Auktionsskøde

11 Januar 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


26.

Stempel 80 Kr 65 Ø.

Vilhelm Michael Christian Oxenbøll, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Stubbekjøbing Kjøbstad, Herredsfoged og Skriver i Stubbekjøbing Herred samt sammesteds Auktionsdirektør, Ridder af Dannebroge.
Gjør vitterligt: 1886 den 15 Februar blev Auktionsretten sat paa Stubbekjøbing Raadhus af den ordinære Auktionsdirektør, hvor da i Overværelse af Vidnerne Huus og Østergaard blev afholdt.
1ste Auktion over den Jens Christian Madsen tilhørende Ejendom Matr. No 16e i Maglebrænde By og Sogn.
Rekvirenten Sagfører Knud Harder i Rudkjøbing mødte ved Overretssagfører Ravnsgaard, der fremlagde
1), Auktionsplakat.
2), Exemplarer af Berlingske Tidende No 21, 22 og 23 for 1886
3), Do af Lolland-Falsters Stiftstidende No 20, 21 og 22.
4), Panteattest.
5), Vurderingsforretning.
6), Beskrivelse af Exekutionsforretning d af 4. Januar d. A., ved hvilken Ejendommen er udlagt for en Gjæld til Hans Jørgen Larsen stor 1900 Kr i Følge Panteobligation af 8de Februar 1879.
7) Auktionsplakatkonditioner.
Ravnsgaard foreviste derhos den ovennævnte Panteobligation.
Af de fremlagte Dokumenter indlemmes No 1, 4 og 8 saalydende :
Efter Begjæring af Undertegnede paa vedkommende Pant- og Udlægshavers Vegne bliver den Gaardejer Jens Christian Madsen tilhørende Ejendom Matr. No 16e af Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt af Hartkorn 2 Tdr 2 Skp 3 Fdk 0½ Alb og Glskat 35 Kr 90 Øre med paastaaende Bygninger og disses mur- og nagelfaste Appertinentier, Besætning og Inventarium, Sæd Avl og Afgrøde og Gjødning m. v. samt Ejendommens Andel i Sognets Konge- og Kirketiende, stillet til Bortsalg ved 3 offentlige Auktioner, der efter Overenskomst med Auktionsdirektøren afholdes
Mandagen den 15. Februar d. A.
Mandagen den 1. Marts d. A.
Mandagen den 15. Marts d. A.
hver Dags Formiddag Kl 11.
De to første Auktioner afholdes paa Stubbekjøbing Herreds Kontor i Stubbekjøbing og tredie Auktion paa den til Salg stillede Ejendom.
Auktionskonditioner, Pantebogsattest, Vurderingsforretning og andre Salget vedrørende Dokumenter vil være til Eftersyn paa mit Kontor i Rudkjøbing.
Denne Bekjendtgjørelse tjener Tillige til Efteret-

Tingdagen den 11 Januar 1887.

ning for Panthaver og andre Vedkommende, overensstemmende med Pl. 22 April 1817.

Rudkjøbing den 20. Januar 1886.
Knud Harder.
Sgfører og Branddirektør.

Fremlagt i Stubbekjøbing Herreds Auktionsret den 15de Februar 1886.
V. Oxenbøll.

Ligeledes 1 Marts 1886. Ligeledes 15 Marts 1886. Ligeledes 12 April 1886.
V. Oxenbøll. H. Munk, Fm. H. Munk, Fm.

# # #

Paa Percellen Matr. No 16e af Maglebrænde By og Sogn af Ager og Engs Hartkorn 2 Tdr 2 Skp 3 Fdk ½ Alb, Gammelskat 35 Kr 90 Øre, der med Andel i Sognets Kongetiende og KIrketiende ejes af Jens Christian Madsen i Følge Skjøde læst 5. September 1876. og som i Følge Forsikringspolice læst 11 Februar 1873 er forsynet med Bygninger, hviler der følgende Hæftelser :
1. Paa hele Sognets Kongetiende kgl. Kapital 1300 Kr og Refusion til Nykjøbing Latinskole aarlig 10 Tdr Rug, 11 Tdr Byg og 3 Tdr Havre
2. Paa hele Sognets Kirketiende kgl. Kapital 1100 Kr, hvorhos Husfolkene i Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken.
3. Ejendommen henhører under Stangerup Gods, i hvilken Henseende bemærkes :
a. Paa hver hel Gaard under Godset hæfter 83 Kr 62 Øre med solidarisk Forpligtelse for udstykkede Parceller.
b. paa hele Stangerup Gods hviler aarlige Refusioner til Beløb 193 Kr 88 Øre foruden en Del Naturalpræstationer, der ikke ere anslaaede til Penge.
4. Pantebrevfra Ejeren til Landmandsbanken for 7895 Kr 40 Øre 1te Prioritet tillige i Besætning, Inventarium m. v. dateret 28. Maj 1876 læst 13 Juni s. A., Rente 5% p. a.
5. Do fra Do til Frøken Gjern for ....................................................................... 3000 Kr ¨ Øre
med Prioritet efter 8000 Kr, dateret 24 Juni 1876, læst
5te September s. A. Rente 5% p. A.
6. Skadesløsbrev fra Do til Prokurator Blæsberg for .......................................... 600 Kr ¨ Øre
med Prioritet efter for Tiden tinglæste Hæftelser,
deriblandt Pantegjæld Kr 10895,40 tillige i Besætning, Inventa-
rium m. v., dateret 9. Juni 1877 læst 12te s. M.
7. Pantebrev fra Do til H. J. Larsen for .............................................................. 1900 Kr ¨ Øre
Prioritet med Oprykningsret efter 4´ og 3600 Kr
tillige i Besætning og Inventarium m. v. date-
ret 8. Februar 1879, læst 11te s. M.
8. Deklaration angaaende Vejret over Ejendom-
men for Ejendommen Ejerne af Matr. No 16a, 17a
11b og 15a i Maglebrænde samt af Gaarden "Lise-
lund" læst 3 Oktober 1882.
9. Skadesløsbrev fra Ejedomren til P. P. Frederiksen
for ......................................................................................................................... 272 Kr ¨ Øre
Prioritet med Oprykningsret efter 4´ og Kr 5500 til-
lige i Besætning, Inventarium m. v., dateret
19 Juni 1885, læst 23 s. M..
10. Af-

Tingdagen den 11 Januar 1887.

konstaterede Tiendebyrder paahviler den Ejendommen :
a. Præstetiende, der svares med 3 Skp 1¼ Fdk af enhver af
Kornsorterne Hvede, Rug, Havre og Ærter samt 6 Skp 0¼
Fdk Byg.
b. Smaaredsel : 1 Skp 1½ Fdk Byg
c. Kvægtiende : 0 --- 0½ --- Byg
Hvilket herved attesteres overensstemmende med Pantebøgerne.

Stubbekjøbing Herredsskriverkontor den 16 Hanuar 1886.
P. Th. Madsen
kst
(L. S.)

Gebyr Kr 3,90.

Fremlagt i Stubbekjøbing Herreds Auktionsret den 15de Februar 1886.
V. Oxenbøll.
Ligeledes 1. Marts 1886.
V. Oxenbøll.
Ligeledes 15. Marts 1886.
H. Munk
Fm.
Ligeledes 12. April 1886.
H. Munk
Fm.

Konditioner

hvorefter Ejendommen Matr. No 16e i Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt, tilhørende Jens Christian Madsen bortsælges ved offentlig Auktion.

1.

Ovennævnte Ejendom med Jorder, skyldsat for Hartkorn, 2 Tdr 2 Skp 3 Fdk 0½ Alb, Glskat 35 Kr 90 Øre, og Bygninger med mur- og nagelfaste Appertinentier, samt den tilstedeværende Beholdning af utærsket Sæd, Halm, Gjødning og Afgrøde saavelsom den paa Ejendommen værende Besætning af Heste og Køer, Avlsredskaber og Inventarium, hvilket Alt ved lovlig Vurderingsforretning til Auktionseftterretning er beskrevet og vurderet til 15000 Kr, hvoraf paa det medfølgende Løsøre falder 500 Kr, sælges efter Begjæring af Husmand Hans Jørgen Larsen af Næstebølle paa Langeland, i Henhold til en den 4. Jan. d. A. passeret Udlægsforretning til Indfrielse af en Panteobligation.
Ejendommen med Alt hertil hørende og dermed følgende som ovenfor nævnte, sælges i den Stand, hvori den ved Hammerslaget er og forefindes med de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt Hr. Jens Christian Madsen efter Skjøde læst 5. September 1876 og henvises der i saa Henseende til den fremlagte Panteattest af 16. Jan. d. A. ~ Salget sker uden nogetsomhelst Ansvar for Udlægshaveren, eller Undertegnede.

2.

Tilslaget sker under Forbehold af Approbation.
Der forbeholdes en Frist af 14 Dage fra sidste Auktions

Tingdagen den 11 Januar 1887.

Afholdelse til at antage eller forkaste det gjorte Bud, og enhver Byder er pligtig at vedstaa sit Bud fra den ene Auktion til den anden, og fremdeles, naar Buddet approberes ligesom han ogsaa er pligtig at vedstaa Budet, hvis en 4de eller 5te Auktion skulde forlanges.

3.

Saasnart Budet er approberet, kan Kjøberen tage Ejendommen i Besiddelse og Brug og staar samme fra Approbationsdagen for hans Regning og Risiko, i alle Tilfælde, navnlig ogsaa i Ildebrandstilfælde, mod at han har Ret til at hæve Assurancesummen, dog uden Præjudice for Panthaverne, og mod at han forinden Konditionerne. Alle Indtægter af Ejendommen efter Approbationen tilfalde Kjøberen.

4.

Kjøbesummen berigtiges saaledes :
a) Kjøberen overtager eller indfrier i Henhold til Frd 11 September 1833 de paa E 1ste Prioritet i Ejendommen indestaaende 7895 Kr 40 Øre, der forrentes med 5 procentproanno tilhørende Landmandsbanken i Kjøbenhavn, paa hvilket Laan, der foruden den den 11. Decbr. f. A. forfaldne Ydelse til Banken, 220 Kr, resterer 7363 KR 31 Øre,de paa ar 2e Prioritet indestaaende, Frøken Gjern tilhørende 3000 Kr og 600 Kr til Prokurator Blæsberg ifølge Skadesløsbrev, læst 12 Juni 1877. ~ Endvidere betaler han, hvad der fordres i Rente af disse Kapitaler, efter Obligationernes Indhold, forsaavidt den fortrinlige Panteret er bevaret alt til Approbationens Dato.
b) Kjøberen indfrier, forsaavidt Kjøbesummen kan tiltrækker, den Udlægshaveren tilkommende Prioritetskapital 1900 Kr, samt resterende Rente deraf, efter Panteobligationens Indhold, fra 11. Decbr 1884 og til Approbationens Dato.
c) Forsaavidt Kjøbesummen tilstrækker, overtager eller indfrier Kjøberen de øvrige paa Ejendommen hvilende Pantehæftelser og betaler til rette Vedkommende den resterende Rente indtil Approbationens Dato efter Obligationernes Indhold forsaavidt Panteretten er bevaret under Iagttagelse af Prioritetsordenen og Frd. 11 September 1833 uden Ansvar for Udlægshaveren eller Undertegnede.
d) Overstiger Kjøbesummen, hvad dertil udfordres, anvendes Resten til Dækning af Prioritetsrenter og Strafrenter som i Henhold til Frd. 12. Marts 1799 eller Lov. 6. April 1855, ikke maatte have nogen fortrinlig Panteret, og hvad der endnu resterer, udbetales til Gaardejer Jens Ga Christian Madsen eller andre Vedkommende imod Kvittering.
De Udlægshaveren, Husmand Hans Jørgen Larsen, tilkommende Renter erlægges kontant 8 Uger efter

Tingdagen den 11 Januar 1887.

Approbationens Dato. Den ham tilkommende Kapital betales 3 Maaneder fra Approbationens Dato. Hvad der af Kjøbesummen tilkommer de andre Berettigede, Kapital og Renter afgjør Kjøberen med de Vedkommende, saaledes som de derom kunne forenes, alt i Henhold til Frd. 11. September 1833 og Lovgivningens almindelige Regler.

5.

Kjøberen forrenter Kjøbesummen fra Approbationens Dato, nemlig ved at betale Enhver, der faar Andel i Kjøbesummen, efter den ham tilkommende Rentefod, hvorhos bemærkes, at de Udlægshaveren herefter tilkommende Renter fra Approbationens Dato blive at erlægge samtidig med Kapitalen. ~ Hvad der muligen maatte tilkomme Hr. Jens Christian Madsen af Kjøbesummen forrentes med 4% p. a. fra nævnte Dag.

6.

Udenfor Kjøbesummen og uden Afgang deri udreder Kjøberen.
1. alle Ejendommen paahvilende Restancer af Skatter, Afgifter, Tiender og Præstationer af enhver Art, saavel til Staten som til Kommunen eller andre ligesom hvad der fremtidig af saadanne Skatter, Afgifter etc. maat forfalde.
2. samtlige Omkostninger ved og i Anledning af Exekutionsforretningen, Vurderingsforretningen samt Auktionerne, saasom Panteattest, Avisbekjendtgjørelsen, Auktionsforvalterens Regning Undertegnedes Salær for at foranstalte og overvære Auktionerne, 2% af Kjøbesummen, samt alle i Anledning af Forauktioneringen erhvervede Udskrifter, Attester m. v. -
Disse Omkostninger hvis Størrelse saavidt muligt vil blive opgivet ved sidste Auktion, erlægges til Undertegnede 14 Dage efter Approbationens Dato, og blive ogsaa at betale, saafremt en Pant - eller Udlægshaver maatte lade sig Ejendommen udlægge for det højeste Bud.

7.

For Kjøbesummens prompte Erlæggelse og disse Konditioners Opfyldelse i det hele taget stiller Kjøberen antagelig Selvskyldnerkaution eller anden betryggende Sikkerhed. ~ I Mangel af anordningsmæssige Sikkerhedssikkstillelse kan hans Bud lades ude af Betragtning og den Næstbydende anses for Højstbydende og saa fremdeles, alt under Forbehold af Erstatningskrav mod den, hvis Bud saaledes bliver forkastet.
Saafremt Approbation er meddelt og Sikkerhedsstillelse ej paa Forlangende præsteres, samt saafremt Kjøbe-

Tingdagen den 11 Januar 1887.

ren ikke nøjagtigt opfylder Konditionerne, staar det i ethvert saadant Tilfælde Udlægshaveren frit for uden Lovmaal og Dom for Kjøberen og mulig stillede Selvskyldnerkautionisters Regning af at foranstalte Ejendommen bortsolgt ved en eneste Auktion, bekjendtgjort 3 Gange med 8 Dages Varsel i "Berligske Tidende" og "Lolland-Falsters Stiftstidende" og ere da pligtige at ersætatte mulige Tab uden at kunne gjøre noget Krav paa del mulige Overskud.

8.

I Søgsmaalstilfælde ere Kjøberen og den mulig stillede Selvskyldnerkautionist underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Frd. 25. Januar 1828 og pligtige at give Møde for Maribo Amts 7´ Forligskreds og for Stubbekjøbing Herreds Ret som Værnething i 1´ Instants og efter Varsel som til indenherreds Mand og saaledes at Forkyndelsen kan ske paa den til Salg stillede Ejendom, alt uden Hensyn til hvor de maatte bo eller og opholde sig, ligesom de i ethvert Tilfælde ere pligtige til, hver for sig eller in solidum at betale skadesløse Omkostninger i alle Instanser.

9.

Naar disse Konditioner ere opfyldte, er Kjøberen berettiget til paa egen Bekostning at erholde Skjøde. ~ Disse Konditioner gjælde ogsaa, forsaavidt nogen Pant- eller Udlægshaver (hans Berigtigelse forudsat) maatte lade sig Ejendommen udlægge for det højeste Bud.
Forandringen og Tillæg i disse Konditioner forbeholdes.

Rudkjøbing den 7 Februar 1886.
Knud Harder.

Fremlagt i Stubbekjøbing Herreds Auktionsret den 15´ Februar 1886.
V. Oxenbøll.
Ligeledes 1. Marts 1886.
V. Oxenbøll.
Ligeledes 15. Marts 1886.
H. Munk
Fm.
Ligeledes 12. April 1886.
H. Munk
Fm.

Det øvrige følger.
Komparenten begjærede derefter Auktionen fremmet, men da ingen Liebhavere vare mødte, blev Auktionen sluttet som forgjæves.
L. Ravnsgaard

Retten hævet
V. Oxenbøll.

Vidner
Østergaard. Magnus Huus.

1886 den 1ste Marts blev Auktionsretten sat paa Stubbekjøbing Raadhus af den ordinære Auktionsdirektør, hvor da i Overværelse af Vidnerne Huus og Østergaard foretages :
2den Auktion over Ejendommen Matr. No 16e i Maglebrænde.
Rekvirenten mødte ved Overretssagfører Ravnsgaard, som be-

Tingdagen den 11 Januar 1887.

gjærede Auktionen fremmet.
De ved 1ste Auktion fremlagte og foreviste Dokumenter vare til Stede.
Ingen Liebhavere mødte. Auktionen derfor hævet.
V. Oxenbøll.

Rekvirent
L. Ravnsgaard.

Vidner
Magnus Huus. Østergaard.

1886 den 15. Marts Fmd. Kl 11 blev Stubbekjøbing Herreds Auktionsret sat paa Ejendommen Matr. No 16e i Maglebrænde og i den ordinære Auktionsdirektørs Forfald paa Grund af andre Embedsforretninger Administreret af exam. juris H. Munk som Fuldmægtig i Overværelse af Vidnerne Sognefoged Damm og Gaardejer P Hansen Maglebrænde hvor da blev afholdt
3die Auktion over bemeldte Ejendom Matr. No 16e i Maglebrænde tilhørende Jens Christian Madsen.
Rekvirenten Sagfører Knud Harder af Rudkjøbing mødte ved Politibetjent Østergaard ifølge Fuldmagt af 10 ds, saalydende :

Fuldmagt.

Til i mit og min autoriserede Fuldmægtigs Forfald at møde for mig ved 3die Auktion over Ejendommen Matr. No 16e af Maglebrænde By og Sogn befuldmægtiger jeg herved Hr. Politibetjent Østergaard i Stubbekjøbing, og skal Alt, hvad nævnte min Befuldmægtigede foretager, være fuldkommen forbindende for min Mandant, Husmand Hans F. Jørgen Larsen af Næstebølle og mig.

Rudkjøbing den 10. Marts 1886.
Knud Harder.

Fremlagt i Stubbekjøbing Herreds Auktionsret den 15. Marts 1886.
H. Munk
Fm.

Han begjærede følgende Tillægskondition tilført til Konditionernes § 6,1
endvidere de Restancer af Skatter, Afgifter, Tiender og Præstationer af enhver Art, * der paahvilede Ejendommen ved Exekutionn, selv om saadanne Ydelser i Mellemtiden ere indfriede eller betalte af Rekvirenten; endelig Rekvirentens Udlæg i Landmandsbanken nemlig den bemeldte Bank tilkommende Ydelse pr. 11te Decbr. 1885 - 220 Kr med Morarenter 2 Kr 20 Øre.
De ved de tidligere Auktioner fremlagte og foreviste Dokumenter vare tilstede.
I Henhold hertil begjærede han Auktionen fremmet.
For-

Tingdagen den 11 Januar 1887.

Panthaverinden, Frk. N. Gjern, mødte Overretssagfører, der foreviste Panteobligation af 24. Juni 18796, læst 5. September s. A., for hvis Paalydende 3000 Kr med Renter heraf 5 procentproanno fra 11 Juni 1885, til Betaling sker med skadesløse Omkostninger, hvorunder 20 Kr for Komparentens Møde, han forlangte skadesløs Dækning af Pantet i Henhold til Obligationens Paalydende forud for Rekvirentens Fordring.
For Panthaveren, Justitsraad Blæsberg, mødte Overretssagfører Andresen der paastod Justitsraad Blæsbergs ved Skadesløsbrev for indtil 600 Kr af 9 Juni 1877, tinglæst 12. s. M. ved Pant i den til Salg stillede Ejendom med Bygning, Besætning, Inventarium etc. sikrede Tilgodehavende 300 Kr med Rente fra 11´ Debr 1885 - 6% p. a. samt Omkostninger, deri blandt Inkassationssalær 12 Kr og 20 Kr for Komparentens Møde i Dag skadesløst betalt af Auktionsprovenuet forinden nogen Del af dette anvendes til Rekvirentens Dækning. Han foreviste det ovennævnte Skadesløsbrev og Gjældsbrev stort 300 Kr af 9´ Juni 1877 forfalden til Betaling 11´ Decbr. 1885.
Ejeren af Ejendommen, Jens Christian Madsen, var til Stede.
Konditioner, Pantattest og Vurderingsforretning oplæstes, hvorhos Kjøberne gjordes bekjendt med de øvrige fremlagte Dokumenter og det Protokollen Tilførte.
Østergaard bemærkede, at Auktionen endvidere har været bekjendtgjort i Stubbekjøbing Avis.
Derefter opraabtes Ejendommen for Vurderingssummen 15000 Kr.
Da intet Bud skete, blev Auktionen sluttet som forgjæves.
Auktionsretten hævet.
H. Munk Fm.

L. Ravnsgaard. Th. Andresen
Østergaard

Vidner
J. F. Damm. ØstergaardP. Hansen

1886 den 12´ April Frmd. Kl 11 blev Stubbekjøbing Herreds AuktionsRet sat paa Ejendommen Matr. No 16e i Maglebrænde og i den ordinære Auktionsdirektørs Forfald paa Grund af andre Embedsforretninger administreret af exam. juris. Fm. H. Munk. i Overværelse af Vidnerne Sognefoged Damm og Politibetjent Østergaard, hvor da blev afholdt
4de Auktion over Jens Christian Madsens Ejendom bemeldte Matr. No 16e i Maglebrænde.
Rekvirenten, Sagfører Knud Harder, mødte ved Fuldmægtig Danckert, der foreviste Fuldmagt af 23. Marts 1885, og fremlagde
1. Aukti-

Tingdagen den 11 Januar. 1887.

onsplakat, som har været indrykket i Berlingske Tidende, Stiftstidenden og i Stubbekjøbing Avis.
2. 3 Exemplarer af Berlingske Tidende No 69, 70 og 71 for 1885, der indeholde Plakaten.
3. 3 Do af Lolland-Falsters Stiftstidende No 69, 70 og 71, hvori Plakaten ligeledes har været indrykket.
No 1 indlemmes saalydende :
Efter Begjæring af Undertegnede paa vedkommende Pant- og Udlægshavers Vegne stilles den Gaardejer Jens Christian Madsen tilhørende Ejendom Matr. No 16e af Maglebrænde By og Sogn, Stubbekjøbing Herred, Maribo Amt af Hartkorn 2 Tdr 2 Skp 3 Fdk 0½ Alb, Glskat 35 Kr 30 Øre med paastaaende Bygninger og disses mur- og nagelfaste Appertinentier, Besætning og Inventarium, Sæd, Avl, Afgrøde og Gjødning m. v. samt Ejendommens Andel i Sognets Konge- og Kirketiende til Bortsalg ved en 4de og sidste Auktion, der afholdes paa selve Ejendommen.
Mandagen den 12 April d. A. Fmd. Kl 11.
Auktionskonditioner, Panteattest, Vurderikngsforretning og andre Salget Vedrørende Dokumenter henligge til Eftersyn paa Herredskontoret i Stubbekjøbing, og Gjenpart af disse Dokumenter er til Eftersyn paa mit Kontor i Rudkjøbing.
De 3 første Auktioner have været bekjendtgjort overensstemmende med Pl. 22. April 1817.

Rudkjøbing den 19´ Marts 1886.
Knud Harder.
Sagfører og Branddirektør

Fremlagt i Stubbekjøbing Herreds Auktionsret den 12. April 1886.
H. Munk. Fm.

Han bemærkede derhos, at de ved de tidligere Auktioner fremlagte Konditioner med Tillægskonditioner ogsaa gjælde for nærværende Auktion, med den Tilføjning, at Omkostningerne ved 4de Auktion ligeledes blive at udrede af Kjøberen udenfor Kjøbesummen, ligesom ogsaa et Beløb af 19 Kr, som Rekvirenten har udlagt til Kræftfoder til Besætningen, afholdes af Kjøberen.
Overretssagfører Andresen mødte for Justitsraad Blæsberg, og idet han foreviste et om dennes Tilgodehavende i Forligskommissionen for Nykjøbing Forligskreds den 15 s. M. indgaaet den 20´ næstefter forfaldne Forlig paastod han overensstemmende med dettes Indhold Fordringen 300 Kr. med Renter fra 11. Decbr 18865 - 6% p. a. - samt Forligs=Incas-

Tingdagen den 11. Januar 1887.

sations = og videre Omkostninger deriblandt ved Komparentens Møder skadesløst dækket af Auktionsprovenuet forud for Rekvirentens Fordring.
Overretssagfører Ravnsgaard mødte for Panthaverinden Frk. Gjern. og foreviste dennes ved 3die Auktion allerede foreviste Panteobligation, hvis Paalydende 3000 Kr, og Renter heraf 5 pro cent pro anno fra 11. Juni 1885 tilligemed skadesløse Omkostninger, hvorunder Salær for Komparentens Møde han paastod Kreditrix fyldestgjort for forud for Auktionsrekvirentens Fordring.
De ved de tidligere Auktioner fremlagte og foreviste Dokumenter, deriblandt Jens Christian Madsens Obligation til Hans Jørgen Larsen for 1900 Kr, i Henhold til hvilken Udlæget og Auktionerne ere foretagne, havdes til Stede.
Jens Christian Madsen var mødt.
Konditioner, Panteattest, og Vurderingsforretning oplæstes, hvorhos Kjøberne gjordes bekjendt med de øvrige fremlagte Dokumenter.
Derefter opraabtes Ejendommen for Vurderingssummen 15000 Kr.
Højstbydende var Gaardbestyrer Peter Hansen af Oure med ------------------------- 12000 Kr.
skriver Tolv Tusinde Kroner paa hvilket Bud blev givet Hammerslag.
Næsthøjstbydende var Ungkarl Hans Peter Nielsen af Vejringe med ---------------- 11900 Kr.
Den Højstbydende deponerede til Sikkerhed for sit Buds og Konditionernes Opfyldelse Kontrabog No 2553 med Falsters Landbostands Sparekasse stor 3050 Kr foruden Renter.
Rekvirenten erklærede, at han strax approberede det af Peter Hansen gjorte Bud.

Auktionen sluttet.
Auktionsretten hævet.
H. Munk.
Fm.

Det Passerede oplæst og underskrevet.
Th. Andresen. P. Hansen
J. C. Madsen.

Vidner
J. F. Damm. Østergaard.

Da nu den Højstbydende har godtgjort at have berigtiget Kjøbesummen og iøvrigt opfyldt Konditionerne, saa tilskjøder jeg herved i Kraft af mit Embede som Auktionsdirektør og i Overensstemmenlse med de om Auktionsvæsenet gjældende Love og Anordninger bemeldte fornævnte

Tingdagen den 11. Januar 1887.

Peter Hansen

den ommeldte Ejendom Matr. No 16e i Maglebrænde By og Sogn med Bygninger og Jorder skyldsat for Hartkorn 2 Tdr 2 Skp 3 Fdk 0½ Alb, Gammelskat 35 Kr 90 Øre med Konge- og Kirketiende, hvilken Ejendom herefter skal tilhøre ham med de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt den tidligere Ejer.
Stemplet til nærværende Dokument er beregnet saaledes :
a. Auktionsbug ------------------------------------------------------------------- Kr 1200,00
b. Hæftelserne til Stangerup Hospital og paa Tien-
derne anslaas til 4 Kroner aarlig kapitaliseret til ---------------------------------- 100,00
- __________________
- ialt Kr 12100,00
altsaa til Taxt 80 Kr 65 Øre.

Til Bekræftelse under min Haand og Embedets Segl.

Stubbekjøbing Herreds Auktioneret den 10. November 1887.
Madsen
kst (L. S.)

Gebyr 14 Kr 40 Øre
Fjorten Kroner fireti Øre.

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret den 11. Januar 1887.

Madsen
kst (L. S.)