Panteobligation

10 September 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


16.

Udsl 22/12 1896 Nr 37.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Træskomager Niels Olsen af Nørre Tastrup erkender herved, at jeg er bleven skyldig til Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn den Sum 555 Kr. siger Fem Hundrede og Halvtredsindstyve Kroner.
Denne Kapital forpligter jeg mig til skadesløst at tilbagebetale efter ½ Aars Opsigelse i en 11 Juni eller 11 December Termin og saalænge den hos mig indestaar at forrente samme med Fem p Ct pro anno, der erlægges med Halvdelen i hver ordinær Termin inden den 18de i Terminsmaanederne paa Sparekassens Kontor uden speciel Anfordring forud for det kommende Halvaar.
Saafremt ..... v. Fol 80 ..... giver jeg herved 1ste Prioritets Panteret i den mig ifølge Skøde tinglæst den 10 Januar 1888, tilhørende Ejendom Matr. Nr. 20d af Maglebrænde By og Sogn, saaledes som denne Ejendom nu befindes efter Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation af 31 Juli 1895, skyldsat for Hartkorn 0½ Alb, Glskat 6 Øre og den mig ifølge

Tingdagen den 10 September 1895.

Skøde, der tinglæses samtidig hermed, tilhørende Ejendom Matr. Nr. 20e sammesteds af Hartkorn 0¼, Glskat 2 Øre saa og i Ejendommens Bygninger, mur- og nagelfaste Appertinentier, deriblandt Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kedler, Bygningernes m. V.s Assurancesum, Leje og al anden Interesse.
Til Bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vidner med Tilføjende at der paa det forhen samlede Matr. Nr. 20 hviler aarlig Afgift til Gaardmændene 4 Kr og at Ejendommene ikke maa afhændes til Fremmede eller Ubekendte uden Samtykke af Stangerup Godsadministration.
I Afdrag paa Kapitalen betaler jeg aarlig 50 Kr med Halvdelen 25 Kr hver Juni og December Termin, første Gang i December Termin 1895. Udebliver et Afdrag nogensinde over Forfaldstid, er hele Kapitalen, eller hvad deraf staar til Rest, straks forfalden til skadesløs Betalign, om Kreditor fordrer det.

Skrevet i Stubbekjøbing den 5 Septbr 1895
N: Olsen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
V. Christensen. H. Munk.

Retsanmærkning, om at der paa M. Nr. 20e i Forbindelse med Matr. Nr. 20a sammesteds hæfter Obligation fra H. C. Rasmussen til Husmandskreditforeningen for Kr 382,57, der er indfriet i Decbr Termin 1894 men først kan udslettes af Pantebogen i Slutningen af Novbr 1895, frafaldes.

For Kreditor
H. Munk

Læst inden Stb Herreds Ret den 10 September 1895

P M Anker (LS).