Panteobligation

17 December 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


23.

Stempel 5 Kr.

Udslettet 14/12 1909 N. 27.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Gaardejer Jens Nielsen Thrane af Stangerup erkender herved, at jeg ved modtaget kontant Laan er bleven skyldig til Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn den Sum 3000 Kr siger Tre Tusinde Kroner.
Denne Kapital forpligter jeg mig til skadesløst at tilbagebetale efter ½ Aars Opsigelse i en 11 Juni eller 11 December Termin og saalænge den hos mig indestaar at forrente samme emd Fem p Ct pro anno, der erlægges med Halvdelen i hver ordinær Termin inden den 18de i Terminsmaanederne paa Sparekassens Kontor uden speciel Anfordring forud for det kommende Halvaar.
Saafremt ..... v. Fol 80. ..... giver jeg herved Prioritet og Panteret næstefter 17000 Kr i den mig ifølge Skøde, tinglæst den 17 Decbr 1878 tilhørende Ejendom af Stangerup By, Maglebrænde Sogn, skyldsat under
Matr Nr. 1A for Hartkorn 2 Td 3 Skp 0 Fdk 1½ Alb Glskat Kr 34,47
- ¨ - 1B ¨ - Do 3 - 3 - 3 - 0¾ - ¨ ¨ 54,66
tilligemed denne Ejendoms Konge- og Kirketiende og i Ejendommens ..... Interesse.
Til Bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vidner med Tilføjende, at Ejendommen henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemærkes, at paa hver hel Gaard under Godset hviler Kapital Kr 83,62 for hvilket Beløb udstykkede Parceller ere solidarisk ansvarlige, ligesom der paa hele Godset hviler aarlige Refusioner til Beløb Kr 193,88 foruden en Del Naturalier, der ikke ere anslaaede til Penge, at der for Tiende af det privilegerede Hartkorn af Stangerup Gods svares i aarlig Refusion til Kirken Kr 29,35, til Præsten Kr. 29,35 og til Degnen Kr 3,30, at der paa Maglebrænde Sogns Kongetiende hviler Kapital 1300 Kr og aarlig Refusion til Nykjøbing Latinskole stor 10 Td Rug, 11 Td Byg og 3 Td Havre, at der paa Sognets Kirketiende hviler Kapital 1100 Kr, der dog skal være betalt, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken, at at en tidligere Ejer af den pantsatte Ejendom har manglet tinglæst Adkomst paa denne, og at der henstaar uudslettet et Pantebrev til Jens Cappel for 800 Kr, der dog forlængst ere betalte.
I Afdrag paa Kapitalen betaler jeg aarlig 60 Kr med Halvdelen 30 Kr hver Juni og December Termin første Gang i Juni Termin 1896. Udebliver et Afdrag over Forfaldstid, er hele Gælden straks forfalden til skadesløs Betaling, om Kreditor fordrer det.

Skrevet i Stubbekjøbing den 10 December 1895
J. N. Thrane

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
E. Munk. H. Munk.

Læst inden Stb Herreds Ret den 17 December 1895

P. M. Anker (LS).