Panteobligation

7 Maj 1895

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


6.

Stempel 50 Øre.

Udsl 4/6 1895 Nr. 2.

Panteobligation.

Undertegnede Musiker J. P. Panton, Maglebrænde tilstaar herved at være skyldig til Ugift Maren Jensen af Maglebrænde den Sum 300 Kroner, skriver tre Hundrede Kroner hvilken Kapital jeg herved forpligter mig og mine Arvinger, disse in solidum, til skadesløst at betale Kreditrix eller hvem Anden, der med lovlig Adkomst heraf er i Besiddelse, i den 11 Juni eller 11 December Termin, hvortil Kapitalen med et halvt Aars Varsel fra en af Siderne opsiges til Udbetaling samt til at forrente med 4 er fire Procent pro anno fra Dato at regne, hvilke Renter erlægges med en Halvdel til hver af de fornævnte Terminer, første Gang i 11te Juni Termin 1895 for den da forløbne Tid.
Alle Betalinger efter denne Panteobligation præsteres skadesløst paa den Ejers eller dennes mig opgivne Befuldmægtigedes Bopæl her i Riget.
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter og alle i Tilfælde af Opsigelse eller Retsforfølgning paagaaende Omkostninger herunder Sagføresalær og Befordringsudgifter for Møde under Eksekutionsforretning og Skiftesamling, giver jeg herved Kreditrix oprykkende Prioritets Panteret næstefter 300 Kr til Stubbekjøbing Sparekasse, der forrentes med 4% p. a. i den mig ifølge Skøde, der samtidig hermed tinglæses tilhørende Ejendom, Huset Matr. Nr. 9i af Maglebrænde By og Sogn af Hartk ¾ Alb, Gammelskat 13 Øre.
Under Pantsætningen er indbefattet de til enhver Tid paa Pantet værende Bygninger, disses mur-, søm- og nagelfaste Tilbehør - herunder Kakkelovne, Komfurindretning og ondmuret Kederl -, Besætning og Inventarium og Avlsredskaber, Gødning, Avl og Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd, al af Pantet gaaende Leje og Interesse samt de pantsatte Genstandes Assurancesummer.
Skulde jeg forringe Pantet, paadrage det Restance af Skatter, Afgifter, Tiender eller Renter af de foranstaaende Prioritetse eller ikke til Forfaldstid betale Kreditrise Renterne eller jeg helt eller

Tingdagen den 7de Maj 1895.

delvis afhænder Pantet, være sig ved Skøde, Kontrakt eller lignende Dokument, eller mit Bo kommer under Konkurs eller Skiftebehandling eller nogen Kreditor foretager Execution i Pantet eller jeg ikke holder Pantet tilbørlig vedlige og forsikret til fuld Værdi mod Brandskade da er Kapitalen med videre straks og uden Opsigelse forfalden til Betaling, hvis Kreditrix forlanger det.
Jeg vedtager, at der i de i Lov 29de Marts 1873 § 15 nævnte Tilfælde, hvorunder ogsaa Udeblivelse med Betalingen af Renterne til Forfaldstid, skal uden foregaaende Lovmaal og Dom, kunne gøre Eksekution i Pantet, ligesom jeg i Søgsmaalstilfælde underkaster mig den hurtige Retsforfølgning efter Forordn. 25 Januar 1828. Uden Hensyn til personligt værneting erkender jeg derhos mig og Arvinger pligtige at møde ved Stubbekjøbing Forligskommission og Ret efter henholdsvis 4 Dages og en Uges Varsel og efter Indkaldelse og Stævning, forkyndt paa den pantsatte Ejendom, hvor ligeledes alle andre Forkyndelser, betræffende Inddrivelse af noget ifølge denne Obligation med Retsvirkning, skal kunne foregaa.
Naar jeg iøvrigt holder mig denne Obligations Bestemmelser efterrettelig skal Kreditrix dog tidligst kunne opsige mig Kapitalen til Udbetaling i 11 Juni Termin 1905 er nitten Hundrede og fem. I Tilfælde af at jeg sælger Ejendommen kan Kreditrix først kræve Kapitalen betalt tre Maaneder efter at Skødet er udstedt.
Det bemærkes, at Ejendommen henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemærkes at der paa hver hel Gaard under Godset hæfter Kapital Kr 83,62, for hvilket Beløb udstykkede Parceller ere solidarisk ansvarlige, ligesom der paa hele Godset hviler aarlige Refusioner til Beløb 193 Kr 88 Øre foruden endel Naturalier, der ikke ere anslaaede i Penge, at der paa Maglebrænde Sogns Kirketiende hæfter 1100 Kroner, der dog sulle være betalte, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken.

Til Bekræftelse med min Underskrift vidnesfast

Stubbekjøbing d. 30 April 1895.
J. P. Panton.

Til Vitterlighed
Ludvig Hanson J Hanson

Læst inden Stb Herreds Ret den 7 Maj 1895

Den forudprioriterede Gæld forrentes med mere end 4% p. A.

P M Anker (LS).