Panteobligation

17 December 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


22.

Stempel 2 Kr 50 Øre

Aflyst 12/12 1970
12/2

Panteobligation.

- stor 5500 Kroner - fra Parcellist John Peter Larsen til Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne med Pant i Ejendommen Matr. Nr. 9c og 9d i Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt, med tilhørende Andel i Sognets Konge- og Kirketiende.

Panteobligation.

Undertegnede Parcellist John Peter Larsen i Maglebrænde erkender herved, at jeg ved at indtræde som Medlem i den 3die Serie af Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne har modtaget tillaans af bemeldte Kreditkasse den Sum 5500 Kr, hvilke Fem Tusinde, Fem Hundrede Kroner ere mig udbetalte paa statutmæssig Maade i Obligationer, udstedte af Kreditkassen til det nævnte Beløb.
I Forhold ..... v. Fol 39 ..... pantsætter jeg herved med Prioritet efter Banhæftelsen samt aarlig Rugafgift den mig ifølge Skøder tinglæste den 7 Februar 1882 og 9 Maj 1893 tilhørende Ejendom, beliggende under Matr. Nr. 9c og 9d i Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt, tilsammen skyldsat for Hartkorn 1 Td 2 Skp 3 Fdk 0 Alb med Gammelskat 21 Kr 37 Øre bestaaende af 10 420/14000 Tdr Land, med tilhørende Andel i Sognets Konge- og Kirketiende, tilligemed alle dertil hørende Bygninger, med deri værende mur- og nagelfaste Appertinentier, Kakkelovne derunder indbefattede, Bygningernes Assurancesum, den til enhver Tid paa Ejendommen værende Besætning og Inventarium, Sæd og Afgrøde paa Marken eller i Husene, samt Gødningen, og Assurancen paa alt Dette, med videre af Ejendommen faldende Indtægt og Interesse - hvilken Ejendom ved en den 31 Juli 1895 afholdt Taksationsforretning er ansat til en Værdi i Handel og Vandel af 11000 Kr, og hvis Bygninger for Tiden ere forsikrede i Brandkassen for 3210 Kr.
Forsaavidt ..... som Frd 25 Janr 1828 foreskriver.
Det bemærkes 1, at paa hele Sognets Kongetiende hviler kongelig Kapital 1300 Kr og Refusion til Nykjøbing Latinskole aarlig 10 Tdr Rug, 11 Td Byg og 3 Td Havre; 2, at paa hele Sognets Kirketiende hviler kongelig Kapital 1100 Kr, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken; 3, at Ejendommen tilhører henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemærkes : a, at paa hver hel Gaard under Godset hæfter 83 Kr 62 Øre med solidariske Forpligtelse for udstykkede Parceller, b, at paa hele Stangerup Gods hviler aarlige Refusioner til Beløb 193 Kr 88 Øre foruden en Del Naturalpræstationer, der ikke ere anslaaede i Penge; 4, at ifølge Skøde tinglæst den 12 Januar 1875 hviler Afgift paa Matr. Nr. 9c til Ejeren af Matr. Nr. 15a aarlig 1 Td Rug saalænge Jens Hansen Tranes Enke lever, og 5, at Ejendommen er tiendepligtig.

Skrevet i Stubbekjøbing den 16 December 1895
John Peter Larsen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
J. C. Kronmand, Købmand H. Munk, Herredsfuldm.
Stubbekjøbing

Læst inden Stb Herreds Ret den 17 December 1895.

Det attesteres i Henhold til Lov af 15 Februar 1895, at nærværen-

Tingdagen den 17 December 1895.

de Obligation kun er stempelpligtig for et Beløb af 1500 Kroner.

P. M. Anker. (LS).