Maglebrænde Sogn

Højspændingsværk 1912

Elektricitetsværket i Horreby 1959I 1907 havde man oprettet et elektricitetsværk i Nykøbing Falster, og derved have driftige Mænd i Idsterup forhørt sig, om det med tiden kunne lade sig gøre, at sende strøm ud til landet. Men her var svaret ubetinget Nej, Nykøbing byggede kun til eget forbrug.
Efter dette svar, blev der i Idestrup drøftet, om det ikke kunne lade sig gøre, at oprette et Lavspændingsværk under navnet "Andels Elektricitetsværket for Idestrup Sogn". Efter denne drøftelse, kom der henvendelser fra Væggerløse, Karleby, Horreby og Nr. Ørslev, om ikke det var en ide, at de sluttede sig sammen om et Højspændingsværk.
Efter dette indstillede man arbejdet med Lavspændingsværket i ca. 14 Dage, til der var lavet en beregning af økonomien.
Den 20 Marts 1912 holdtes i Idestrup Forsamlingshus en Generalforsamling hvor der blev fremlagt et Projekt for Højspændingsværket.
Ved en afstemning vedtages dette ved et enstemmigt ja, hvis der var tilslutning nok.
Den 23 Marts 1912 holdt man bestyrelsesmøde og herved vedtoges tilslutningen.
Den 2 Juni 1912 holdtes den første Generalforsamling, hvor det enstemmigt blev vedtaget, og samtidig vedtoges det, at værket skulle hedde "Falsters Højspændingsværk" og være et Andelsselskab.
"Falsters Højspændingsværk" havde foruden de oprindelige sogne, fået tilslutning fra Skelby, Maglebrænde, Falkerslev, Systofte, Hullebæk, Tåderup Teglværk, Tingsted, Øverup, Stubberup og Kraghave.
I 1950 indledte man forhandlinger med Sydsjællands Elektricitetsværk, da man indså, at der kunne blive problemer med, at dække elforbruget i området. De 2 store Elselskaber "Falsters Højspændingsværk" og "Sydsjællands Elektricitetsværk" kom nu til at hedde "SEAS"
1 Januat 2005 fusionerede "SEAS" med et andet selskab "Nord Vest Sjællands Elektricitetsværk", så det nu hedder "SEAS - NVE".

1912.


https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab7c61e96-e4bc-49a2-945b-0ffb78e69af8/query/maglebr%C3%A6nde


Elektricitetsværk i Maglebrænde.
Nogle interesserede Mænd havde i Aftes indbudt Beboerne i Maglebrænde til et Møde i Forsamlingsbygningen for at erfare, om der var Stemning for et Elektricitetsværk eller eventuelt for en mulig Tilslutning til Storcentralen i Idestrup. Der var mødt ca. 50 Mennesker.
Propr. Jensen, Stæhrsminde, bød paa Indbydernes Vegne Velkommen.
Ingeniør Dam, Nykøbing, holdt et lille oplysende Foredrag om Jævnstrømme og Vekselstrømme og om Fordelene ved en Storcentral.
Ingeniør Degn, Nykøbing, gav forskellige Oplysninger m. m. Paa en alm. Bondegaard pa 50-60 Tdr. Land vilde der i Reglen være Brug for en 25-30 Lamper og en 6-7 Hestes Motor. Den samlede Installation vilde koste 7-800 Kr., heri indbefattet Anskaffelsen af Motoren. Det er særlig den elektromotoriske Drivkraft, der skal tilskynde til at skaffe Elektriciteten ud paa Landet; thi Elektromotoren er den mest ideelle Kraftmaskine, man har. Den bruger kun Elektricitet i Forhold til det Arbejde, den udfører, er let at sætte i Gang og standse og er let at passe. Tillige er den billigere end alm. Hestekraft. 1 Td. Sæd tærskes saaledes med et Forbrug af for ca. 10 Øre Elektricitet. Den er desuden let at flytte rundt til de forskellige Steder, hvor der kan være Anvendelse for den, og særlig dyr er den heller ikke. En 2 Hestes Maskine koster ca. 190 Kr., en 3 Hestes 225 Kr., en 5 Hestes 270 Kr., en 7½ Hestes 370 kr. og en 10 Hestes 445 Kr. Paa Steder, hvor man har Damptærskeværk, kan Lokomobilet godt erstattes af en Elektromotor, om det en maa anbefales hver Mand at have sit eget lille Tærskeværk. Saa er man nemlig uafhængig af Noberne. En Gaard paa 50 Tdr. Land vil bruge for ca. 200 Kr. Drivkraft aarlig til alle Maskinerne. Han vilde meget anbefale, at man søgte Tilslutning til Storcentralen; det var billigere, og Driften var mere sikker end ved et almindeligt lille Værk.
Gdr. Rasm. Davidsen mente, at man jo da maatte have de andre Byer i Sognet med.
Urmager Krøll: Øjeblikket er sikkert belejligt nu. Senere vil det vel blive vanskeligere at faa Tilslutning til Storcentralen.
Jensen, Stæhrsminde, anbefalede ogsaa Sagen og foreslog, at der nedsættes et Udvalg, som kunde arbejde videre og sætte en Prøvetegning i Gang. At faa Tilslutning til Idestrupværket kunde man sikkert overkomme, men ikke at bygge et selvstændigt Værk.
Til det forberedende Udvalg valgtes derpaa Jensen, Stæhrsminde, Urmager Krøll, Gdr. Rs. Davidsen, Snedker Jeppesen, Smed Johan Nielsen, Lærer Skotte, Gdr. Johan Møller og Tømrer H. M. Hansen. Gaardbestyrer Adrian lovede at tale med Beboerne i Truelstrup om Sagen.

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A9e2e7722-5027-4d0c-9494-cc86e5ad1b4f/query/maglebr%C3%A6nde


Elektricitetsværk i Maglebrænde.
Der forleden nedsatte Udvalg har i Paaskedagene arbejdet for Elektricitetssagen med et forbavsende godt Resultat. Der er allerede 5- 600 Lamper i Maglebrænde og Motorkraft paa 60 Hestes Kraft. - Hertil kommer eventuelt senere Skolen, Forsamlingsbygningen og Brugsforeningen, hvor henholdsvis Sogneraadet og de respective Bestyrelser jo først skal træffe en Afgørelse. - Der vil derefter ske Henvendelse til Bestyrelsen for Centralen i Idestrup med Anmodning om at blive indlemmet i Storcentralens Ledningsnet.

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad6b7ade9-951c-4f27-b047-af28b1a8496b/query/maglebr%C3%A6nde


Elektriciteten i Maglebrænde og Idestrup Storcentral.


Det nedsatte Elektricitetsudvalg i Maglebrænde har arbejdet med saa godt et Resultat, at der nu er tegnet ca. 600 Lamper og 60 Hestekraft Motordrift. Udvalget har derefter henvendt sig til Bestyrelsen for Storcentralen i Idestrup med Andragende om, at Maglebrænde maa blive indlemmet i denne Centrals Stærkstrømsnet, og der er fra Bestyrelsen indløbet et imødekommende Svar, saa at man nu snart i Maglebrænde kan betragte det hvide Lys som en Kendsgerning.

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7f4643bb-13c2-40f7-b3ef-68490541a71b/query/maglebr%C3%A6nde


Falsters Højspændingsværk.
Det ser nu ud til, at Elektriciteten i en nær Fremtid ogsaa skal holde sit Indtog i Maglebrænde. Ved et Bestyrelsesmøde i Lørdags bedtoges det nemlig at udvide det midtfalsterske Højspændingsværk med en Ledning fra Horreby til Maglebrænde. (Som tidligere omtalt har man fra Maglebrænde ansøgt Højspændingsværket herom.)
Ingeniørerne vil nu straks tage fat paa at udarbejde Planer og Overslag over dette Arbejde - med tilhørende Transformatorer i Maglebrænde, samt Lavspændingsnæt ud til de forskellige Andelshavere her, Installation af Lamper osv., saa at det snart kan blive udbudt ved Licitation, og man vil saa hurtigst muligt tage fat paa Arbejdet.
Der er i Maglebrænde By og nærmeste Omegn tegnet 51 Andelshavere med ca. 600 Lamper og til Motordrift 60 Hestes Kraft. Men naar Planen nu bliver til Alvor, vil der jo sikkert komme flere til endnu.

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A10c261bd-a6f4-4c03-ab4b-dc015176777c/query/maglebr%C3%A6nde


Elektriciteten i Maglebrænde.
Man er nu naaet saa vidt, at man har begyndt at rejse Master til Luftledningerne og at indlægge Ledninger.
I Aftes afholdtes en Sogneafstemning om, hvorvidt Kommunen skulde tegne sig som Andelshaver for Skolen. Lærerne havde tilbudt at betale ⅓, hvis Kommunen vilde tegne sig for Summen.
Sogneraadsformanden, Gaardejer J. Thrane, forelagde Sagen. Der var ingen Diskussion, men Forslaget forkastedes med 34 Stemmer imod 14.

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af75aa6d2-9ce8-40d9-85a4-528620b43050/query/maglebr%C3%A6nde


Det elektriske Lys.
tændtes første Gang i Maglebrænde lille Julaften, og Installationen virkede til almindelig Tilfredshed. Man er dog endnu ikke færdig med Indlægningen til Udflyttergaardene, og har endnu heller ikke installeret Motorerne. Højspændingsværket tør heller ikke love Motorkraft før i Februar, naar den store nye Maskine ankommer.
Der arbejdes nu ogsaa i Virket og Falkerslev paa, at disse Byer kan komme ind under Højspændingsværket.