Panteobligation

3 December 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


8.

Stempel 50 Øre.

Udslettet d 8/1 1901 No 74.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Husejer Peder Ludvig Emilius Rasmussen i Maglebrænde erkender herved at være Møllebygger Carl

Tingdagen den 3 December 1895.

Christian Torkildsen i Maglebrænde ved Købet af nedennævnte Ejendom den Sum 300 Kr skyldig. Thi forpligter jeg mig og mine Arvinger, disse En for Alle og Alle for En, til skadesløst at betale fornævnte Tre Hundrede Kroner efter ½ Aars Opsigelse i en 11 Juni eller 11 December Termin 1900 efter ½ Aars Varsel og til fra 11 December d. A. til Betaling sker at forrente samme med 4 p. Ct. p. A., der erlægges med Halvdelen i hver 11 Juni og hver 11 December Termin.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling paa Kreditors Bopæl heri Riget af Kapital, Renter, Rentes Renter og alle i Anledning af Fordringens Sikrelse, Opsigelse og Inddrivelse paaløbende Omkostninger pantsætter jeg herved med oprykkende Prioritet næstefter 1000 Kr til Stubbekjøbing Sparekasse, nu - uden dette dog kan ses af Pantebogen - nedbragt til 980 Kr, den mig ifølge Skøde, der tinglæses samtidigt hermed, tilhørende Ejendom Parcellen Matr. Nr. 4s i Maglebrænde By og Sogn med Bygninger og Tilliggende af Hartkorn 1 Album, Gammelskat 20 Øre, Bygningernes mur- og nagelfaste Tilbehør, hvorunder Kakkelovne og Komfurindretninger skulle henregnes, Bygningernes og øvrige pantsatte Ejendeles Assurancesum saavelsom al af Ejendommen m. v. gaaende Leje og anden Interesse.
Saafremt jeg ikke erlægger Renten fuldtud til Forfaldstid, eller jeg afhænder Pantet eller nogen Del deraf, være sig ved Skøde, Købekontrakt eller andet Dokument, eller jeg undlader at holde Bygningerne vel vedlige og brandforsikrede til fuld Værdi, eller jeg paadrager Pantet nogen Restance af Skatter, Afgifter eller andre Byrder, da er i ethvert af disse Tilfælde Kapital og Renter straks forfaldne til Betaling.
I Søgsmaalstilfælde ere jeg og Arvinger underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Frd 25 Januar 1828 og pligtige til, hvor vi end bo eller opholde os, at møde for den Forligskommission og Ret, hvorunder Pantet hører, efter Varsel som til indenherreds Mand, forkyndt paa den pantsatte Ejendom, hvorhos jeg vedtager, at der uden foregaaende Lovmaal (Forlig eller Dom) skal kunne gøres Udlæg i Pantet i de i Lov 29 Marts 1873 § 15 ommeldte Tilfælde.
Det bemærkes at Præste- og Kirketiende af den pantsatte Ejendom udredes med ½ Fdk Byg til hver Tiendetager, og at der paahviler samme Ejendom Andel i den 4c i Maglebrænde m. m. af samlet Hartkorn 2 Skp 1 Fdk 2¾ Alb paahvilende aarlige Afgift til Sognepræsten i Stubbekjøbing 6 Skp Byg samt at der paahviler den pantsatte Ejendom i Forening med 4c m. m. Kongetiende 1 Skp 3 Fdk Byg.

Til Bekræftelse under min Haand i 2 Vidners Overværelse

p. t. Stubbekjøbing den 26 November 1895
Peter Rasmussen

Til Vitterlighed ogsaa om rigtig Datering L Ravnsgaard. Joh. Rasmussen.

Læst inden Stb Herreds Ret den 3 December 1895.

P. M. Anker (LS).