Panteobligation

26 April 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 1.

Aflæst Obligation stor 2009 Kr 50 Øre, læst 20/7 80, prot. No 12 Fol. 900 fra P. Olsen til Østifternes Kreditforening, kvitteret saalydende :
Vedhæftede af Gaardejer Peder Olsen til Foreningen udstedte, den 20 Juli 1880 tinglæst Obligation stor 2009 Kr 50 Øre med statutmæssige Forpligtelser i Forhold til 2400 Kr som er indfriet dels ved de statutmæssige haalvaarlige Afdrag og dels ved Restgjældens Overtagelse af Pantets nuværende Ejer Gaardjer Hans P. Nielsen ifølge en af ham under 20¨ April 1887 udstedt Panteobligation stor 1665 Kr 63 Øre med statutmæssige Forplig-

Tingdagen den 26¨ April 1887.

telser i Forhold til 2400 Kroner, qvitteres herved til Udslettelse i Pantebogen under Forbehold af, at sidstnævnte Obligaation bliver tinglæst uden nogensomhelst præjudicerende Retsanmærkning og i rette Tid.

Kjøbenhavn, i Direktionen for Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter, den 23¨ April 1887.
P. G. C. Jensen. Chr. Hanssen. Mundt. / Aagård.

Aflæst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 26¨ April 1887 og i Pantebogen udslettet.

Oxenbøll.