Panteobligation

20 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


14.

Stempelfri.

Udsl 21/6 1898 Nr 48

Panteobligation.

Undertegnede Gaardejer Jørgen Christiansen i Maglebrænde erkjender herved at være skyldig til Overformynderiets udenbys Afdelings almindelige Masse den Summa 13000 Kr.
Disse

Tingdagen d. 20 December 1887.

tretten Tusinde Kroner forpligter jeg mig og Arvinger, En for Alle og Alle eller Bogle for En, til, efter ¼ Aars Opsigelse fra Kreditors Side, men efter et Aars Opsigelse fra min elle mine Arvingers Side rigtigt og skadesløst at tilbagebetale i en af de nedennævnte Terminer og, indtil skadesløs Betaling og Berigtigelse har fundet Sted deraf fra 11 December Termin 1887 at svare 4 p- Ct er fire Procent Renter aarlig som erlægges med Halvdelen hvert Halvaar og indbetales portofrit hver 11 Juni og 11 December Termin i Overformynderiets Kontor i Kjøbenhavn eller hvilket andet Sted inden Riget, som maatte blive opgivet, og som første Gang betales i 11 Juni Termin 1888, og bliver Kapitalen paa samme Maade at erlægge, naar den til Betaling er forfalden.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter, Rentes Rente, Opsigelser og Søgsmaalsomkostninger pantsætter jeg herved med første Prioritet efter Arvefæsteafgift 4 Td. 3 Skp af hver Kornsort Rug, Byg og Havre samt Penge 50 Øre og Rekognition 1 Td. Byg pr Td. Hartkorn og for Husloddens Vedkommende 12 Kr og Rekogninition 60 Kr nedennævnte mig ifølge Skjøde af 10 December, tinglæst d. 14 December 1875 tilhørende Ejendom, der i Aaret 1887 er ændret til 36000 Kr med samtlige derpaa værende Bygninger og disses Assurancesum for Tiden 8.620 Kr, de i Bygningerne værende Kakkelovne og alle andre mur- og nagelfaste Appertinentier, alt saaledes som Ejendommen nu er og forefindes eller herefter bliver bebygget og forbedret, endvidere den af Ejendommen gaaende Leje- eller Forpagtningsafgift, Jordernes Afgrøde, hvad enten den staar paa Marken eller er bragt i Hus, Ejendommens Besætning bestaaende af 6 Hester, 9 Køer,1 Tyr, 0 Ungkvæg, 4 Faar, 0 Svin m. m. af Værdi 3480 Kr., den ved Ejendommen værende Gjødning, de til Ejendommen hørende Avls- og Mejeriredskaber og andet Inventarium af Værdi 1544 Kr samt enhver anden til Ejendommen hørende Gjenstand, Indtægt eller Rettighed, Intet i nogen Maade undtaget.
Dersom

Tingdagen d. 20 December 1887.

jeg ikke holder Pantet i forsvarlig Stand, eller jeg udebliver ..... vide Pag 701 ..... eller Opholdssted.
Den ovenfor pantsatte Ejendom bestaar af Arvefæstegaarden Matr. Nr. 6a "Godthaab" i Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt, skyldsat for Hartkorn 4 Td. 3 Skpr. 3 Fdk. 0½ Alb, Gammelskat Kr 64,49 med en med Gaarden foenet umatrikuleret Huslod og Ejendpmmens Kong- og Kirketiende, Kirketienden dog med Mangel i Henseende til en tidligere Ejers Adkomst. Arealet udgjør 49 7300/14000 Td. Land.
Det bemærkes, at der paa Sognets Kongetiende hæfter kgl. Kapital 1300 Kr og Refusion af aarlig 10 Td. Rug, 11 Td. Byg og 3 Td. Havre, at der paa Kirketienden hæfter Kapital 1100 Kr, og at Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken, at der paa hele Gaarden hviler aarlig Jagt Afgift 1 Kr 62 Øre, at der (formentlig i Udstykningstilfælde) hviler Rekogsinition 2 Kr af de første 10 Td. Land og 1 Kr. 33 Øre af hver Td. Land mere, at Hovedparcellen ved Udstykning skal være 20 Td Land og ingen Parcel maa være unden end 1½ Td. Land til Taxt 24, at Hovedparcellen altid skal være en selvstændig Ejendom og ansvarlig for alle andre, at intet Adkomstdokument maa tinglæses uden at være fornyet med Facultetets Paategning, samt at Vederlaget for Præstetiende og Smaaredsel til Præsten er konstateret

Ved Nærværelse i Stubbekjøbing d. 14 December 1887.
J. Christiansen

Stempel 1 Kr
At Gaardejer Jørgen Christiansen af Maglebrænde, der er Notarius og Vidnerne personlig bekjendt, i Dag ved sin Nærværelse paa Naturalkontoret egenhændig har underskrevet nærværende Panteobligation, hvis Indhold han erklærer at kjende attesteres herved.

Til Bekræftelse under Haand og Segl.

Stubbekjøbing Herreds Naturalkontor d. 14 December 1887.
J. Th. Madsen
kst (L. S.)

Vidner.
J. P. Lund. P. Mathiesen

Gebyr Kr 4,55.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 20 December 1887
Det attesteres, at der samtidig hermed er aflæst og udslettet

Tingdagen d. 20 December 1887.

en Panteobligation stor 16000 Kr udstedt af samme Debitor og prioriteret i samme Ejendom som ommeldt i nærværende Dokument, hvorfor dette i Medfør af Konverteringsloven af 1 April d. A. er stempelfri.

Madsen
kst.