Panteobligation

24 December 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


39.

Stempel 10 Kr.

Udslettet 12/1 1909 No 61

Panteobligation.

Jeg underskrevne Gaardejer Anders Peter Larsen (Throen) af Maglebrænde erkender herved at være skyldig til Sparekassen for Stubbekjøbing og Omegn den Kapital 6000 Kr, siger Seks Tusinde Kroner, hvilken Kapital ..... v. Fol 82. ..... bemeldte Sparekasse første Prioritets Panteret i den mig ifølge Skøde, tinglæst d. 13 Marts 1894 tilhørende Ejendom Matr Nr. 14c af Maglebrænde By og Sogn, skyldsat for Hartkorn 2 Td 1 Skp 3 Fdk ¾ Alb, Gammelskat Kr. 32,85 med Konge- og Kirketiende. Det bemærkes, at Ejendommen henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende fremhæves, at paa hver hel Gaard under Godset hviler Kapital Kr 83,62 med solidarisk Ansvar for udstykkede Parceller; paa hele Godset hviler aarlige Refusioner til Beløb 193 Kr 88 Ø foruden en Del Naturalpræstationer, der ikke ere anslaaede i Penge. Paa Maglebrænde Sogns Kongetiende hviler Kapital 1300 Kr og aarlig Refusion stor 10 Td Rug, 11 Td Byg og 3 Td Havre. Paa Sognets Kirketiende hviler Kapital 1100 Kr, der dog skal være betalt, og Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken. Muligen paahviler der ogsaa Ejendommen Andel i en paa Matr. Nr. 14 hæftende kgl Kapital stor 110 Kr 6 Øre, og for saa vidt at Matr Nr. 14c skal være til nogen Del af denne Kapital, er den ogsaa solidarisk ansvarlig med en Del andre Ejendomme af Stangerup Gods for en samlet kgl Kapital stor Kr 7529,80.
Første Prioritets Panteret gives saa og i Ejendommens Bygninger, mur- og nagelfaste Appertinentier, Besætning og Inventarium, Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd i Hus eller paa Mark samt Gødning, Bygningernes m. v.´s Assurancesum, Leje og al anden Interesse.

Til Bekræftelse under min Haand og i Overværelse af Vidner.

Stubbekjøbing den 18 Decbr 1895
P. Larsen Throen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
Schultze Martensen

Læst inden Stb Herreds Ret den 24 Decbr 1895
P. M. Anker (LS)