Panteobligation

14 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 27.

Stempel 15 Kroner.

Retsanm af (ogsaa om Stemplingen) anulleret d 19/7 1887.

Udslettet d: 20/11 1900 N: 10.

Panteobligation stor 10500 Kr, udstedt af Gd. Ole Nielsen til Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter. ~ Undertegnede Gaardejer Ole Nielsen erkjender herved, at jeg ved at indtræde som Medlem af 5te Series 20 Afdeling i "Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter", har mod er bleven skyldig til bemeldte Forening - 10500 Kr, nemlig :
ved Overførelse fra 1¨ Serie af Laanet P. D. 8 fol 103 - 1500 Kr
og ved Optagelse af nyt Laan stort .............................. 9000 -
- - ___________
- ialt 10500 Kr
hvilke Ti Tusinde Fem Hundrede Kroner ere mig udbetalte paa statutmæssig Maade. I Forhold til denne Gjæld bliver jeg saaledes ifølge Foreningens Statuter solidarisk ansvarlig med de øvrige nuværende eller tilkommende Medlemmer af begge Seriens Afdelinger for alle af denne Serie indgaaede Forpligtelser, indtil jeg statutmæssig har afgjort mit Mellemværende med Foreningen efter denne Oblgation. Af den nævnte Kapital erlægger jeg aarlig fra 11¨ Juni 1887 at regne og indtil Gjælden er betalt, 4, er fire, Procent eller 420 Kr, hvoraf Halvdelen eller 2 Procent erlægges i hver 11 Juni og lidgeledes Halvdelen eller 2 Procent i hver 11¨ Decbr Termin. Af disse halvaarlige Indbetalinger tilfalder i hver Termin 8 Øre pr 100 Kr af Gjældens oprindelige Beløb Seriens Reserve- og Administrationsfond, derefter beregnes Rente af den til enhver Tid skyldige Sum med 3½% p. A. og Resten afskrives ..... vide Pag. 614 ..... pantsætter jeg herved med Prioritet oprykkende efter Arvefæstafgiften, den i Taxationsforretning af 20¨ April 1887 af Foreningens Taxationsmænd beskrevne og mig ifølge Adkomst, som er tinglæst den 11¨ September 1866, tilhørende Ejendom Gaarden M. No 3a og 3c i Alkestrup By i Maglebrænde Sogn under Stubbekjøbing Herreds Jurisdiktion i Maribo Amt med tilliggende Jorder, skyldsatte
M. No. 3a for Hartkorn 4 Tdr 1 Skp 0 Fdk 0½ Alb, Glskat Kr 54,97
- ¨ - 3c ¨ - ¨ - 0 - 7 - 3 - 1½ - ¨ ¨ 13,10
- ---------------------------------------------------------------
- Ialt Hartkorn - 5 Tdr 0 Skp 3 Fdk 2 Alb. Glskat Kr 68,07
med tilhørende Andel i Sognets , Konge- og Kirketiende med de paa Ejendommen til enhver Tid værende Bygninger, disses mur- nagelf- eller jordfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne og Komfurindretninger indbfattede, Jordenes Avl og Afgrøde i Hus og paa Mark, tærsket og utærsket samt Gjødning, Besætning, Brandredskaber, Inventarium og Redskaber alle de pantsatte g

Tingdagen d 14 Juni 1887.

Gjenstandes Assurancesummer og al af Ejendommen gaaende Leje og anden Interesse. Alt saaledes som det er og forefindes og med de Rettigheder og Herligheder, hvormed jeg ejer Ejendommen. Forsaavidt nogen af de Pantet tilhørende Indtægter, Natural- eller Arbejdspræstationer maatte blive afløst i den Tid, hvori Gjældsforholdet varer, da skal den Afløsningssum, der maatte blive erlagt herfor, umiddelbart indbetales i Foreningens Kasse som extraordinært Afdrag paa Gjælden. Dersom jeg udebliver ..... Behæftelser, som ere prioriterede ..... Frd. af 25 Januar 1828 foreskriver.
Det bemærkes, at den foran prioriterede Arvefæstafgift svares aarlig med 15 Tdr 2 Skp 3 Fdk Byg til det Classenske Fideikommis, der har Panteret efter Skatter og Afgifter til det Offentlige.
Paa hele Sognets Kongetiende hviler kgl. Kapital 1300 Kr og Refusion til Nykjøbing Latinskole aarlig 10 Tdr Rug, 11 Tdr Byg og 3 Tdr Havre. Paa hele Sognets Kirketiende hviler kgl. Kapital 1100 Kr, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken.
Adkomstdokumenter skulle forevises paa Corselitze Godskontor forinden Tinglæsningen.
Der paahviler Pantet konstateret Præstetiende, Kvægtiende og Smaaredsel til Præsten, men der findes ikke noget tinglæst om, at den indløselige Del af Bankhæftelsen paahviler Pantet.

Stubbekjøbing den 10de Juni 1887.
Ole Nielsen

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
J. P. Ilsted. L. Ravnsgaard.
Kjøbmand. Overretssagfører
- Stubbekjøbing.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d 14 Juni 1887 dels som Pantebrev for 10500 Kr dels med Hensyn til det Debitor i Forhold til dette Beløb paahvilende solidariske Ansvar for Foreningens Gjæld samt hans Forpligtelse til eventuelt at svare overordentlige Bidrag til Reserve- og Administrationsfonden.
Det bemærkes, at Ejendommen forud er behæftet med Pantegjæld til nærværende Kreditor stor Kr 3571,95 med statutmæssige Forpligtelser i Forhold til 4000 Kr.
Med Hensyn til at nærværende Panteobligation ikke er stemplet for dens fulde Beløb, bemærkes, i Henhold til Konverteringsloven af 1 April 1887 at Berettigelsen hertil maa være konstateret inden 3 Maaneder fra Udstedelsesdagen at regne.

Oxenbøll.
(L. S.)