Auktionsskøde

3 December 1878

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


9.

Udsl. som Pantebrev den 1/7 79 Nr 27.

Stempel 42 Kr 35 Ø.

Transport.

Underskrevne Aftægtsmand Rasmus Jensen i Store Musse, hvis den 5´ ds. gjorde Auktionsbud 4200 Kr paa Ejendommen i Matr Nr 4c i Alkestrup D. D. er approberet, til transporteren herved Parcellist Hans Hansen i Alkestrup, der for Tiden beboer bemeldte Ejendom, hvis Hartkorn er 4 Skp. 3 Fdk. 1 Alb. Glskat 8 Kr 25 Ø, min Ret til at erholde Auktionsskjøde paa denne Ejendom med Bygninger, Konge og Kirketiende, paa følgende Vilkaar:
1. Det bliver min egen Sag at opfylde Auktionskonditionerne
- og betale Auktionskjøbesummen.
2. Ejendommen overdrages Hans Hansen med de Rettigheder og
- Forpligtelser, hvormed den i Følge Auktionskonditionerne
- har tilhørt mig, i hvilken Henseende navnlig henvises
- til den ved Auktionen fremlagte Panteattest, og aarlig
- fremhæves, at Hans Hansen udenfor og uden Afgang i den
- nedenfor nævnte Transportkjøbesum, overtager de paa
- Ejendommens Konge og Kirketiende hvilende Forhæftelser
- aarlig Bygafgift 1 Td. 5 Skp. ¾ Fdk. til det Classenske
- Fideikommis og Aftægt til Lars Peter Madsen Hare, hvis
- Værdi med Hensyn til det stemplede Papir er anslaaet til
- 1140 Kr.
3. Transportkjøbesummen 4700 Kr. er Fire Tusinde, Syv
- Hundrede Kroner forrentes fra Dato med 5% p A., hvilken Rente
- første Gang erlægges i 11 Juni Termin 1879 for den da for-
- løbne Tid, - og berigtiges skadesløst ved, at Kjøberen i 11 Juni
- Termin 1879. imod at jeg godtgjør, at Ejendommen er befri-

Læst 3 Decbr. 1878

- er for hele den samme for Tiden paahvilende Pante-
- gjæld, for Beløbet meddeler mig en efter mit Kon-
- cept affattet, 5% aarlig Rente bærende Panteobliga-
- tion, med Prioritet i Ejendommen med Bygninger,
- Besætning og Inventarium, Konge og Kirketiende, Avl
- og Afgrøde næstefter de ovenfor i Post 2 nævnte eller
- antydede Forhæftelser, og med første Prioritets Panteret i
- Hans Hansens Løsøre, der bliver at specificere i Obligatio-
- nen. Denne Obligation, der udfærdiges med al-
- le de nu brugelige Klausuler, navnlig med Opsigelse med
- et halvt Aars Varsel, maa tillige indeholde, at Kapi-
- talen ikke efter saadan Opsigelse fra Kreditors Side
- skal kunne fordres udbetalt tidligere end den 11 De-
- cember 1882 eller en senere 11 Juni eller 11 Decbr., dog
- at Kapitalen uden Opsigelse strax er forfalden til
- Betaling, saafremt Renten ikke erlægges til Forfalds
- tid, Pantet ikke tilbørlig vedligeholdes eller dets Bygnin-
- ger og Løsøre ikke holdes brandforsikret til fuld Værdi,
- eller den faste Ejendom eller nogen Del af samme
- uden forudgaaende Samtykke fra min Side afhændes
- eller overdrages til en Anden. En Specifikation af Hans
- Hansens Besætning, Inventarium og Løsøre skal tilstilles
- mig inden 14 Dage.
4. Saasnart jeg har frigjort Ejendommen for den samme
- nu paahvilende Pantegjæld, hvilket som ovenfor bemærket
- senest skal være sket i 11 Juni Termin 1879, skal jeg,
- om jeg ønsker det, være berettiget til at fordre, at Hans Han-
- sen tager Auktionsskjøde og udsteder den i Post 3 nævn-
- te Obligation.
5. Skatter og Afgifter af Ejendommen paahvile Kjøberen,
- hvad enten de rester eller senere forfaldne.
- Denne udreder Aftægtspræstationerne fra Dato og til-
- svarer ligeledes mulige Restancer.
6. I Søgsmaals Tilfælde underkaste vi os gjensidig den hurti-
- ge Retsforfølgning efter Fr. 25 Januar 1828. Jeg betaler
- denne Transport, Kjøberen Skjøde og Obligation.
Jeg Parcellist Hans Hansen i Alkestrup modtager denne Transport paa de foranstaaende Vilkaar, som jeg forpligter mig til nøjagtigt og skadesløst at opfylde. Dog forbeholder jeg mig, at Rasmus Jensen skal udlægge de af Ejendommen resterende eller forefaldende Skatter og Afgifter indtil 11 Juni 1879 imod til denne Termin at erholde denne skadesløst refunderede af mig. Dette indrømmer jeg, Rasmus Jensen, ved min Medunderskrift.

Skrevet i Nykjøbing p. F den 9

Læst 3 Decbr. 1878

Novbr. 1878
R. Jensen. H. Hansen.

Til Vitterlighed
Th. Andresen L. Th. Blæsborg.

Det stemplede Papir til denne Kontrakt Transport beregnes saaledes.
Transportkjøbesum ............................................................................ Kr 4700,00
Aftægt ........................................................................................................ 1140,00
Bygafgiften kapitaliseret ............................................................................ 518,40
- -----------------------------
- tilsammen ..................... Kr. 6358,40.
hvorefter anvendes Stempel til 42 Kr. 35 Ø.

Nykjøbing p. F. den 9 Novbr. 1878
Paa Parternes Vegne Th. Andresen.

Stempel 65 Ø

Efter overenskomst er Transportkjøbesummen D. D. forhøjet fra 4700 Kr til 4800 Kr. Om disse 4800 Kr. gjælder i Et og Alt det samme, som i Transporten er anført om de 4700 Kr., navnlig ogsaa med Hensyn til Maaden, hvorpaa dette Beløb bliver at forrente og berigtige. Det tilføjes derhos, at mit, Hans Hansens, Løsøre, over hvilket jeg i Dag har forevist en tidlige Gjældende Brandforsikringspolice, uopholdelig af mig bliver at assurere mod Ildsvaade, idet selvfølgelig ogsaa Brandforsikringssummen skal tjene R. Jensen til Sikkerhed. Jeg forpligter mig derhos herved til inden 8 Dage at møde saavel med den tidlige gjældende som med den nye Brandforsikringspolice paa Sagførerne Andresens og Blæsbergs Kontor for at give R. Jensen Panteret i Løsøret til Sikkerhed for Kontraktens skadesløse Opsigelse fra min Side.

Skrevet i Nykjøbing p F. den 23 Novbr 1878
H. Hansen. R. Jensen.

Til Vitterlighed
Th. Andresen P. Gram.

Til Sikkerhed for skadesløs Opfyldelse af denne Transports Bestemmelser fra min Side giver jeg Hans Hansen herved Aftægtsmand Rasmus Jensen i Store Musse første Prioritets Panteret for et Beløb af indtil 2000 Kr, skriver To Tusinde Kroner i følgende mig tilhørende og paa den ovennævnte Ejendom i Alkestrup værende Løsøre, nemlig:
3 Bænke af Værdi 12 Kr, 1 Sofa 2 Kr, 6 Borde 48 Kr. 6 Stole 20 Kr. 1 Dragkiste 32 Kr., 1 Komode 20 Kr, 1 Hjørneskab 6 Kr, 2 Spejle 6 Kr. 10 Skilderier 24 Kr., 4 Sengesteder 32 Kr, 3 Æsker og Kasser 4 Kr, 1 Stueuhr 16 Kr., 2 Kakkelovne 58 Kr., 1 Barometer 2 Kr., 1 Vugge 2 Kr, 2 Lamper 8 Kr, 2 Kaffe og Thekjedler 6 Kr., 1 Kaffekande 4 Kr., 6 Gryder 16 Kr, 2 Pander 3 Kr., Kobber og Messingtøj 12 Kr, 2 Morter 2 Kr, Knive, Gafler og Skeer, 4 Kr., Glas, porcellain og Lertøj 2 Kr., Bakker 2 Kr, Uld 12 Kr., 5 Dyner 100 Kr, 5 Kprte Puder 10 Kr, 1 Lommeuhr 20 Kr., 1 Plov 25 Kr., 1 Harpe 6 Kr, 1 Sæt Seletøj og et gammelt Do 14 Kr., Haandværketøj 8 Kr, 1 brun Hoppe 50 Kr. 2 Favne Brænde 20 Kr., Vask, Kjøkkenbord

Læst 3 Decbr. 1878

og Finrik 6 Kr, 1 Dygtrug 2 Kr., Ballier 6 Kr., 1 Øltønde og 1 Bryggertønde 4 Kr, 1 Kjerne 2 Kr. Bøtter 2 Kr., 1 Si og 1 Sigte 1 Kr., 1 Rok 4 Kr., 1 Kærte 1 Kr. 1 Sold 2 Kr., 7 Par Hørlagen 70 Kr, 2 Duge 4 Kr, Haandklæder 8 Kr, Omhæng 4 Kr., Sengelopper 6 Kr., Garn 6 Kr., 2 Lange Puder 10 Kr., 1 Sølv Theske 2 Kr., 1 Arbejdsvogn 60 Kr., 1 Sædharve 10 Kr. 1 Hakkelsekiste 4 Kr., 1 Mejered med Tilbehør 4 Kr., 2 Stiger, 2 Høtyve 8 Kr., 1 Faar 20 Kr.
og samtlige disse Gjenstandes Assurancesum, der svarer til de ovenfor anførte Værdier, til hvilke jeg derhos er pligtig stedse at holde de pantsatte Gjenstande forsikrede mod Ildsvaade. Samtlige foranførte Gjenstande blive i sin Tid specificerede i den Obligation, som jeg skal meddele Rasmus Jensen for Transportkjøbesummen 4800 Kr.

Alkestrup skrevet i Nykjøbing p F den 30 Novbr. 1878.
H. Hansen.

Til Vitterlighed ogsaa om rigtig Datering
Th. Andresen P. Gram.

Begjæres tinglæst alene som Pantebrev.

Nykjøbing p F. den 3 Decbr 1878. Paa Vedkommendes Vegne
Th Andresen.

Læst som Pantebrev i Stubbekjøbing Herreds Ret den 3 Decbr. 1878.

Madsen kst.