Panteobligation

4 Oktober 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


4.

Stempel 50 Øre.

Udsl 6/7 1897 Nr 9.

Panteobligation.

Undertegnede Husmand Lars Jørgensen, Maglebrænde erkjender herved, at jeg ved at have modtaget et kontant Laan er bleven skyldig til Spare= og Laanekassen for Falsters Landbostand den Sum 300 Kr. skriver Tre Hundrede Kroner.
Denne Gjæld forpligter jeg mig til at forrente med 5 pr Ct. skriver fem procent pro anno fra Dato, hvilken Rente erlægges hver 11 December og 11 D Juni, første Gang førstkommende 11 December for det da forløbne Tidsrum.
Kapitalen forbliver indestaaende i nedennævnte Ejendom saaledes at den, saalænge ingen Opsigelse har fundet Sted, afbetales med 15 Kr. hver 11 Juni og 11 December Termin.
Kapital, Renter og de stipulerede Afdrag blive stedse at erlægge protofrit paa Kreditors Bopæl, eller hvilket andet Sted heri Riget, han maatte forlange.
Første Afdrag erlægges i December Termin d. A.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter og alle i Tilfælde af Opsigelse og sammes Forkyndelse eller Retsforfølgninger flydende Omkostninger gives herved Kreditor første Prioritets Panteret i den mig i Følge Skjøde, tinglæst 21 Juni d. A. tilhørende Ejendom i Maglebrænde By og Sogn Matr. No 34b af Hartkorn 2¼ Alb. uden Gammelskat, dog med Forbehold af Beboelsesret for Hanne Nielsen tilligemed alle dertil hørende Bygninger med deres mur= og nagelfaste Appertinentier (derunde Kakkelovne), Bygningernes Assurancesum med al af Ejendommen faldende Leje og Interesse, samt i enhver Forøgelse og Forbedring, som Ejendommen eller de øvrige ovennævnte pantsatte Gjenstande senere maatte undergaa. Kapitalen eller den til enhver Tid skyldige Sum kan fra begge Sider med 3 Maaneders Varsel opsiges til Udbetaling i en 11´ Juni eller 11´ December Termin.

Tingdagen den 4 Oktober 1887.

Udebliver jeg med Betalingen af forfaldne Afdrag og Renter over 8 Dage fra Forfaldsdagen, hvis jeg lader Pantet forringe eller paadrager det Restancer af Skatter og Afgifter eller af andre Præstationer og Behæftelser, som ere prioriterede forud for nærværende Fordring eller ikke paa Anfordring dokumenterer, at ingen saadanne Restancer findes, eller hvis jed undlader at holde Bygningerne assurerede mod Ildsvaade til ..... vide Pag. 18 ..... med Varsel som til Indenherredsboende kan forkyndes paa den pantsatte Ejendom med samme Retsvirkning som paa min Bopæl.
Kreditor har Ret til i de i Lov af 29¨ Marts 1873 § 15 nævnte Tilfælde at gjøre Exekution i Pantet uden Lovmaal og Dom, i hvilken Ret ogsaa skal kunne gjøres gjældende i Tilfælde af Udeblivelse med Renter.

Udstedt i Stubbekjøbing den 27 September 1887.
Lars Jørgensen.

Til Vitterlighed.
Niels Peter Andersen. H. Munk.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 4 Oktober 1887.

Madsen
kst. (L. S.)