Panteobligation

15 Oktober 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


7.

Stempel Kr 3,30.

Udslettet 29/8 1916 N. 10.

Panteobligation.

Undertegnede Møllebygger Carl Christian Torkildsen erkender herved, at jeg ved at indtræde som Medlem i "Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Østifterne" har modtaget tillaans af bemeldte Forening Kr 2000, hvilke to tusinde Kroner ere mig udbetalte paa statumæssig Maade. I Forhold til denne Gæld bliver jeg saaledes i Følge Foreningens Statuter solidarisk ansvarlig med dens øvrige nuværende eller tilkommende Debitorer for alle af Foreningen indgaaede Forpligtelser, indtil jeg statutmæssig er udtraadt af den. Af den nævnte Gæld erlægger jeg aarlig 4⅘, er : fire og fire Femtedele, p. Ct. eller 96 Kroner 400 Øre, hvoraf Halvdelen eller 48 Kroner erlægges hver 11 Juni og 11 December. Det første halvaarlige Bidrag erlægges den 11 Decbr 1895 med 16 Kr for Tidsrummet fraa 1 Oktber 1895 til 11 Decbr 1895. Af de nævnte halvaarlige Indbetalinger ..... v. Fol 6. ..... pantsætter jeg herved med 1ste Prioritet den mig ifølge Skøde, læst 27 August 1895 tilhørende Ejendom Matr. Nr. 4f af Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt, af Hartkorn 1 Skp 0 Fdk ¾ Alb, Gammelskat 2 Kr 41 Øre, der har et Areal af 16160 Alen (hvorom Retsanmærkning frafaldes) med de paa Ejendommen til enhver Tid værende Bygninger, disses Grund-, mur- og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovn og Komendretninger, Avl

Tingdagen den 15 Oktober 1895.

og Afgrøde - tærsket og utærsket-, Gødning, Besætning og Inventarium og Redskaber, al af Ejendommen gaaende Leje og anden Interesse saavel som samtlige pantsatte Genstandes Assurancesummer, der for Bygningerne for Tiden andrage Kr 4075. Alt saaledes som Pantet der ved Taksationsforretning af 24 Septbr 1895 er vurderet til Kr 5000, nu er o forefindes eller herefter maatte blive forøget og forbedret.
Dersom jeg udebliver ..... som Frd af 25 Janr 1828 hjemle.
Det bemærkes, at Parcellen i Forbindelse med M Nr 4c m. fl. Matr. Nr. svarer en aarlig Afgift til Sognepræsten af 6 Skpr Byg og at den er tiendepligtig.

p. t. Stubbekjøbing den 14 Oktober 1895
Carl Christian Torkildsen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed, Debitors Fuldmyndighed, samt om at Obligationen forinden Underskriften er oplæst for Debitor.

L. Ravnsgaard, Overretssagfører, Joh Rasmussen, Kontorist
Stubbekjøbing

Læst inden Stb Herreds Ret den 15 Oktober 1895

P. M. Anker (LS).