Auktionsskøde

10 Maj 1887

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.


No 10.

Stempel Kr 8,40.

Vilhelm Michael Christian Oxenbøll, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Stubbekjøbing Kjøbstad, Herredsfoged og Skriver i Stubbekjøbing Herred, Ridder af Dannebroge.
Gjør vitterligt: 1887 d. 28¨ April Frmd. Kl. 10 blev Stubbekjøbing Herreds Fogedret sat paa Raadhuset i Stubbekjøbing og adm. af den ordinære Foged med Fm. P. Th. Madsen og Kontorist P. Mathisen som Vidner, hvor de passerede Følgende :
I Retten fremlagdes :
1. Aktsbeskrivelse af 3¨ Auktioner, derunder 15¨ og 29¨ Marts 1887 og 13¨ April s. A. efter Begjæring af By- og Herredsfm. G. Gjern og paa Grundlag af den ved nærværende Ret under 5¨ Februar 188 d. A. foretagne Exekutionsforretning ere afholdte over den Christen Rasmussen tilhørende Ejendom Matr. No 3d i Alkestrup By, Maglebrænde Sogn. I Følge det ved

Tingdagen d. 10¨ Maj 1887.

disse Auktioner Passerede blev Fuldmægtig Gjern Højstbydende med 1050 Kr, for hvilket Bud han som ufyldestgjort Panthaver og Udlægshaver forbeholdt sig at begjære Ejendommen udlagt ved Fogden.
2. Transport dateret 15¨ d. M., hvorved By- og Herredsfuldmægtig Gjern til Niels Peder Pedersen om Udlægsskjødes Udfærdigelse.
Da den fremsatte Begjæring fandtes hjemlet ved de producerede Dokumenter, af hvilke specielt anfremgaar, at Bestemmelserne i Pl. af 22 April 1817 ere iagttagne, blev eragt eragtet
Ejendommen Matr. No 3d i Alkestrup By, Maglebrænde Sogn med Bygninger og Tilliggende af Hartkorn 0 Td 2 Skp 1 Fdk 0 Alb, Glskat Kr 3,72 med Konge- og Kirketiende, hvilken Ejendom hidtil har tilhørt Christen Rasmussen i Følge Skjøde tinglæst 19¨ Februar 1878 udlægges paa de i Auktionskonditionerne og Transporten nævnte Vilkaar herved til Niels Peder Pedersen af Horreby som hans lovlige Ejendom.
Udlægskjøbesummen beregnes saaledes :
1. Auktionsbud .................................................................................................... Kr 1050,00
2. Aarlig Bygafgift 6 Skp 3 Fdk á Kr 10, 11 pr Tde d: Kr 8,55*25 .............................¨ 213,75
- __________
- ialt Kr 1263,75

Vidner
P. Th. Madsen P. Mathisen

Retten hævet
V. Oxenbøll.

Aktens Rigtighed bekræftes under Haand og Embeds Segl.
V. Oxenbøll.
(L. S.)

Gebyg Sytten Kroner fireti syv Øre.

Forevist paa Corselitze Godskontor den 3¨ Maj 1887.
Saugman

Læst inden Stubbekjøbing Herreds Ret d. 10¨ Maj 1887 og tilligemed Transporten protokolleret.
Oxenbøll
(L. S.)

Stempel Kr 8,40.

Transport.

Jeg underskrevne By- og Herredsfuldmægtig G. Gjern af Stubbekjøbing transportere herved til Niels Peder Pedersen af Horreby den mig tilkommende Ret til at erholde Udlægsskjøde paa Ejendommen Matr. No 3d af Alkestrup By, Maglebrænde Sogn med Bygninger og Tilliggende af Hartkorn 0 Tdr 2 Skp 1 Fdk 0 Alb, Glskat Kr 3,72 tilligemed Ejendommens fra samme uadskillelige Konge- og Kirketiende. ^ Kjøberen er bekjendt med at Adkomstdokumenter forinden inglæsningen skulle forevises paa Corselitze Godskontor, at der af Ejendommen svares en aarlig uopsigelig Bygafgift til det Classenske Fideikommis stor 0 Tdr 6 Skp 3 Fdk Byg, der betales med Penge efter hvert Aars Kapitalstaxt, at der paa Sognets Kongetiende hviler kgl. Kapital 1300 Kr og Refusion til Nykjøbing Latinskole aarlig 11 Tdr Rug, 10 Tdr Byg og 3 Tdr Havre, at der paa Sognets Kirketiende hviler Kapital 1100 Kr, der dog skal være betalt, hvorhos Husfolkene i

Tingdagen den 10¨ Maj 1887.

Fjendstrup have fri Stolestader i Kirken, at Ejendommens Præstetiende svares med 1 Fdk Hvede, 1 Fdk Rug, 3¼ Fdk Byg og 2¼ Fdk Havre, samt at Kvægtiende til Præsten svares med 0⅛ Fdk Byg.
Da Niels Peder Pedersen har berigtiget Kjøbesummen ved at han har forpligtet sig til at indfri eller overtage Prioritetsgjælden til Spa-
rekassen for Stubbekjøbing og Omegn stor ............................................................ 1000 Kr
med Renter 4% p. a. fra 11¨ Juni 1887 at regne
og betalt mig ............................................................................................................... 700 -
hvorfor min Underskrift er Kvittering _____________
- udgjør 1700 Kr
skriver Et Tusinde Syv Hundrede Kroner, skal Niels Peder Pedersen være berettiget til i mit Sted af Fogden at erholde Udlægsskjøde paa den nævnte Ejendoms Skatter og Afgifter af Ejendommen betales fra 1¨ April 1887 af Kjøberen.
Omkostningerne ved nærværende Handel bæres af mig alene. Kjøberen bekoster derimod Prioritetsgjælden til Stubbekjøbing Sparekasse udslettet.
Stempelpapiret til nærværende Transport er beregnet saaledes :
Højeste Bud ved Auktionen 12¨ April 1887 ....................................................... Kr 1050,00
Bygafgift 6 Skp 3 Fdk efter Kapitalstaxt for indeværende Aar Kr 8,55
- 25 Gange taget ...................................................................................................... ¨ 213,75
Kvittering _____________
- Tilsammen Kr 1263,75
hvorefter Stempel af 1ste Klasses Taxt udgjør Kr 8,40.
Kjøberen modtager Ejendommen strax og den staar fra Dato for hans Regning og Risiko i enhver Henseende.

Til bekræftelse med min Underskrift i Vidners Overværelse.

Stubekjøbing den 15¨ April 1887.
Gjern.

Til Vitterlighed
Morten Mortensen. H. Munk.
af Meelse.

Stempel 1 Krone.

I Henhold til foranstaaende Transport, og idet jeg vedlægger samtlige de i Ejendommen prioriterede Obligationer i kvitteret Stand, begjærer jeg mig meddelt Udlægsskjøde paa den i Transporten ommeldte Ejendom.

D. u. s.
Niels Peder Pedersen.