Panteobligation

5 November 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


8.

Stempel Kr 2,50.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Arbejdsmand Lars Rasmussen af Maglebrænde erkender herved at være skyldig til Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den Kapital 1500 Kr, siger et Tusinde og Fem hundrede Kroner, hvilken Kapital jeg forpligter mig til efter tre Maaneders foregaaende Opsigelse fra en af Siderne skadesløs at tilbagebetale nævnte Sparekasse paa dens Kontor en af de sædvanlige Kontordage i en 11 Juni eller 11 December Termin.
I Afdrag paa Gælden betaler jeg 12½ Kr hver 11 Juni og 11 Decbr.
Saalænge denne ..... 82 ..... bemeldte Sparekasse første Prioritets Panteret i den mig ifølge Skøde, der tinglæses samtidig hermed tilhørende Ejendom, der ifølge Indenrigsministeriets Udstykningsapprobation er skyldsat under Matr. Nr. 17e af Maglebrænde By og Sogn og staar for Hartkorn 1 Album, Gammelskat 16 Øre, med Andel i Sognets Konge- og Kirketiende.
Det bemærkes, at der paa Maglebrænde Sogns Kongetiende hviler kongelig Kapital 1300 Kr og aarlig Refusion til Nykjøbing Latinskole 10 Td Rug, 11 Td Byg og 3 Td Havre, og paa Sognets Kirketiende hæfter Kapital 1100 Kr, der dog skal være betalt, og Husfolkene i Fjendstrup har fri Stolestader i Kirken. Ejendommen hører under Stangerup Gods i hvilken Anledning fremhæves, at der paa hver hel Gaard under Godset hviler Kapital Kr 83,62 med solidarisk Ansvar for udstykkede Parceller, og paa hele Godset hviler aarlige Refusioner til beløb Kr 193,88 og en Del Naturalier, der ikke ere anslaaede i Penge. Ejendommen er udstykket fra Gaarden Matr. Nr. 17 i Maglebrænde, hvilken Gaard har Forpligtelsen til at afgive Grund og Vej til en Vindmølle, men nævnte Mølle og Vej er ikke beliggende paa den

Tingdagen den 5 November 1895.

herved pantsatte Ejendom. Første Prioritets Panteret gives saa og i Ejendommens Bygninger, mur- og nagelfaste Appertinentier, Bygninngernes m. v.s Assurancesum, Leje og al anden Interesse.
Til yderligere Sikkerhed indestaa medunderskrevne Husejerne Lars Larsen og Peter Olsen af Stubbekjøbing in solidum som Kautionister og Selvskyldnere.

Til Bekræftelse under min Haand og i Overværelse af Vidner

Stubbekjøbing den 2 November 1895.
Lars Rasmussen

Som Kautionister og Selvskyldnere
Lars Larsen Peder Olsen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
Lindholm E. Haurum

Læst inden Stb Herreds Ret den 5 November 1895

P. M. Anker (LS).