr 80 Øre for Tidsrummet fra 11 Maj 1895 til 11 Juni 1895. Af de nævnte halvaarlge Indbetalinger ..... v. Fol 6 ..... pantsætter jeg herved med 1ste Prioritet den mig ifølge Skøde, tinglæst 12 Januar 1886, tilhørende Ejendom, M. Nr. 32 af Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt, af Hartkorn 1 Fdk, uden Gammelskat, der har et Areal af 3850 Alen (hvorom Retsanmærkning frafaldes) med de paa Ejendommen til enhver Tid værende Bygninger, disses grund-, mur- og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne og Komfurindretninger, Avl og Afgrøde - tærsket og utærsket -, Gødning, Besætning, Inventarium og Redskaber, al af Ejendommen gaaende Leje og anden Interesse saavel som samtlige pantsatte Genstandes Assurancesummer, der for Bygningerne for Tiden andrage 1975 Kr, Alt, saaledes som Pantet, der ved Taksationsforretning af 1 April 1895 er vurderet til 2400 Kr, nu er og forefindes eller herefter maatte blive forøget og forbedret.
Dersom jeg udebliver ..... v. Fol 6 ..... som Frd af 25 Januar 1828 hjemler.
Det bemærkes, at der den 30 Maj 1893 paa Ejendommen er læst Deklaration fra Hans Nielsen til Maribo Amts Vejvæsen om Vedligeholdelse af en Stenkiste, at Præstetienden andrager ¾ Fdk Byg, og at en tidligere Ejer har manglet tinglæst Adkomst paa Ejendommen.

Hans Nielsen
Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed, Debitors Fuldmyndighed, samt om at Obligationen forinden Underskriften er oplæst for Debitor
Ludvig Hansen, Sagfører Carl Schwartz Handelslærling
Stubbekjøbing

Læst inden Stb Herreds Ret den 18 Juni 1895.

Det attesteres herved, at der den 25. s. M. er udslettet et Pantebrev (Obligation) for 1200 Kroner, udstedt af samme Debitor og med Pant i samme Ejendom hvorfor nærværende Obligation er stempelfri i Henhold til Lov af 15 Februar 1895.

P. M. Anker (LS)