Nikolaj Valdemar Jacobsen

17 April 1918

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.

Et Mord i Maglebrænde.
---
Den forsvundne Valdemar Jacobsen fundet gravet ned i sin Have.
---

I December Maaned forrige Aar forsvandt en nogle og fyrretyve aarig Børstenbinder, Valdemar Jacobsen, kaldet "Klips", som boede i et hus ved Maglebrænde, tilhørende Proprietær Nyholm, Liselund, uden at det dog blev opklaret, hvor han var bleven af, da han ingen Slægtninge eller Paarørende havde, der eftersøgte ham. Den til Huset hørende Have er i Foraaret udlejet til en Arbejdsmand, hvis Hustru i Dag var i Færd med at grave i Haven. I Nærheden af Brønden saa hun, at en Hund havde skrabet noget Jord til Side, og det saa ud, som der laa noget begravet. hun fattede da Mistanke, undersøgte Stedet og saa, at der laa et Menneske. Hun tilkaldte straks Folk, og der blev telefoneret til Politikontoret i Stubbekøbing, der straks kom til Stede og begyndte Udgravningen.
Liget blev derefter ført til Stubbekøbing, hvor det legale Ligsyn vil blive foretaget i Eftermiddag.
---
Valdemar Jacobsen var som omtalt en Mand i Fyrrerne. Han har boet her paa Egnen i et Aars Tid, og det menes, at han er født i København. Han var noget af en Original, og faa Mennesker kendte videre til hans Forhold. Han ernærede sig som Børstenbinder, men det var en udbredt Anskuelse paa Egnen, at han var ret velsitueret. I det hele taget gik der en Del Rygter om hans Fortid, og man vil vide, at han var af god Familie. Han var ret intelligent, og benyttedes af og til paa Egnen til at skrive smaa Lejlighedsdigte.
Hans Forsvinden vakte en Del Opsigt. Han plejede nemlig ikke at tage bort, og der var flere Ting i hans Lejlighed, der gav Indtryk af et pludseligt Opbrud. Der blev ogsaa foretaget en Del Eftersøgninger, med de gav intet Resultat, og Jacobsens Ejendele blev da bragt hen til Kommunens Fattiggaard, hvor de staar endnu.
I Maglebrænde har Fundet selvfølgelig vakt den største Opsigt. Ar der foreligger et Mord, var man jo straks klar over, og det er en udbredt Anskuelse, at der er Rovmord.

Et Spor?

Selvfølgelig har man fra det nuværende Tidspunkt ingen som helst Forestilling om, hvem der er Gerningsmanden, men efter hvad vi erfarer, arbejder Politiet dog med et Spor. I den sidste Tid boede der nemlig et ungt Menneske hos Valdemar Jacobsen, og han forsvandt paa samme Tid som Jacobsen og lige saa sporløst som denne. Politiets Bestræbelser gaar nu ud paa at finde den unge Mand.
Amtslæge Damsgaard, Nykøbing, er i Eftermiddag kaldt til Stubbekøbing.