Auktionsskøde

20 Juni 1871

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


1.

Stempel 3 r 3 s

Læst 20 Juni 1871.

Auctionsskjøde.

Vilhelm Michael Christian Oxenbøll Borgmester, Byfoged og Byskriver i Stubbekjøbing Kjøbstad, Herredsfoged og Herredsskriver i Stubbekjøbing Herred samt sammesteds Auctionsdirecteur Gjør vitterligt 1870 den 4 October blev af den constituerede Auctionsdirecteur Exam. juris Gjern med Vidnerne Huus

Læst 20 Juni 1871.

og Jørgen Hansen paa Raadhuset afholdt 1´ Auction over den Niels Nielsen tilhørende Eiendom Matr. No 6b i Maglebrænde.
Reqvirenten Cancelliraad Procurator Maüller mødte ved Fuldmægtig Holst, der foreviste Panteobligation af 18´ Januar 1865 og fremlagde
1. Beskrivelse af Executionsforretning afholdt 6 Juli 1870.
2. Vurdering til Auctionsforretning.
3. Panteattest.
4. 3 Exemplarer af af den Berlingske Tidende og 3 ds af Lolland- Fslters Stiftstidende, hvori Bekjendtgjørelse om Auctionerne har været indrykket.
5. Konditionerne, i Henhold til hvilke Documenter han begjærede Auctionens Fremme.

Panteattest og Conditioner indlemmes saalydende :

Stempel 1 m.

Panteattest.

Paa Eiendommen Matr. No 6b i Maglebrænde By og Sogn af Hartkorn 1 Fdk. 2 Ab. Gammelskat 27 sk, den tilhører Niels Nielsen ifølge Skjøde af 20 Marts 1852, thinglæst 23´ September s. A., hviler følgende Hæftelser :
1 aarlig Afgift til Communitetet 1 Rdlr. og ved Forandring af Eier 1 Tønde Byg i Recognition. For 3 Aars Afgifter haves Pant i Eiendommen med Afgrøde efter Kongelige Skatter, og maa intet Adkomstdocument thinglæses uden at være forsynet med Communitetets Paategning.
2. Pantebrev fra Niels Nielsen til Aastrup Sparekasse for 300 Rdlr. 1´ Prioritet, dat. 18 læst 24´ Januar 1865.
Hvilket herved attesteres overensstemmende med Pantebøgerne.

Stubbekjøbing Herredsskrivercontoir den 19 September 1870.
Gebyr 1 Rd. 5 m 13 s. Gjern const.

Fremlagt i Stubekjøbing Herreds Auctionsret den 4 October 1870. Gjern const
Ligeledes 18 s. M. Gjern const.
Ligeledes 1 November s. A. Gjern const.

Conditioner

hvoefter det Niels Nielsen tilhørende Huus med Tilliggende Matr. No 6b i Maglebrænde By og Sogn, af Hartkorn 1 Fdk. 2 Alb. Gammelskat 37 s stilles til Bortsalg ved 3 offentlige Auctioner, der afholdes Tirsdag den 4 og 8 October samt 1´ November d. A.
1/
Eiendommen sælges med sammes rette Tilliggende og Tilhørende, saaledes som den forefindes og som den tilhører Niels Niel-

Læst 20 Juni 1871.

sen ifølge Skjøde af 20 Marts 1852, thinglæst 23 September s. A.
2./
Overensstemmende med den Panteattest, der fremlægges ved Auctionen, hvile følgende Behæftelsen paa Eiendommen.
1. Aarlig Afgift til Communitetet Rdlr, og ved Forandring af Eier 1 Tdr. Byg i Recognition. For 3 Aars Afgift haves Pant i Eiendommen med Afgrøde efter Kongelige Skatter, og maae intet Adkomstdocument thinglæses uden at være forsynet med Communitetets Paategning.
2. Pantebrev fra Niels Nielsen til Aastrup Sparekasse for 300 Rd. 1´ Prioritet, dat. 18, læst 24 Januar 1865.
3./
Eiendommen kan tiltrædes af Kjøberen og i paakommende Tilfælde efter hans Foranstaltning og paa egen Bekostning, saasnart Budet er approberet og staaer fra Approbationens Dato for hans Regning og Risico, ligesom og hændelig Ulykke, der maatte ramme Eiendommen mellem Auctionen og Approbationen, bliver paa Kjøberens Regning, dog skal han i Tilfælde af Ildsvaade være berettiget til at oppebære Assurancesummen mod at sørge for sammes anordningsmæssge Anvendelse.
4./
Eiendommen opraabes for den Sum, hvortil den ved den Taxationsforretning, der fremlægges ved Auctionen er vurderet. Ringere Bud end 5 Rdlr. af Gangen modtages ikke.
5./
Den Høist og Næstbydende ved første og anden Auction skulle vedstaae dens Bud til tredie Auction. Den Høist- og Næstbydende ved tredie eller muligt senere Auctioner vedstaae deres Bud i 4 Uger efter den respective Auction, naar der ei ved samme maatte skee Overbud med behørig Sikkerhedsstillelse. Antagelse eller Forkastelse af de gjorte Bud beroer paa Udlægshaveren eller dennes Befuldmægtigede, og vil det Fornødne i saa Henseende inden Udløbet af bemeldte Frist blive meddelt Auctionsdirecteuren, til hvem de Bydende selv have at henvende sig.
6./
Kjøbesummen berigtiges overensstemmende med Fr. 11 September 1833, saaledes at ⅓ udredes inden 3 Maaneder fra Approbationens Dato og Resten i 11 Juni Termin 1871. Udlægshaverens tilgodehavende Renter betales inden

Læst 20 Juni 1871.

8 Uger efter Approbationens Dato, og Kjøbesummen forrentes med 4 p. Ct. p. A. fra Approbationen, indtil skadesløs Betaling som betinget, har fundet Sted. Den Deel af Kjøbesummen, som maatte overstige Udlægshaverens Fordring, eller, hvad der iøvrigt efter Udlægget tilkommer ham, tilfalder Niels Nielsen eller de mulige Panthavere, der efter Udlægshaveren have Ret til Fyldestgjørelse af Kjøbesummen og udbtales ham eller dem til den Tid Kjøberen dertil er pligtig.
7./
Alle Skatter og Præstationer af Eiendommen til Staten, Communen, Embeder eller Private udredes af Kjøberen fra 1 Januar d. A., forsaavidt de ikke allerede ere betalte, ligesom ogsaa, dersom der skulde henstaae nogen ældre paa Eiendommen hvilende Skatte- eller Afgifts- Restancer, denne da ligeledes bæres af Kjøberen uden nogen Afgang i Kjøbesummen.
8./
Foruden Kjøbesummen betaler Kjøberen skadesløst inden 14 Dag efter Approbationen til Reqvirenten som Udlægshaverens Befuldmægtigede samtlige af Executionen og Realisationen flydende Omkostninger, Alt efter Regning.
9./
Overensstemmende med Fr. 11 September 1833 § 3 har Kjøberen for sit Bud og disse Conditioners Opfyldelse at stille Sikkerhed som sen, der overtager Eiendommen, forinden nogen Udbetaling finder Sted.
10./
Naar Kjøberen godtgjør, at han til rette Vedkommende har betalt Kjøbesummen med Renter ets., er han berettiegt til paa egen Bekostning at erholde Auctionsskjøde, hvis Thinglæsning ½ proC. Afgift m. v. saavelsom ogsaa de ældre Behæftelsers Udslettelse blive at betale af ham.
11./
For det Tilfælde, at Kjøberen ei i rette Tid og vedbørligt opfylder disse Conditioner, maae han og eventuelt hans Cautionist taale, at Eiendommen stilles til absolut Bortsalg ved en eneste Auction efter forudgaaet Bekjendtgjørelse i Lolland-Falsters Stiftstidende og at herved følges Forskrifterne i 11 September 1833 § 4.

Læst 20 Juni 1871.

udbringes Eiendommen ved en saadan Auction til Mere, er saadant ham uvedkommende, hvorimod i det modsatte Tilfælde han og hans eventuelle Cautionist skulle være pligtige til uopholdelig at tilsvare det manglende Beløb skadesløst.
12./
Kjøber og Cautionist skulle uden Hensyn til Bopæl møde og svare for Forligscommissionen for Stubbekjøbing Forligskreds og Stubbekjøbing Herredsthing efter Varsel som til inden Herredet Boende, saa skulle de og i alle Søgsmaalstilfælde betale skadesløse Omkostninger samt være den ved Fr. 25 Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning undergivne.
13./
Ret til at fremkomme med Tillægsconditioner forbeholdes.

Nykjøbing p. F. den 15 September 1870
Müller ved Holst

Fremlagt i Stubbekjøbing Herreds Auctionsret den 4 October 1871 Gjern const.
Ligeledes den 18 s. M. Gjern const
Ligeledes den 1 November 1870. Gjern const.

Det øvrige følger.
Da Liebhaver vare mødte, blev Auctionen hævet som forgjæves. Gjern const
Reqvirent L. Holst.

Vidner.
J. Hansen Magnus Huus

1870 mden 18´ October blev af den i den ordinære Auctionsdirecteurs Fraværelse constituerede Auctionsdirecteur Exam juris Gjern med Vidnerne Huus og Østergaard paa Raadhuset afholdt 2´ Auction over den Niels Nielsen tilhørende Eiendom Matr. No 6b i Maglebrænde.
De ved første Auction fremlagte Documenter havdes tilstede.
Reqvirenten mødte ved Fuldmægtig Holst.
Da ingen Liebhavere vare mødte, blev Auctionen hævet som forgjæves.
Gjern const.
Reqvirent L. Holst.

Vidner.
Østergaard Magnus Huus

1870 den 1 November indfandt den i den ordinære Auctionsdirecteurs Fraværelse constituerede Auctionsdirecteur Exam. juris Gjern sig med Vidnerne

Læst 20 Juni 1871.

Sognefoged David R. Staal og Politibetjent Østergaard fra Eiendommen Matr. No 6b i Maglebrænde tilhørende Niels Nielsen for ifølge Begjæring af Cancelliraad Procurator Müller at afholde 3´ Auction over nævnte Eiendom.
Reqvirenten mødte ved Fuldmægtig Holst der i Henhold til de ved første Auction fremlagte Documenter og foreviste Panteobligation begjærede Auctionen fremmet.
Nævnte Documenter havdes tilstede. Reqvirentus var nærværende.
Conditioner og Panteattest oplæsates, hvorfor de Lysthavende gjordes bekjendte med de øvrige fremlagte Documenter.
Eiendommen opraabtes for den Sum, hvortil den er taxeret til Auctionsefterretniing nemlig 600 Rdlr.
Efter flere Bud og Overbud blev Skræder Hans Peter Rasmussen Høistbydende med 515 Rdlr. og Sognefoged David R. Staal Næstbydende med 510 Rdlr. paa hvilke Bud blev givet Hammerslag.
Skræde Hans Peter Rasmussen fremstillede som sin Cautionist og Selvskyldner Gaardeier Niels R. Lollike som Selvskyldnercautionist for Auctionsbudet m. v.
Det Passende oplæst og underskrevt. Forretniingen sluttet.
Gjern const.
Hans Peter Rasmussen
Niels Nielsen
Reqvirent L. Holst.

Som Cautionist og Selvskyldner N. R. Lollike.

Vidner.
Østergaard Magnus Huus

Da Kjøberen for mig har godgjort at have fyldestgjort Udlægshaveren, betalt den forrige Eier det ham tilkommende Beløb og overtaget Prioritetsgjælden til Sparekassen for Aastrup Sogn og Omegn stor 300 Rdlr. og iøvrigt opfyldt Conditionerne, saa tilskjøder jeg herved i Kraft af mit Embede som Auctionsdirecteur og i Overensstemmelse med de om Auctionsvæsenet gjældende Love og Anordninger:
Skræder Hans Peter Rasmussen det nævnte Huus Matr. No 6b i Maglebrænde By og Sogn med Tilliggende af Hartkorn 1 Fdk. 2 Ab., Gmlskat 37 s. med de samme Rettigheder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt den forrige Eier.

Til Bekræftelse under min Haand og Segl.

Læst 20 Juni 1871.

Stubbekjøbing Herreds Auctionscontoir den 19 Juni 1871.
Oxenbøll.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d: 20 Juni 1871.

Oxenbøll.