Panteobligation

2 Juli 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


26.

Stempel Kr 3,80.

Udslettet 11/2 1908 nr. 5.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Gaardejer Lars Peter Hansen af Maglebrænde erkender herved, at jeg ved modtaget kontant Laan er bleven skyldig til Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn den Sum 2000 Kr siger To Tusinde Kroner.
Denne Kapital forpligter jeg mig til skadesløst at tilbagebetale efter ½ Aars Opsigelse i en 11 Juni eller 11 December Termin og saalænge den hos mig indestaar at forrente samme med Fem pCt pro anno, der erlægges med Halvdelen i hver ordinær Termin inden den 18de i Terminsmaanederne paa

Tingdagen den 2 Juli 1895.

Sparekassens Kontor uden speciel Anfordring forud for det kommende Halvaar.
Saafremt ..... v Fol 80. ..... giver jeg herved Prioritet og Panteret med Oprykningsret næstefter Gæld til Østifternes Kreditkasse med solidariske og andre statutmæssige Forpligtelser i Forhold til det oprindelige Laan 9000 Kr, deriblandt højere aarlig Ydelse end 4%, nu nedbragt, uden at dette dog kan ses af Pantebøgerne til Kr 8804,67 i den mig ifølge Skøde, tinglæst den 23 Decbr 1890, tilhørende Ejendom af Maglebrænde By og Sogn, skyldsat under
Matr. Nr 12a for Hartkorn 2 Td 7 Skp 0 Fdk 2¾ Alb } Glskat Kr 33,53
- ¨ ¨ 37h for - Do 0 - 0 - 3 - 0¾ - }
tilligemed Konge- og Kirketienden af Matr. Nr. 12a saa og i Ejendommen ..... Interesse.
Til Bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vidner med Tilføjende, at Ejeren af Matr. Nr. 12a skal afgive Vej for M. Nr. Matr. Nr. 12g, at Ejendommen henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemærkes, at paa hver hel Gaard under Godset hviler Kapital Kr 83,62 for hvilket Beløb udstykkede Parceller ere solidarisk ansvarlige, ligesom der paa hele Godset hviler aarlige Refusioner til Beløb Kr 193,88 foruden en Del Naturalier, der ikke ere anslaaede til Penge, at der paa Maglebrænde Sogns Kirketiende hviler Kapital 1100 Kr, der dog skal være betalt, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken, og at der paa Maglebrænde Sogns Kongetiende hviler Kapital 1300 Kr og aarlig Refusion stor 10 Tdr Rug, 11 Tdr Byg og 3 Tdr Havre.
I Afdrag paa Kapitalen betaler jeg aarlig 50 Kr med Halvdelen 25 Kr hver Juni og December Termin første Gang i December Termin d. A. Udebliver et Afdrag over Forfaldstid, er hele Kapitalen, eller hvad deraf staar til Rest, straks forfalden til skadesløs Betaling, om Kreditor fordrer det.

Skrevet i Stubbekjøbing 22 Juni 1895
Lars Peter Hansen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
E Munk H Munk

Læst inden Stb Herreds Ret den 2 Juli 1895

P M Anker (LS.)