Algestrupgade 3 (Haresminde)

Matriklens historie

Matrikel nr. :

3a, Algestrup, ændringsdato 2/12 1987.

Matrikel nr. 3a er i dag blevet sammenlagt med følgende Matrikel nr. 3h, som før 1945 var blevet sammenlagt med matrikelnumrene : 3a, 3e og 5b.

Ejendom :

Mere

Grundareal :

5.286 m2


Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.
Dato Beboere Bygninger
matr. nr. 3a Parcelhus Opført 1927
-?- Peder Larsen Hare Bebygget 160 m2
3/4 1870- Ole Nielsen Hare Ydervægge Bindingsværk
1897 Hans Peter Nielsen Boesen Tag Fibercement
1900 Laurits Jensen
1901- Niels Laurits Nielsen Hare Udhus Opført 1927 / 1965
1927 Nyopført Bebygget 180 m2
-1940- Hjalmar Erik Lindell Udhus Opført 1927 / 1965
1950 Aksel Pedersen Ydervægge Mursten
-1989 Dines Kappel Tag Metalplader
14/2 1989 Iben Haaeman
7/1 1993 Lone Hjarsøe og Claus Reimann Udhus Opført 1927
10/1 2000 Winni Solveig og Gunnar Rahbek Bebygget 104 m2
matr. nr. 3e Ydervægge Mursten
1897 Hans Peter Nielsen Boesen Tag Metalplader
1900 Laurits Jensen
-1906- Niels Laurits Nielsen Hare Udhus Opført 1927
1950 Aksel Pedersen Bebygget 70 m2
-1989 Dines Kappel Ydervægge Mursten
14/2 1989 Iben Haaeman Tag Metalplader
7/1 1993 Lone Hjarsøe og Claus Reimann
10/1 2000 Winni Solveig og Gunnar Rahbek Udhus Opført 1927
matr. nr. 3h Bebygget 32 m2
10/1 2000 Winni Solveig og Gunnar Rahbek Ydervægge Træ
7/6 2005 Dines Kappel Tag Metalplader
matr. nr. 5b
1857 Rasmus Jørgensen
-?- Det Classenske Fideicommis
-?- Peder Larsen Hare
-3/4 1870 Ole Nielsen Hare
1897 Hans Peter Nielsen Boesen
1900 Laurits Jensen
-1906- Niels Laurits Nielsen Hare
1950 Aksel Pedersen
-1989 Dines Kappel
14/2 1989 Iben Haaeman
7/1 1993 Lone Hjarsøe og Claus Reimann
10/1 2000 Winni Solveig og Gunnar Rahbek


Realregister

Hvis du holder musen over følgende 'Adkomst' og 'hæftelse', kan du se følgende tinglyste Adkomster og hæftelser (overstreget er slettet i Realregistret) :

Folio 226
1. Eiendommen 1

Folio 152
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2
3. Adkomster 3
4. Adkomster 4
5. Adkomster a
6. Adkomster b
7. Adkomster 5
Folio 226
1. Adkomster 1
2. Adkomster 2

Folio 152
1. Hæftelser 1
2. Hæftelser 2
3. Hæftelser 3
4. Hæftelser 4
5. Hæftelser 5
6. Hæftelser 6
7. Hæftelser 7
8. Hæftelser 8
9. Hæftelser 9
10. Hæftelser 10
11. Hæftelser 9
12. Hæftelser 10
13. Hæftelser 11
14. Hæftelser 3
Folio 226
1. Hæftelser 1
2. Hæftelser 2
3. Hæftelser 3
4. Hæftelser 4
5. Hæftelser 5
6. Hæftelser 6
7. Hæftelser 7
8. Hæftelser 8
9. Hæftelser 9
10. Hæftelser 10
11. Hæftelser 11
12. Hæftelser 12
13. Hæftelser 13
14. Hæftelser 14
15. Hæftelser 15
16. Hæftelser 16
17. Hæftelser 17
18. Hæftelser 18
19. Hæftelser 19
Folio ?
1. Hæftelser ?

Ny vandledning.

Udskrift af Forhandlingsprotokollen for Landvæsensnævnet for Retskreds Nr. 28, Nykøbing F. Købstad m. v.
Aar 1950, d. 30 September Kl. 14 afholdtes Møde i Landvæsensnævnet for Retskreds Nr. 28, Nykøbing F. Købstad m. v. paa Aastedet paa Gdr. Frits Andersens Ejendom, Matr. Nr. 1.a Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, Som Formand fungerede Overlærer K. P. Lauridsen, Næsgaard, Stubbekøbing.
Der foretoges Sag Nr. 30/1950 vedrørende Udførelse af en ny 20 cm Rørledning paa Matr. Nr. 1a Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, til Erstatning for en ældre 4" Rørledning samme Sted efter Begæring af Gdr. Frits Andersen.
De, der af Rekvirenten var begæret indkaldt, er indkaldt ved anbefalet Brev af 19/9 1950, og de indkaldtes Navne og Adresser er opført paa Indkaldelseslisten, der ogsaa ved et Kryds ud for de indkaldtes Navne viser, hvem der var mødt.

Der fremlagdes:

1. Begæringen om at faa afholdt Landvæsensnævnsmøde, Bilag 1.
2. Udskrift af Maglebrænde Sogns Vandsynsprotokol, Bilag 2.
3. Situationsplan over privat Vandløb gennem Matr. Nr. 1a Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, kopieret af Hedeselskabets Kontor, Nyk. F. efter kopier af Matrikulskort, Bilag 3.
4. Længdeprofil og Rørlægningsprojekt for privat Vandløb over Matr. Nr. 1. a. Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, udarbejdet af Hedeselskabets Kontor, Nyk. F., Bilag 4.
5. Indkaldelseslisten, Bilag 5.
6. Beskrivelse og Overslag ove Rørlægningsprojekt af privat Vandløb over Matr. Nr. 1 a, Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, udarbejdet af Hedeselskabets Kontor Nykøbing F. Bilag 6.
Rørledningen, der agtes udført til Erstatning for den ældre 4" Rørledning, begynder i Østskellet af Matr. Nr. 1 a Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, og gaar videre over Ejendommen til Vestskellet med Udløb i Sogne vandløb Nr. 1 Torkildstrup-Lillebrænde Kommune. Den nederste ca. 220 m lange Strækning indtil Vestskellet henligger dog som Tørvegrav. Rørledningen som Tilløb af Drænvand og Spildevand fra Silo og Gaardsplads samt et Hus paa Matr. Nr. 2 a Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, og Drænvand fra Matr. Nr. 2 d, Algestrup By, Maglebrænde Sogn.
En Kendelse afsagt, d. 17/3 1945 af Vandsynet for Maglebrænde Sogn bestemmer, at Ejeren af Matr. Nr. 2 a, den gang Karl Larsen, skal betale Rørene til ledningen mod at faa tilbagebetalt Kr. 120 som var Karl Larsens Udgift til ør til den nuværende 4" Ledning. Udgifterne ved Arbejdet deles lige mellem Frits Andersen og Karl Larsen. Kendelsen gav ingen Løsning af Spørgsmaalet, da den ikke indeholdt nogen Tidsfrist for Arbejdets Udførelse.
Efter at have drøftet Sagen indgik Parterne føgende Forlig:
Underskrevne Gdr. Frits Andersen, som Ejer af Matr. Nr. 1 a, Gdr. Hoger Andersen, som Ejer af Matr. Nr. 2 a, og Gdr. Aksel Pedersen, som Ejer af Matr. Nr. 3 a, alle Alkestrup By, Maglebrænde Sogn, indgaar herved Forlig om Udførelse af en ny 20 cm Rørledning til Erstatning for en 4" ældre Rørledning over Matr. Nr. 1 a Alkestrup By, Maglebrænde Sogn.
Rørledningen nedlægges med en Dimension 20 cm brændte Lerrør med Dybde og Fald i Henhold til et af Hedeselskabets Kontor, Nykøbing F., udarbejdet Projekt, dateret 1/9 1950.
Arbejdet genneføres paa Foranstaltning af Ejeren af Matr. Nr. 1a, nu Fritsx Andersen, der ogsaa forskudsvis afholder Udgifterne. Arbejdet paabegyndes snarest muligt og skal være fuldført inden 1 Marts 1951.
Til 1 m Brønden med Vandlaas i Ledningens Begyndelsespunkt tilsluttes de Ledninger fra Matr. Nr. 2 a og 2 d, der er tilsluttet den eksistrende 4" Ledning, og de Drænledninger fra Matr. Nr. 1a, der er tilsluttet 4" Ledningen, tilsluttes den ny Ledning paa Anlægets Bekostning.
Det paahviler Frits Andersen at ansøge om Statstilskud efter Grundforbedringsloven, og det bevilgede Tilskud tilfalder ham.
Senest 14 Dage efter at Arbejdet er godkendt af Hedeselskabet betaler nedenfor nævnte Ejeren af Matr. Nr. 1 a, nu Frits Andersen, hvad Rørene og 1 m Brønden har kostet minus det eventuelle Statstilskud og minus 120 Kr., saaledes at Ejeren af Matr. Nr. 2 a, nu Holger Andersen betaler 2/3, og Ejeren af Matr. Nr. 2 d, nu Aksel Pedersen 1/3.
Endvidere betaler nedenfor nævnte til Ejeren af Matr. Nr. 1 a, nu Frits Andersen, Halvdelen af de øvrige Udgifter, herunder ogsaa Udgifterne til Projektering, Afsætning og Tilsyn m.v. samt til Sagens Behandling for Landvæsensnævnet efter Formandens Opgørelse, saaledes at Ejeren af Matr. Nr. 2 a, nu Holger Andersen, betaler 2/3, og Ejeren af Matr. Nr. 2 d, nu Aksel Pedersen betaler 1/3.
Rørene i den eksistrende 4" Ledning tilfalder Ejeren af Matr. Nr. 1 a, nu Frits Andersen.
Udgifterne ved den fremtidige Vedligeholdelse af 20 cm Rørledningen med tilhørende 1 m Brønd paahviler Brugerne af Matr. Nr. 1 a, 2 a og 2 d med en 1/3 til hver.
Oprensningen af 1 m Brønden i 20 cm Rørledningens Begyndelsespunkt paahviler Brugeren af Matr. Nr. 2 a.
Forliget tinglyses paa Nævnsformandens Foranstaltning som servitutstiftende paa Matr. nr. 1 a, 2 a og 2 d, alle Alkestrup By, Maglebrænde Sogn.
Paataleberettigede er de nuværende og fremtidige Ejere af Matr. Nr. 1 a, 2 a og 2 d, alle Alkestrup By, Maglebrænde Sogn.

Afskrift af Forhandlingsprotokol.