Panteobligation

26 April 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 2.

Stempel 2 Kr 75 Øre.

Udslettet 15/10 1889 No 1

Undertegnede Gaardejer Hans Peter Nielsen som er bleven Ejer af den ifølge Obligation, tinglæst den 20¨ Juli 1880 af Gaardejer Peder Olsen til "Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter" har modtaget till dens 2den Serie pantsatte Ejendom : Gaarden Matr. No 5e i Stangerup By, i Maglebrænde Sogn, under Stubbekjøbing Herreds Jurisdiktion, i Maribo Amt med tilhørende Konge- og Kirketiende, overtager herved den ifølge nysnævnte Obligation tilbagestaaende Restgjæld til et Beløb af Kr 1665,63 og erkjender saaledes, at jeg ved i forrige Debitors Sted at indtræde som Medlem i bemeldte Forening, er bleven skyldig til dennes 2den Serie : Et Tusinde, Sexhundrede, Tredsindstyve og Fem Kroner 63 Øre. I Forhold til den oprindelige, af en tidligere Ejer stiftede Gjæld til beløb 2400 Kr er To Tusinde og Fire Hundrede Kroner, bliver jeg altsaa ifølge Foreningens Statuter solidarisk ansvarlig med dens øvrige nuværende eller tilkommende Debitorer af dens 2den Serie for alle af denne Serie indgaaede Forpligtelser, indtil jeg statutmæssigen er udtraadt af samme.
- Af bemeldte oprindelige Gjælds Beløb erlægger jeg aarligen fra 11¨ December 1886 at regne og indtil Gjælden er betalt, 5 er fem Procent eller 120 Kroner, hvoraf Halvdelen eller 2½ Procent erlægges ..... vide Pag. 165 ..... i Forhold til den oprindelige Gjæld til Foreningen ..... pantsætter jeg, herved med 1ste Prioritet efter Andelen i nedennævnte Hæftelser og Refusioner den i Taxationsforretning af 7¨ April 1880 af Foreningens Taxationsmænd beskrevne og mig ifølge Adkomst, som er tinglæst den 15¨ Februar 1887, tilhørende Ejendom : Gaarden Matr. No 5e i Stangerup By, i Maglebrænde Sogn, under Stubbekjøbing Herreds Jurisdiktion, i Maribo Amt med Tilliggende Jorder, skyldsatte for Hartkorn 2 Tdr 4 Skp 2 Fdk 0¾ Alb, Glskat 30 Kr 31 Øre med tilhørende Konge- og Kirketiende og med de paa Ejendommen til enhver Tid værende Bygninger, sammes mur-, nagel- eller jordfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne og Kom-

Tingdagen den 26¨ April 1887.
furindretninger indbefattede Jordernes Avl og Afgrøde, Ejendommens Leje og anden Interesse samt Besætning, In Brandredskaber, Inventarium og Redskaber saavelsom samtlige ..... forannævnte Tilbehør, Besætningen, Inventariet og Produktbeholdningen assurerede mod Ildsvaade ..... forannævnte Tilbehør, Produktbeholdning, Besætning og Inventarium ere forsikrede mod Ildsvaade ..... Frd. af 25¨ Januar 1828 foreskriver.
Den pantsatte Ejendom hører under Stangerup Gods og bemærkes i saa Henseende, at der paa hver Gaard under Godset hæfter Kr 83,62 med solidarisk Forpligtelse for udstykkede Parceller og at der paa hele Stangerup Gods hviler aarlige Refusioner til Beløb Kr 193,88, foruden en Del Natural eller præstationer, der ikke ere anslaaede i Penge, samt at der den 1¨ Juli 1852 er læst Deklaration betræffende Anlæggelsen og Vedligeholdelsen af en Vej over Ejendommen fra Stangerup til Rodemark. Paa Sognets Kongetiende hviler kgl. Kapital 1300 Kr og Refusion til Nykjøbing Latinskole 10 Tdr Rug, 11 Tdr Byg og 3 Tdr Havre og paa hele Sognets Kirketiende aarlig kgl. Kapital 1100 Kr, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken. - Der paahviler den pantsatte Ejendom Vederlag for Præstetiende og for Smaaredsel og Kvægtiende til Pantet Præsten; men der findes ikke noget tinglæst om, at den indløselige Del af Bankhæftelsen paahviler Pantet.

Skrevet i Stubbekjøbing den 20¨ April 1887.
H. P. Nielsen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
Østergaard. H. Munk.
Politibetjent. By- og Herredsfuldmægtig.
- Stubbekjøbing.

Læst inden Stubbekjøbing B Herreds Ret den 26¨ April 1887 dels som Pantebrev for Kr 1665,63 dels med Hensyn til det Debitor i Forhold til 2400 Kr paahvilende solidariske Ansvar for Foreningens Gjæld samt hans Forpligtelse til eventuelt at svare overordentlige Bidrag til Reserve- og Administrationsfonden.

Oxenbøll. (L. S.)