Panteobligation

10 September 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


18.

Stempel Kr 1,65

Udsl 22/6 1897 Nr 47.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Maler Hans Christian Rasmussen af Maglebrænde erkender herved, at jeg er bleven skyldig til Tømrer Christian Hansen af Stangerup den Sum 1000 Kr siger Et Tusinde Kroner.
Denne Kapital forpligter jeg mig til skadesløst at tilbagebetale efter ½ Aars Opsigelse i en 11 Juni eller 11 December Termin og saalænge den hos mig indestaar at forrente samme med Fire p Ct pro anno, der erlægges med Halvdelen i hver ordinær Termin inden den 18de i Terminsmaanederne paa Kreditors Bopæl uden speciel Anfordring fra 11 Juni 1895 at regne.
Saafremt ..... v. Fol 80 ..... giver jeg herved 1ste Prioritets Panteret i den mig ifølge Skøder, tinglæste den 10 April 1894 og samtidig hermed, tilhørende Ejendom af Maglebrænde By og Sogn, skyldsat under
Matr. Nr. 20a for Hartkorn 1 Alb, Glskat 10 Øre
- ¨ ¨ 20f uden Hartkorn og Glskat
saa og i Ejendommens Bygninger, mur- og nagelfaste Appertinentier, deriblandt Kakkelovne, Komfurer og

Tingdagen den 10 September 1895.

indmurede Kedler, Bygningernes m. V. Assurancesum, Leje og al anden Interesse.
Til Bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vidner med Tilføjende, at der af det samlede Matr. Nr. 20 svares aarlig Afgift til Gaardmændene 4 Kr, og at Ejendommen ej maa afhændes til Fremmede eller Ubekendte og ej uden Samtykke af Stangerup Godsadministration. Retsanmærkning frafaldes om den paa Ejendommen Matr. Nr. 20a i Forbindelse med Matr. Nr. 20e hæftende Gæld til Husmandskreditforeningen Kr 382,59

Skrevet i Stubbekjøbing den 7 August 1895
H. Chr. Rasmussen.

Som Kurator for Debitor
W. Bottcher

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
H. Rasmussen. H. Munk.

Læst inden Stb Herreds Ret den 10 September 1895

P M Anker (LS)