Panteobligation

22 Oktober 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


8.

Stempel Kr 1,30.

Udslettet 10/8 1909 N. 14.

Panteobligation.

Jeg underskrevne Husejer Hans Frederiksen af Maglebrænde erkender herved, at jeg ved modtaget kontant Laan er bleven skyldig til Parcellist Rasmus Rasmussen Davidsen sammesteds den Sum 800 Kr siger Otte Hundrede Kroner.
Denne Kapital forpligter jeg mig til skadesløst at tilbagebetale efter ½ Aars Opsigelse i en 11 Juni eller 11 December Termin og saalænge den hos mig indestaar at forrente samme med Fire p Ct pro anno, der erlægges med Halvdelen i hver ordinær Termin inden den 18. i Terminsmaanederne paa Kreditors Bopæl uden speciel Anfordring.
Saafremt ..... v. Fol 80 ..... giver jeg herved 1ste Prioritets Panteret i den mig ifølge Skøde, tinglæst 27 August 1895, tilhørende Ejendom Matr. Nr. 30b af Maglebrænde By og Sogn med Tilliggende af Hartkorn 0¾ Alb, uden Gammelskat saa og i Ejendommens Bygninger, mur- og nagelfaste Appertinentier, Bygningernes m. V.s Assurancesum, Leje og al anden Interesse.
Til Bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vidner med Tilføjende at en tidligere Ejer, Stubbekøbing Præstekald, har manglet tinglæst Adkomst paa den pantsatte Ejendom.

Maglebrænde men skrevet i Stubbekjøbing d. 16 Oktbr 1895
Hans Frederiksen.

Til

Tingdagen den 15 Oktober 1895.

Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed.
J. E. Boas H. Munk.

Læst inden Stb Herreds Ret den 22 Oktbr 1895

P. M. Anker (LS).