Panteobligation

25 Juni 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


37.

Stempel Kr 8,30.

Udslettet den 7de Januar 1902 nr. 67.

Panteobligation.

-stor 5000 Kroner - fra Parcellist Frederik Vilhelm Kronshage til Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne med Pant i Ejendommen Matr. Nr. 5b i Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt, med Andel i Sognets Konge- og Kirketiende.

Panteobligation.

Undertegnede Parceliist Frederik Vilhelm Kronshage i Maglebrænde erkender herved, at jeg ved at indtræde i som Medlem i den 3die Serie af Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne har modtaget tillaans af bemeldte Kreditkasse den Sum 5000 Kr, hvilke Fem Tusinde Kroner ere mig udbetalte paa statutmæssig Maade i Obligationer, udstedte af Kreditkassen til det nævnte Beløb.

Tingdagen den 25 Juni 1895.

I Forhold ..... v. Fol 39 ..... pantsætter jeg herved med Prioritet efter Bankhæftelsen og aarlig Bygafgift den mig ifølge Skøde, som tinglæses samtidig hermed, tilhørende Ejendom, beliggende under Matr. Nr. 5b i Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt, skyldsat for Hartkorn 0 Td 6 Skp 3 Fdk 2 Alb med Gammelskat 4 Kr 77 Øre, bestaaende af 9 630/14000 Tdr Land, med Andel i Sognets Konge- og Kirketiende - for Kirketiendens Vedkommende dog med Mangel i Henseende til en tidligere Ejers Adkomst - tilligemed alle dertil hørende Byrninger, med deri værende mur- og nagelfaste Appertinentier, Kakkelovne derunder indbefattede Byrningernes Assurancesum, den til enhver Tid paa Ejendommen værende Besætning og Inventarium, Sæd og Afgrøde paa Marken eller i Husene, samt Gødningen, og Assurancen paa alt dette, med videre af Ejendommen faldende Indtægt og Interesse - hvilken Ejendom ved en den 17 Maj 1895 afholdt Taxationsforretning er ansat til en Værdi i Handel og Vandel af 10150 Kr, og hvis Bygninger for Tiden ere forsikrede i Brandkassen for 4200 Kr.
Forsaavidt ..... v. Fol 39 ..... som Forordn af 25 Januar 1828 foreskriver.
Det bemærkes : 1) at paa hele Sognets Kongetiende hviler Kgl. Kapital 1300 Kr og Refusion til Nykjøbing Latinskole aarlig 10 Td Rug, 11 Td Byg og 3 Td Havre; 2) at paa hele Sognets Kirketiende hviler Kgl. Kapital 1100 Kr, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken; 3) at Ejendommen ikke maa udstykkes i mindre Parceller end 6 Td Land, og der paahviler den en aarlig Afgift til Sognepræsten i Stubbekjøbing af 4 Td 6 Skp 2½ Fdk Byg, for hvilken Afgift haves 1ste Prioritet i Jorden, Afgrøde og Bygninger, og 4) at der paahviler Ejendommen Præstetiende 6 Skp 1½ Fdk Havre efter Kapitalstakst.

Skrevet i Stubbekjøbing den 20 Juni 1895
F. V. Kronshage.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed
Jens Nielsen, Gaardejer i Moseby H Munk, Herredsfuldm, Stubbekjøbing

Læst inden Stb Herreds Ret den 25 Juni 1895

P M Anker (LS)