Panteobligation

20 August 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


4.

Læst Paategning paa Obligation fra Jens Nielsen (Thrane) til Livsforsikrings- og Forsørgelsesanstalten af 1871, stor 14000 Kr, læst 6/7 1887, prot i Nr 16, med Prioritet i Matr Nr. 1A og 1B i Stangerup. saalydende

Stempel Kr 1,65.

Undertegnede Gaardejer Jens Nielsen (Thrane) tilstaar herved, at jeg foruden de i omstaaende Obligation ommeldte 14000 Kr yderligere har i samme Kreditor modtaget 3000 Kr, skrver Tre Tusinde Kroner, saaledes at min samlede Gæld til Anstalten andrager 17000 Krm skriver Sytten Tusinde Kroner.
For dette forhøjede Laan, der kun kan opsiges under Eet, gælde de samme Betingelser og samme Pantsætning som for det ældre Laan, saaledes som fastsat i Obligaionen. Renten af det samlede Laan erlægges første Gang i December Termin 1895 med 310 Kr.

Til Bekræftelse med min Underskrift i Natarii publici Overværelse.
p. t. Stubbekjøbing den 14 August 1895
Jens Nielsen Thrane

Aar 1895 den 14 August mødte paa Stubbekjøbing Herreds Notarialkontor Gaardejer Jens Nielsen (Thrane) af Stangerup, der er Notarius personlig bekendt, og underskrev egenhændig foranstaaende Paategning, der blev oplæst for ham. Dette bli-

Tingdagen den 20 August 1895.

ver herved notarialiter attesteret. Som Vidner var tilstede stud. juris H Anker og Kontorist Christensen.

Stubbekjøbing Herreds Notarialkontor d. u. s.
J. E. Boas, kst
(LS)

Vidner :
Hjalmar Anker. V. Christensen

Foranstaaende Paategning af Debitor, dateret 14 August 1895, er læst inden Stb Herreds Ret den 20 August 1895.

P M Anker (LS).

Det attesteres, at foranstaaende Paategning af 14 August 1895 i Henhold til Loven af 15 Februar 1895 kun er stempelpligtig for et Beløb af 1000 Kr.

P M Anker (LS).