Panteobligation

20 December 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


52.

Stempel 8 Kr. 30.

Udslettet 3/12 1889 Nr. 4

Panteobligation.

Undertegnede Gaardejer Ole Olsen (Hjulmand) erkjender herved, at jeg ved at indtræde som Medlem af 5te Series 1ste Afdeling i Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter har modtaget til Laans af bemeldte Forening 5000 Kr, hvilke Fem Tusinde Kroner ere mig udbetalte paa statutmæssig Maade. I Forhold til denne Gjæld bliver jeg saaledes ifølge Foreningens Statuter solidarisk ansvarlig med de øvrige nuværende eller tilkommende Medlemmer af begge Seriens Afdelinger for alle af denne Serie indgaaede Forpligtelser, indtil jeg statutmæssig har afgjort mit Mellemværende med Foreningen efter denne Obligation. Af den nævnte Kapital erlægger jeg fra 11te December 1887 at regne og indtil Gjælden er betalt 4½ er fire og en halv Procent = 225 Kr - hvoraf Halvdelen eller 2¼% erlægges i hver 11te Juni og ligeledes ..... vide Pag 957 ..... pantsætter jeg herved med første Prioritet den i Taxationsforretning af 31te Octbr 1887 og dennes Paategning af 9 Decbr. s. A. af Foreningens Taxationsmænd beskrevne og mig ifølge Adkomst, som er tinglæst d. 11te Januar 1870 tilhørende

Tingdagen d. 20 December 1887.

Ejendom : Parcellerne Matr. Nr. 4d og 4e i Stangerup By, i Maglebrænde Sogn, under Stubbekjøbing Herreds Jurisdiction, i Maribo Amt: ifølge Indenrigsministeriets Udstykningapprobation af 26 October 1887, skyldsatte.
Matr. Nr. 4d for Hartkorn ¨ Td: 6 Skp 3 Fdkr 0¾ Alb.
- - 4e ¨ - do - 0 - 5 - 1 - ¨ -
- ___________________________
- - ialt Hartkorn ¨ Td 4 Skp ¨ Fdk. 0¾ Alb
Gammelskat 19 Kr. 17 Øre, med tilhørende Andel i Sognets Konge- og Kirketiende, mde de ..... vide Pag 957 ..... Frd. af 25 Januar 1828 foreskriver.
Det bemærkes, at paa Sognets Kongetiende hviler kgl. Kapital 1300 Kr og Refusion til Nykjøbing Latinskole aarlig 10 Td. Rug, 1 Td. Byg og 3 Td. Havre. Paa hele Sognets Kirketiende hviler kgl. Kapital 1100 Kr, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken.
Ejendommen henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemærkes : a/ paa hver hel Gaard under Godset hæfter Kr 83,62 , b/ med solidarisk Forpligtelse for udstykkede Parceller. b/ paa hele Stangerup Gods hviler aarlige Refusioner til Beløb Kr. 193,88 foruden en Del Naturalpræstationer, der ikke ere anslaaede i Penge.
Der paahviler Ejednommen konstateret Præstetiende samt Smaaredsel og Kvægtiende til Præsten, men der findes ikke noget tinglæst om, at den indløselige Del af Rentehæftelsen paahviler Pantet.

Stangerup men skrevet i Stubbekjøbing d. 19 Decbr 1887.
Ole Olsen Hjulmand.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
Østergaard H. Munk. L. Nielsen
forhv. Politibetjent Postbud
- Stubbekjøbing.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 20 December 1887, dels somPantebrev for 5000 Kr; dels m. H. t. at Debitor i Forhold til dette Beløb paahvilende solidariske Ansvar for Foreningens Gjæld samt hans Forpligtelse til eventuelt at svare overordentlige Bidrag til Reserve- og Administrationsfonden.

Madsen
kst