Panteobligation

24 December 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


60.

Stempel 25 Øre.

Udslettet 23/12 1913 N 43.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Husejer Hans Christian Jørgensen af Maglebrænde erkender herved at jeg ved modtaget kontant Laan er bleven skyldig til Maglebrænde Sogns Alderdoms- og Understøttelsesforening den Sum 150 Kr siger Et Hundrede Halvtredsindstyve Kroner

Tingdagen den 24 December 1895.

Denne Kapital forpligter jeg mig til skadesløst at tilbagebetale efter ½ Aars Opsigelse i en 11 Juni eller 11 December Termin og saalænge den hos mig indestaar at forrente samme emd Fire p Ct pro anno, der erlægges med Halvdelen i hver ordinær Termin inden den 18de i Terminsmaanederne paa Kreditors Bopæl uden speciel Anfordring.
Saafremt ..... v. Fol 80 ..... giver jeg herved Prioritet og Panteret næst efter nedennævnte Bygafgift og Gæld til Husmandskreditforeningen for Østifterne 350 Kr med solidariske og andre statutmæssige Forpligtelser deriblandt højere aarlig Ydelse end 4% i Forhold til denne Sum i den mig ifølge Skøde, tinglæst den 12 Januar 1886, tilhørende Ejendom Matr. Nr. 4q af Maglebrænde By og Sogn med Tilliggende af Hartkorn 1¼ Alb, Gammelskat 22 Øre saa og i Ejendommens ..... Interesse.
Til Bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vidner med Tilføjende at der af det forhen samlede Matr. Nr. 4c med Hartkorn 2 Skp 1 Fdk 2¾ Alb, hvoraf Matr. Nr. 4q er en Parcel, hviler aarlig Afgift til Sognepræsten i Stubbekjøbing af 6 Skp Byg, at der er tinglæst Deklaration om fælles Brnadgavl mellem Matr. Nr. 4c og 4q, og at der for Gælden ifølge nærværende Obligation gives Oprykningsret

Skrevet i Stubbekjøbing den 22 December 1895
Hans Christian Jørgensen

Til Vitterlighed ogsaa om rigtig Datering
Hans Nielsen H Munk

Læst inden Stb Herreds Ret den 24 December 1895
P. M. Anker (LS).