Panteobligation

24 December 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


61.

Stempel 55 Øre.

Udslettet 12/5 1914 N. 9.

Panteobligation.

Undertegnede Husejer Hans Christian Jørgensen erkender herved, at jeg ved at indtræde som Medlem i "Kredtiforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Østifterne" har modtaget tillaans af bemeldte Forening Kroner 350, hvilke tre Hundrede og Femti Kroner ere mig udbetalte paa statutmæssig Maade. I Forhold til denne Gæld bliver jeg saaledes ifølge Foreningens Statuter solidarisk ansvarlig med dens øvrige nuværende eller tilkommende Debitorer for alle af Foreningen indgaaede Forpligtelser, indtil jeg statutmæssig er udtraadt af den. Af den nævnte Gæld erlægger jeg aarlig 4⅘, er : fire og fire Femtedele, p Ct eller 16 Kroner 80 Øre, hvoraf Halvdelen eller 8 Kroner 40 Øre erlægges hver 11 Juni eller 11 December. Det første halvaarlige Bidrag erlægges den 11 Juni 1896 med 8 Kroner 40 Øre for Tidsrummet fra 11 December 1895 til 11 Juni 1896. Af de nævnte halvaarlige Indbetalinger ..... v. Fol 6 ..... pantsætter jeg herved med 1ste Prioritet efter Andel i aarlig Bygafgift til Sognepræsten i Stubbekjøbing den mig ifølge Skøde, læst 12 Januar 1886, tilhørende Ejendom M. Nr. 4q af Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt, af Hartkorn 1¼ Alb, Glskat 22 Øre, der har et Areal af 1810 Alen (hvorom Retsanmærkning frafaldes) med de paa Ejendommen til enhver Tid værende Bygninger, disses grund-

Tingdagen den 24 December 1895.

mur- og nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne og Komfurindretninger, Avl og Afgrøde - tærsket og utærsket -, Gødning, Besætning, Inventarium og Redskaber, al af Ejendommen gaaende Leje og anden Interesse saavel som samtlige pantsatte Genstandes Assurancesummer, der for Bygningerne for Tiden andrage Kr 739 Alt, saaledes som Pantet, der ved Taksationsforretning af 19 Novbr 1895 er vurderet til Kr 1100, nu er og forefindes eller herefter maatte blive forøget og forbedret.
Dersom ..... som Frd af 25 Januar 1828 hjemler.
Det bemærkes, at der den 4 Febr 1879 er læst Deklaration om fælles Brandgavl mellem Husene paa Matr. Nr. 4q og 4c og at Ejendommen er tiendepligtig.

Skrevet i Stubbekjøbing den 23 December 1895
Hans Christian Jørgensen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed, Debitors Fuldmyndighed, samt om at Obligationen forinden Underskriften er oplæst for Debitor.
Ludvig Hanson J Hanson

Læst inden Stb Herreds Ret den 24 Decbr 1895
P. M. Anker
(LS).