Nikolaj Valdemar Jacobsen

18 April 1918

Hvis du trykker på musen over billedet, kan du se dette i stort.

Mordet i Maglebrænde.
---
Politiet mener at vide hvem Morderen er.
---
Børstenbinderen er rimeligvis myrdet i sin Seng.

Nykøbing, Torsdag.
Hurtigere end man turde vente, synes det uhyggelige Mord paa Børstenbinder Valdemar Jacobsen at skulle blive opklaret. Som det vil ses af det efterfølgende, har Politiet sin Mistanke rettet mod en ganske bestemt Person, og da han opholder sig her i Landet, er det jo kun et Tidsspørgsmaal, hvornaar han vil blive anholdt. Den uhyggelige Sag er selvfølgelig Dagens Samtalemne, ikke alene paa Nordfalster, men rundt i hele Landet. I Maglebrænde er Sindene selvfølgelig ikke mindst optaget af Begivenheden,saa meget mere fordi en gammel Hjulmand fra Sognet ogsaa har været forsvundet i længere Tid, uden at man har hørt det fjerneste om, hvor han er bleven af. Efter at man nu har set, hvor lidt der fra Øvrighedens Side er gjort for at finde den myrdede Valdemar Jacobsen, kan man med Rette spørge, om der er gjort, hvad der kan gøres, for at opklare, hvor Hjulmanden er bleven af. Hvis ikke, var det vel ganske rimeligt, at Statspolitiet fik denne Opgave overdraget.

Paa Mordstedet.
Liget fotograferet.

Da vor Medarbejder i Gaar Eftmd. ved 3=Tiden ankom til Mordstedet, kørte en Rustvogn netop hen ad Landevejen mod Stubbekøbing. Det var den myrdede Valdemar Jacobsens Lig, der førtes til Stubbekøbing Sygehus for at blive undersøgt til Belysning af Dødsaarsagen. En lille klynge Maglebrændere stod forsamlet om den guldtressede Øvrighed, repræsenteret ved Byfogedfuldmægtig Bondesen, Stubbekøbing=Betjente Jensen og Petersen. Desuden saaf Fotograf Adrain, der var tilkaldt for at forevige den uhyggelige Plet. Mens de guldbadyrede Ordenshaandhævere fra Stubbekøbing begav sig op ad Vejen, saa man den statelige Overbetjent i Statspolitiet, Hr. Petersen dampe ihærdigt paa sin uundværlige "3 V. Pibe".
Og bagved var nogle Arbejdsmænd i Færd med at skovle et stort hul i Jorden til. Det var den Myrdedes simple Grav ved Siden af Svinestien, der blev kastet til, efter at Liget var fjernet.

Den Myrdedes Beboelsessted.

er en elendigt udseende Rønne med klinede Vægge. Den ligger ca. 600 Alen fra Hovedlandevejen, og en Mark paa ca. 2 Tdr. Land skiller den fra Naboejendommen. Huset hører under Liselund, hvor den Myrdede var beskæftiget. Huset var tømt for sit Bohave og anbragt paa Fattiggaarden, da Ejeren stadig ikke viste sig (!). Udenfor Huset staar Kanin= og Hønsebure stablet sammen i Kaos. I Gaarden er indrettet et Snadrehul som Andedam, og bagved ligget et mindre Svinehus. Ca. 4 Alen fra dette staar et stort gammelt Æbletræ, og mellem Træet og Svinehuset var det, man fandt den Myrdedes Lig.

Hvordan Opdagelsen skete.
Hunden bed i den Myrdedes Knæskaller.

Som kort meddelt har Jacobsen ikke vist sig siden den 28. November. Haven, der ligger op ad Huset, var derfor bleven lejet ud til en Arbejdsmand Louis Olsen, der skulde drage Nytte af den i Sommer. Olsens Hustru var Onsdag Eftmd. gaaet hen for at grave Haven. Hun blev ved 1=Tiden opmærksom paa, at Hunden, der var fulgt med hende hjemme fra, stod og skrabede i Jorden ved Svinestien, samtidig med at den gøede af fuld Hals. Fru Olsen vilde se, hvad det var - og til hendes Skræk saa hun da et Par iturevne Klædniingsstykker, gennem hvilke skimtedes Dele af et Legeme. Hun anede straks, at her var noget galt paa Færde og tilkaldte en Mand fra Byen. Han gjorde et Par Stik med en Spade og blev hurtigt klar over, at der laa et Lig lige under Jordens Overflade. Han lod derfor videre Gravning Fare og allarmerede Stubbekøbing Politi.

Politiet kommer.

Politifuldmægtig Bondesen kom kort efter med 2 Betjente. Forinden havde man allarmeret Overbetjent Petersen af Statspolitiet fra Nykøbing. Fuldmægtig Bondesen lod Mordstedet afspærrer, og da Overbetjenten kom, begyndte man saa paa

Udgravningen af Liget.

I en stor Kreds udenom Liget gravede man et Par Spadestik ned, hvorefter Overbetjenten gav sig i Lag med at pille Jordklumperne bort af Legemet. Liget var i stærk Forraadnelse. Det laa kun 1 Alen under Jorden og var grevet ned i Retningen Nord-Syd. Hovedet vendte mod Nord. Graven har øjensynligt været for lille, idet Liget var bukket stærkt sammen, hvorofr det ligefrem er bleven presset ned. Det skyldes denne Omstændighed, at Knæene ragede overfor Jorden, da Opdagelsen skete. Armene var vredet bag om Ryggen og lagt saaledes, at Hænderne hvilede under Nakken. Over Hovedet var lagt en Sæk - og denne har aabenbart virket konserverende paa Ansigtstrækkene, idet Jacobsens Ansigt var fuldstændig kendeligt. Hans store røde buskede Vildmandsskæg var saa velbevaret, at ingen var i tvivl om, at man her stod overfor Liget og den forsvundne Børstenbinder. En Dør blev forsigtigt skubbet ind under Liget, hvorefter det blev løftet paa en Vogn og transporteret til Stubbekøbing Sygehus. Amtslæge Damsgaard, der var tilstede, fandt det formaalsløst at begynde en Undersøgelse af det stærkt forraadnede Lig paa Mordstedet, hvorfor Obduktionen vil blive foretaget i Morgen paa Stubbekøbing Sygehus af Amtslægen i Forbindelse med en Læge fra Retsmedicinsk Institut i København.

Hvad Brønden gemte..

Ved Siden af Graven er en dyb Brønd. Den lod Politiet tøme for Vand, for at se, om Brønden skulde gemme et eller andet af Interesse. Og Arbejdet var ikke forgæves. Fra Bunden fremdrog man en BullØkse - en Lægte=Hammer og en Spade. Alle 3 Dele spiller sandsynligvis en Rolle i Mordsagen. Ved Undersøgelsen af den Myrdedes Soveværelse er det nemlig konstateret, at der fra Væggen, paa det Sted, hvor Sengen har staaet, er fjernet et stort Stykke Puds, ca. 18 Tommer i Diameter. Det menes, at der her har været en stor Blodplet. Det fundne Værktøj er rimeigvis kastet i Brønden ligeledes for at fjerne Blodspor, der eventuelt vilde røbe Morderen.

Børstenbinderen gik for at være en Særling.

Folk, der kendte Jacobsen, fortæller, at han var "en sær en". Han gjorde med sit store forpjuskede røde Vildmandsskæg og hele sit sjuskede Udseende et utiltalende Indtryk, og adskillige Folk paa Egnen var bange for ham. Han gjorde dog aldrig nogen Fortræd, var ikke fordrukken, men havde efter hvad man siger Religionsskrupler, som ofte prægede hans Adfærd. Naar han valsede rundt hjemme i hans Hybel, kunde man ofte se ham gaa i Underbenklæder og Vest. Det var hans Yndlingsdragt. Han var født i København den 18. Februar 1875, men kom for et Par Aar siden tilMaglebrænde, idet han havde faaet Arbejde paa Liselund. Han gav sig bl.a. af med at være Barber og Frisør, og i hans Vindu saas et Pudsigt Skilt, hvorpaa læstes "Her klips" - en Vending, der forskaffede ham Kælenavnet "Klips".
Om Vinteren ernærede han sig dog hovedsagelig ved Børstenbinderi. Han solgte sine Varer dels paa Egnen, dels til Forhandlere i København. I Begyndelsen af November havde han været i Hovedstaden for at afhænde et Parti Børster og faaet en Del Penge udbetalt.

Under dette Hovedstadsbesøg mødte Jacobsen sin Skæbne.

Han traf nemlig en Aften paa Københavns Gader en ung 20-aarig Fyr ved Navn Otto Geertsen, og han tog ham med sig hjem til Maglebrænde. Otto skulde hjælpe ham med Børstenbindertiet. Forholdet mellem disse to har imidlertid ikke altid været lige godt. Beboerne har ofte hørt dem skændes, og der er efter de afholdte Forhør.

Flere Tegn tyder paa, at Geertsen er Morderen.

Den 27. November havde Jacobsen ladet sig indtegne til Altergangen Søndag den 2. December. Men som før nævnt forsvandt han Dagen efter Onsdag den 28. November. Om Søndagen skulde Geertsens Kæreste, en Pige ved Navn Cecilie Clerts fra Aalborggade 3 i København, ankomme til Maglebrænde for fremtidig at holde Hus for Kæresten og Børstenbinderen. Men da hun kom til Huset, traf hun ingen hjemme - og i Løbet af 2 Dage viste hverken Kæresten eller Børstenbinderen sig, skønt de vidste, at hun skulde komme om Søndagen. Da Pigebarnet var subsistensløs, blev hun derfor paa det offentliges Foranstaltniing sendt til København.

Statspolitiet begærer Gertsen anholdt.
Vægtige Indicier imod ham.

Overbetjent Petersen var ikke længe om at blive klar over Sagens Sammenhæng. Allerede tidligt paa Eftermiddagen anmodede han Københavns Politi om at anholde Otto Geertsen, og saa fremt han ikke allerede anholdt, da disse Linjer skrives, er det kun et Tidsspørgsmaal, naar det vil ske.
Under forhøret i Gaar fremkom nemlig, foruden de ovenfor nævnte mærkelige Omstændigheder, et Vidnesbyrd, der er af højst fældende Natur. Føromtalte Arbejdsmand Louis Olsen, rejste nemlig i de sidste Dage af November til København med Rutedamperen, og om Bord paa denne traf han Geertsen, der var iført den myrdedes Overfrakke. Siden den Dag har ingen fra Maglebrænde=Egnen set noget til Geertsen. Det er derfor naturligt, at Mistanken først og fremmest rette mod ham. At

Politiet i Stubbekøbing Jurisdiction

ikke forlængst har afhørt ham i Anledning af Børstenbinderens mystiske Forsvinden, er en Gaade. Man skulde jo synes, at det laa nær for. Selv om det siges, at den myrdede undertiden blev borte "i længere Tid", var det dog ikke megen Sandsynlighed for, at han vilde blive borte i nsæten 6 Maaneder uden i det mindste at lade høre fra sig. Og hvis man paa den anden Side ventede at han efter "længere Tid" vilde vende hjem igen - hvorlede vil man da forsvare at sælge Mandens Ejendele uden at spørge ham om Forlov? Der synes unægtelig at have været en i høj Grad følelig Mangel paa Logik i Stubbekøbing Politis optræden i denne Sag. Det er virkelig beklageligt, at det jævnligt, hvor det drejer sig om Mord o. l. skal konstateres, at de lokale Politikorps ikke rummer virkelige Politimænd. Det kunde og burde være meget bedre.

Den Myrdedes sære Indfald

kunde give sig mærkelige Udslag. Han handlede sidste Sommer med Havefrø for et Firma paa Nordfalster. Han indrykkede da i Bladene iøjnespringende Annoncer, hvori han beklagede den tørre Sommer, idet han skrev: "Gid jeg kunde Græde saa stærkt, at jeg kunde væde samtlige Landets Marker med mine Taarer" ...

Hvor er den forsvundne Hjulmand ?.

Som bekendt forsvandt Hjulmand Jul. Christensen for nogle Maaneder siden fra Maglebrænde paa en lige saa mystisk Maade som Børstenbinderen. En Søster, som Hjulmanden boede sammen med, gav Politiet Anmeldelse om Broderens Forsvinden - og der blev vistnok ogsaa foranlediget en Slags Undersøgelse. Man er imidlertid nu, efter at have set hvor overfladisk Undersøgelsen af Børstenbinderens Forsvinden er drevet, tilbøjelig tilat mene, at Hjulmandens mystiske Forsvinden sikkert maa kunne blive opklaret, hvis der sættes virkelige Politimænd tilat genoptage Sagen. Var det ikke en Opgave for Statspolitiet, der efterhaanden har vist, at det virkelig magter at løse selv ret vanskelige Opgaver.
Pingel.

Morderen paagrebet ved Hobro.
Han aflægget fuld Tilstaaelse.

(Privat.)
Stubbekøbing.
Det nærværende Byfogedkontor har i Formiddag modtaget Telegram fra Statspolitiet, hvori meddeles, at den eftersøgte Otto Geertsen i Morges er anholdt af Statspolitiet paa en Gaard i Haverslev i Omegnen af Hobro, hvor han havde taget Plads. Geertsen har aflagt fuld Tilstaaelse om, at han har forøvet Mordet paa Børstenbinderen.

En Karakteristik af Morderen.
Han er godt kendt i Køge, hvor han i et Par Aar har opholdt sig.
(Privat.)
Køge.

Det viser sig, at den anholdte Morder Otto Geertsen har tilbragt flere Aar af sin Livstid i Køge. Hans fulde Navn er Otto William Lund Geertsen. Han er født i München den 6. Marts 1898. Faderen, der nu bor i Lombardigade 10 i København, er Værkfører. Han flyttede kort efter Drengens Fødsel til Danmark. Af en eller anden Grund blev Drengen anbragt i Pleje hos en Faster, der endnu levede og bor i Køge. Under sin Opvækst viste han vagabonderende Tilbøjeligheder, hvorfor Værgeraadet flere Gange har maattet tage sig af ham, og flere Gange er der overfor ham nedlagt Forbud imod at søge Tilhold hos Fasteren. Han har et Par Gange været anbragt paa Fattiggaarden. Ogsaa Politiet kender ham. Han har flere Gange været beskyldt for mindre Forseelser, men saavidt vides har han aldrig været straffet.
Deres Korrespndent har haft

en Samtale med Morderens Tante,

der endnu ikke aner, hvilken frygtelig Forbrydelse, han har begaaet. Den gamle Kone fortæller tillidsfuldt om sin Dreng, som hun trods alt holdt meget af. Nu er det et Par Maaneder siden, at hun hørte fra ham. Da skrev han, at han var Fodermester paa en Gaard i Jylland.
I 17=Aars Alderen kom han tilat tjene hos Overretssagfører Balskint i Køge, for hvem han passede Heste i et Aars Tid. Flere Gange efter at han er rejst bort, har han skrevet til Overretssagføreren. Det sidste Brev modtog han for nogle Maaneder siden. Her ønskede Geertsen at faa oplyst, hvordan han kunde komme ind i Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, fordi hans Husbond var ond ved Dyrene ... Brevet er desværre gaaet tabt, men Overretssagføreren mener, at det kom fra Falster.

Morderen var for kort Tid siden Elevatorfører i "Prins Vilhelm".
København.

Otto Geertsen har fra Nytaar til 1. April været Elevatorfører i "Prins Vilhelms Palæ" her i Byen. Den 1. April rejste han sammen med en ung Mand til Jylland, hvor de havde faaet Plads paa samme Sted. I 2 Breve til hans Kæreste, Cecilie Ehlers, Aalborggade 3, fortalte Geertsen, at den myrdede Jacobsen var hans Fader.

Obduktion udsat.
Skal Morderen konfronteres med Liget?

Efter hvad vi erfarer er Obduktionen af den Myrdedes Lig udsat til i MOrgen, Fredag. Den skulde have foregaaet i Dag, men den Speciallæge, som Retsmedicinsk Institut sender herned til Assistance, er ikke kommen. Morderen vil nu blive ført til Stubbekøbing, hvor han skal konfronteres med Liget. Hans skal ligeledes føres til Paavisning paa Gerningsstedet. Politiet har sat Laas for alle Indgange til den Myrdedes Hus. Det menes, at den Myrdedes Møbler, der som meddelt er opmagasineret paa Fattiggaarden, skal bringes tilbage og stilles op saa vidt muligt paa samme Pladser, hvor man tog dem, for at Morderen ved Paavisningen vil have lettere ved at orientere sig. Alle Husdyrene er dog forlængst solgt ved Øvrighedens Foranstaltning, fordi Jacobsen "blev saa længe borte".