Panteobligation

28 Juni 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


15.

Stempel 1 Kr. 30 Øre.

Udslettet 13/2 1900 No 8.

Panteobligation.

Underskrevne Niels Peter Nielsen, Husejer i Maglebrænde tilstaar herved at have modtaget tillaans af Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn den Kapital Otte Hundrede Kroner, hvilke 800 Kr. jeg forpligter mig skadesløst ..... vide Pag. 8 ..... i aarlig Rente forventes meddelt.
Paa den laante Kapital forpligter jeg mig til at afdrage 10 Kroner hver 11 Juni og 11 December.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter og mulige Omkostninger pantsættet jeg herved med 2den Prioritet efter nedennævnte Hæftelser, de mig ifølge Skjøde tinglæst henholdsvis 14de September 1873, 9de Marts 1875 og 3¨ August 1880 i Maglebrænde By og Sogn tilhørende Ejendomme :
Matr. No 21c af Hartkorn 1¼ Alb., Gammelskat 16 Øre.
Matr. No 23a af Hartkorn 1 Skp., Gammelskat 1 Kr. 83 Øre samt
Matr. No 22 af Hartkorn ¨ Td. ¨ Skp. 2 Fdk. 0½ Alb. Gammelskat under Gaardene med de til Ejendommen hørende Bygninger, samt i Ildebrandstilfælde disses Assurancesum.
Forud for nærværende Gjæld hæfter den pantsatte Ejendom :
1. Pantegjæld 1000 Kroner.
2. Af Matr. No 21c svares i Præstetiende aarlig ¼ Fdk. Byg og af den samlede Ejendom Matr. No 21 svares aarlig Græsningsafgift til Gaardmændene i Maglebrænde 4 Kroner.
3. Af Matr. No 23a svares i Præstetiende 3¾ Fdk. Byg aarlig samt Græsningsafgift 4 Kroner aarlig.
4. Matr. No 22 henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemnærkes :
at Ejendommen ikke maa afhændes til Fremmede og Ubekjendte og ej heller uden Godsadministrationens Samtykke.
at der paa Jordlodden hviler aarlig Afgift til Gaardmændene 4 Kroner.
at en tidligere Ejer har manglet hjemlet Adkomst og
at Præstetienden svares med 1¾ Fdk. Byg aarlig
Saafremt Renten ikke erlægges til Forfaldstid, eller Pantet ikke forsvarlig ..... i Henhold til Lov af 29de Marts 1873 § 15.
Til yderligere Sikkerhed har Gaardejer Søren Simonsen i Maglebrænde lovet at underskrive som Kautionist og Selvskyldner for Opfyldelse af de i denne Obligation paatagne Forpligtelser.

Maglebrænde

Tingdagen den 28 Juni 1887.

men skrevet i Stubbekjøbing den 13¨ Juni 1887.
Niels Peter Nielsen.

Som Kautionist og Selvskyldner.
S. Simonsen.

Til Vitterlighed ogsaa om rigtig Datering.
H. P. Skytte. L. Kaare.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 28 Juni 1887.

Matr. No 22 er udstykket og Debitor ejer Matr. No 22b af Hartkorn 1 Fdk 2¾ Alb. Glskat 90 Øre.

Oxenbøll.
(L. S.)