Panteobligation

24 December 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


40.

Stempel Kr. 1,65.

Udslettet 2/11 1909 No 6.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Gaardejer Johan Mortensen af Alkestrup erkender herved at være skyldig til Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den Kapital 1000 Kr, siger Et Tusinde Kroner, hvilken Kapital ..... v. Fol 82. ..... bemeldte Sparekasse Prioritets Panteret med Oprykningsret efter nedennævnte forud prioriterede Hæftelser i den mig tilhørende Ejendom skyldsat under Matr Nr. 5d og 5e i Alkestrup By, Maglebrænde Sogn for Hartkorn henholdsvis 1 Td 4 Skp 1 Fdk ½ Alb Glskat Kr 20,45 og 1 Td 5 Skp 2 Fdk ¾ Alb, Glskat Kr 21,68 med Andel i Sognets Konge- og Kirketiende. Det bemærkes, at der paa Sognets Kongetiende hviler kgl Kapital 1300 Kr og Refusion til Nykjøbing Latinskole 10 Td Rug, 11 Td Byg og 3 Td Havre og paa Sognets Kirketiende kgl Kapital 1100 Kr, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken.
Paa Ejendommen hviler en aarlig Afgift til det Classenske Fideikommis af 9 Td 7 Skp ¼ Fdk Byg at betale efter Kapitalstakst, og Adkomstdokumenter skulle forinden Tinglæsning forevises paa Corselitze.
Den paa Ejendommen forud prioriterede Gæld er :
4000 Kr til det Classenske Fideikommis
3000 Kr til Østifternes Kreditforening I Serie, nu nedbragt til Kr 464,81 uden at dette dog ses af Pantebogen
1000 Kr fordelt paa to Obligationer til nærværende Sparekasse
1000 Kr til H. Christoffersen i Sortsø
Af den forud prioriterede Gæld svares til Dels en højere Rente end 4%
Fornævnte Prioritets Panteret gives saa og i Ejendommens Bygninger, mur- og nagelfaste Appertinentier, Besætning og Inventarium, Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd i Hus eller paa Mark samt Gødning, Bygningers m. v.´s Assurancesum, Leje og al anden Interesse

Til Bekræftelse under min Haand og i Overværelse af Vidner.

Stubbekjøbing den 18 Decbr 1895
Jens Johan Mortensen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
Schultze Martensen

Læst inden Stb Herreds Ret den 24 December 1895
P. M. Anker (LS)