Panteobligation

25 Juni 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


42.

Stempel 50 Øre.

Udsl 21/12 1897 Nr 21.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Parcellist Rasmus Rasmussen af Maglebrænde erkender herved at være skyldig til Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den Kapital 300 Kr, siger Tre Hundrede Kroner, hvilken Kapital ..... v. Fol 82 ..... bemeldte Sparekasse første Prioritets Panteret i den mig ifølge Skøde, der tinglæses samtidig hermed tilhørende Ejendom Matr. Nr. 12b af Maglebrænde By og Sogn skyldsat for Hartkorn 0 Td 4 Skp 0 Fdk 2¾ Album, Gammelskat Kr 6,04 tilligemed denne Ejendoms Kirketiende. - Det bemærkes, at Ejendommen henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende fremhæves, at paa hver hel Gaard under Godset hviler Kapital Kr 83,62, hvorfor udstykkede Parceller ere solidarisk ansvarlige, ligesom der paa hele Godset hviler Refusioner til Beløb Kr 193,88, foruden en Del Naturalier, der ikke ere anslaaede til Penge, at der paa Maglebrænde Sogns Kirketiende hviler Kapital 1100 Kr, der dog skal være betalt, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken. Første Prioritets Panteret gives og i Ejendommens Bygninger ..... Interesse.

Til Bekræftelse under min Haand og i Overværelse af Vidner.

Stubbekjøbing den 21 Juni 1895
R Rasmussen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
Nyholm Mortensen

Læst inden Stb Herreds Ret den 25 Juni 1895

P. M. Anker
(LS).